Koła naukowe i organizacje studenckie

Informacje o aplikacjach

 

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską w 2020 r.:

 • ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 • Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 • ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze,
 • ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 • ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych,
 • ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
 • ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach,
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
 • Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 • ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 • ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 • ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego,
 • ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy,
 • ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 • ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 • ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
 • ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
 • ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
 • ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 • ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym,
 • ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa,
 • ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
 • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 • ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,
 • ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze,
 • ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym,
 • ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji,
 • ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym,
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji
  dla Przedsiębiorcy.

 

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację notarialną w 2020 r.:

 • ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców,
 • ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 • Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 • ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
 • ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn,
 • ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich,
 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
 • ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie,
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 • Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst skonsolidowany uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
 • ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 • ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa,
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 • ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 • ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego,
 • ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
 • ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe,
 • ustawa z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego,
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego,
 • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego
 • ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze,
 • ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości,
 • ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym,
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
 • ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

 

Ogłoszenie w sprawie wykazu tytułów aktów prawnych na egzamin wstępny na aplikację komorniczą w 2020 r.:

 • ustawa z dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe,
 • Traktat z dnia 25 marca 1957 r. o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
 • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
 • ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego,
 • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
 • ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece,
 • ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze,
 • ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach,
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • Traktat z dnia 7 lutego 1992 r. o Unii Europejskiej – tekst uwzględniający zmiany wprowadzone Traktatem z Lizbony,
 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
 • ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów,
 • ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
 • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny,
 • ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
 • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych,
 • ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 • ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych,
 • ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
 • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu
 • przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,
 • ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 • ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
 • ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe,
 • ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,
 • ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego,
 • ustawa z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne,
 • ustawa z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,
 • ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym,
 • ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym,
 • ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych,
 • ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy,
 • ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.