Koła naukowe i organizacje studenckie

Terminy zjazdów

Rozkład zajęć

Program studiów

Harmonogram sesji egzaminacyjnej

Harmonogram sesji poprawkowej


Zgodnie z Zarządzeniem nr 17 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2019 r., Zarządzeniem nr 41 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 2 czerwca 2020 r. oraz Zarządzeniem nr 47 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2021 r. stawki odpłatności za powtarzane zajęcia dydaktyczne na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich obowiązujące w roku akademickim 2022/2023 wynoszą:

Wydział Prawa

dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2019/2020

dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2020/2021

dla osób, które rozpoczęły studia w roku akademickim 2021/2022

Administracja – studia pierwszego stopnia

24,00

21,00

16,00

Administracja – studia drugiego stopnia

28,00

25,00

18,00

Bezpieczeństwo i prawo -  studia pierwszego stopnia

23,00

20,00

16,00

Bezpieczeństwo i prawo -  studia drugiego  stopnia

29,00

26,00

19,00

Kryminologia – studia pierwszego stopnia

26,00

23,00

18,00

Kryminologia – studia drugiego stopnia

28,00

24,00

17,00

Prawo

17,00

18,00

15,00

Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa

-

-

17,00

Prawo i podatki w biznesie - - 17,00

 

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 33 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2022 r. wysokość opłat za kształcenie na niestacjonarnych studiach ustalona dla studentów rozpoczynających kształcenie w roku akademickim 2022/2023 wynosi:

 na studiach pierwszego stopnia:

 

Opłata roczna (zł)

opłata za pełny cykl kształcenia

(zł)

 

I rok

2022/2023

 

II rok

2023/2024

III rok

2024/2025

Wydział Prawa

Administracja

4 900

4 900

4 900

14 700

Bezpieczeństwo i prawo

4 900

4 900

4 900

14 700

Kryminologia

4 900

4 900

4 900

14 700

Prawo i podatki w biznesie

4 900

4 900

4 900

14 700

 

na studiach drugiego stopnia:

 

Opłata roczna (zł)

opłata za pełny cykl kształcenia

(zł)

 

I rok

2022/2023

 

II rok

2023/2024

Wydział Prawa

Administracja

4 900

4 900

9 800

Bezpieczeństwo i prawo

4 900

4 900

9 800

Kryminologia

4 900

4 900

9 800

Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa

4 900

4 900

9 800

 

na jednolitych studiach magisterskich:

 

Opłata roczna (zł)

opłata za pełny cykl kształcenia

(zł)

 

I rok

2022/2023

 

II rok

2023/2024

III rok

2024/2025

IV rok

2025/2026

V rok

2026/2027

Wydział Prawa

Prawo

4 900

4 900

4 900

4 900

4 900

24 500

 

 

Wysokość opłat za kształcenie na poszczególnych kierunkach niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2022/2023:

 

Opłata roczna (zł)

I rok

 

II rok

 

III rok

IV rok

V rok

Wydział Prawa

Administracja I st

4 900

4 900

4 900

-

-

Administracja II st

4 900

4 900

-

-

-

Bezpieczeństwo i prawo I st

4 900

4 900

4 900

-

-

Bezpieczeństwo i prawo II st

4 900

4 900

-

-

-

Kryminologia I st

4 900

4 900

4 900

-

-

Kryminologia II st

4 900

4 900

-

-

-

Prawo

4 900

4 900

4 900

4 900

4 900

Prawo i podatki w biznesie I st

4 900

4 900

-

-

-

Doradztwo podatkowe i administracja skarbowa II st

4 900

4 900

-

-

-

 

Informacje o numerze konta, wysokości opłat oraz terminach ich wnoszenia są umieszczone w systemie USOSweb w zakładce Płatności oraz w umowach o warunkach odpłatności za studia wyższe.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, spowodowanych trudną sytuacją materialną, student może ubiegać się o zwolnienie z opłat w całości lub w części. Podanie o zwolnienie z opłat należy złożyć nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem roku akademickiego. W wyjątkowych przypadkach, wynikających z pogorszenia sytuacji materialnej, student może złożyć wniosek 14 dni przed upływem wyznaczonego terminu wniesienia opłaty. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające trudną sytuację materialną.


Prośba o wypełnianie ankiet

Szanowni Państwo,

w ramach realizacji na Wydziale Prawa Uchwały nr 2614 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad działania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie w Białymstoku studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych mogą dobrowolnie wypełnić anonimowe ankiety: Ankietę oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem oraz Ankietę ewaluacyjną. Informację o ich uaktywnieniu w systemie USOSweb otrzymują Państwo drogą elektroniczną 15 grudnia każdego roku. Po jej uzyskaniu załączone kwestionariusze ankiet są aktywne do zakończenia sesji poprawkowej semestru letniego.

W przypadku Ankiety oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem powinno się to odbywać po zakończonym cyklu dydaktycznym każdego przedmiotu. Wypełniając taki kwestionariusz, osoby ankietowane mogą podzielić się swoimi opiniami dotyczącymi jakości zajęć dydaktycznych, w których uczestniczyły oraz na temat postaw osób je prowadzących.

Wypełnianie Ankiety ewaluacyjnej odbywa się raz w roku akademickim. Wypełniając ten kwestionariusz osoby ankietowane mogą dokonać oceny procesu kształcenia, infrastruktury dydaktycznej oraz funkcjonowania biblioteki, dziekanatów i pracowni komputerowej na Wydziale Prawa UwB.

 Zachęcam Państwa do wyrażania swoich ocen i komentarzy oraz zgłaszania konstruktywnych uwag, które przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych na naszym wydziale.

                                                                                  

Dziekan Wydziału Prawa

prof. dr hab. Mariusz Popławski