Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 219
(+48 85) 745 71 57

 

  

Przedmiot badań naukowych:

– Teoria finansów publicznych i prawa finansowego
– Prawo budżetowe, prawo finansów publicznych
– Budżet partycypacyjny (obywatelski)
– Budżetowanie zadaniowe
– Dyscyplina finansów publicznych
– Finanse jednostek samorządu terytorialnego
– Finanse ochrony zdrowia
– Finanse publiczne UE
– Finanse publiczne w aspekcie porównawczym
– Finanse samorządu terytorialnego
– Hstoria finansów publicznych
– Kontrola celno-skarbowa i kontrola podatkowa
– Kontrola finansowa
– Kontrola stanowienia i stosowania prawa podatkowego przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Trybunał Konstytucyjny
– Krajowa Administracja Skarbowa
– Ochrona praw podatnika
– Odpowiedzialne zarządzanie finansami publicznymi
– Ordynacja podatkowa, planowanie wieloletnie
– Podatki i opłaty samorządowe
– Postępowanie przed sądami administracyjnymi
– Prawne instrumenty ograniczania deficytu i długu publicznego
– Prawo dewizowe, prawo i postępowanie podatkowe
– Prawo zamówień publicznych
– Racjonalizacja wydatków publicznych
– Reguły fiskalne
– Rozliczalność w prawie finansów publicznych
– Wartości publiczne (aksjologia) prawa finansów publicznych
– Zarządzanie długiem publicznym
– Zarządzanie finansami publicznymi
– Zarządzanie przez cele
– Roczność i wieloletniość w finansach publicznych

 

Dydaktyka:
– Finanse publiczne i prawo finansowe
– Prawo finansowe
– Prawo finansów publicznych
– Finanse i budżet UE
– Budżetowanie zadaniowe
– Instrumenty nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi
– Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny
– Ordynacja podatkowa
– Postępowanie podatkowe
– Prawne problemy nadzoru i audytu
– Prawno-finansowe aspekty zamówień publicznych
– Prawo celne
– Prawo finansowe jednostek samorządu terytorialnego
– Prawo walutowe i dewizowe
– Prawo zamówień publicznych
– Publiczne prawo bankowe
– Sądowa kontrola decyzji administracyjnych
– System budżetowy samorządu terytorialnego
– Współpraca sektora publicznego i sektora prywatnego
– Zamówienia publiczne
– Zarządzanie zadłużeniem publicznym

  

Projekty badawcze:

od 2018 – prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski, projekt „Reformy prawa finansowego i finansów publicznych w państwach europejskich"

2018 – 2019 – dr Urszula K. Zawadzka-Pąk, projekt „Wartości publiczne w polskim prawie finansowym"

2018 – 2019 – dr Ewa Lotko, projekt „Bezpieczeństwo finansowe państwa"

2017 – 2018 – dr Ewa Lotko, projekt „Instrumenty równoważenia finansów publicznych"

2016 – 2017 – dr Urszula K. Zawadzka-Pąk, projekt „Teoretyczne i praktyczne aspekty zasady równowagi”

2015 – 2019 – dr Urszula K. Zawadzka-Pąk, projekt SONATA „Budżetowanie partycypacyjne - sukces czy kryzys demokracji lokalnej? Studium prawnoporównawcze"

2015 – 2016 –  dr Urszula K. Zawadzka-Pąk, projekt „Instrumenty ograniczania deficytu i długu w wybranych państwach europejskich"

2015 – 2016 – dr Ewa Lotko, projekt „Prawnofinansowe instrumenty ograniczania długu publicznego w Polsce"

2013 – 2017 – prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski, projekt „Reforma finansów publicznych w Polsce i w innych krajach nowoprzyjętych po integracji z Unią Europejską"

2013 – 2016 – dr Urszula K. Zawadzka-Pąk, projekt PRELUDIUM „Prawne instrumenty równoważenia finansów publicznych w Polsce na tle doświadczeń zagranicznych”

2011 – 2013 – prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski, projekt OPUS „Roczność i wieloletniość w finansach publicznych”

2011 – 2012 –  dr Marcin Tyniewicki, projekt „Charakter prawny i typologia aktów finansowych w porządku prawnym Unii Europejskiej"

2011– 2012 – projekt promotorski mgr Urszuli K. Zawadzkiej-Pąk, kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski, projekt „Konstrukcja prawna, wdrażanie oraz realizacja budżetu zadaniowego we Francji i w Polsce"

2011– 2012 – projekt promotorski mgr. Andrzeja Meleziniego, kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski, projekt „Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbową"

2009 – 2010 – prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski, projekt własny „Prawne problemy konstrukcji i funkcjonowania budżetu zadaniowego we Francji. Wnioski dla Polski”

2008 – 2012 – prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski, projekt „Reforma finansów publicznych w Polsce i w krajach Europy Środkowej i Wschodniej"

2003 –  2007 –  prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski, projekt „Reforma finansów publicznych w Polsce i w krajach nowoprzyjętych do Unii Europejskiej"

2005 – 2007 – projekt promotorski mgr. Marcina Tyniewickiego, kierownik: prof.  dr hab. Eugeniusz Ruśkowski, projekt „Charakter prawny budżetu ogólnego Unii Europejskiej"

2004 – 2005 – projekt promotorski mgr. Pawła Lewkowicza, kierownik: prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski, projekt „Problemy prawne finansowania szkolnictwa wyższego ze środków publicznych w Polsce"

2004 – 2006 – prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski, projekt „Kontrola tworzenia i stosowania prawa podatkowego pod rządami Konstytucji RP"

 

Konferencje cykliczne:
1.    Doroczne międzynarodowe konferencje naukowe organizowane we współpracy z uczelniami Europy Środkowej i Wschodniej, współorganizowane od 2002 r.  przez  Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej (Centrum), funkcjonujące przy Wydziale Prawa UwB.
2.    Seminarium międzynarodowe pt. „Procedury finansowe krajów Europy Środkowej i Wschodniej”, organizowane od 2017 r.

 

Koła Naukowe
nazwa opiekun naukowy
Koło Prawa Finansowego

-