Katedry

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii

Zakład Kryminologii
Zakład Prawa Karnego
Pracownia Kryminalistyki

  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 109
(+48 85) 745 71 87

 

Kierownik Katedry Prawa Karnego i Kryminologii:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
prof. dr hab. dr h. c. Emil W. Pływaczewski e.plywaczewski@uwb.edu.pl USOSweb

 

Kierownik Zakładu Kryminologii:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
prof. dr hab. Katarzyna Laskowska  laskowska@uwb.edu.pl USOSweb

 

Kierownik Zakładu Prawa Karnego:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
prof. dr hab. dr h. c. Emil W. Pływaczewski e.plywaczewski@uwb.edu.pl USOSweb

 

Kierownik Pracowni Kryminalistyki:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB w.filipkowski@uwb.edu.pl USOSweb

  

Przedmiot badań naukowych:

– Prawo karne
– Kryminologia
– Przestępczość zorganizowana
– Prawo karne medyczne
– Międzynarodowe prawo karne
– Europejskie prawo karne
– Sekta religijna - aspekty prawne i kryminologiczne
– Przestępczość w Federacji Rosyjskiej
– Rosyjskie prawo karne
– Prawo karne wykonawcze
– Wykorzystanie technologii informatycznych przez organy ścigania, służby specjalne i wymiar sprawiedliwości
– Kryminalistyka
– Porwania rodzicielskie
– Przestępczość cudzoziemców
– Przestępczość graniczna
– Patologie społeczne
– Międzynarodowe i transnarodowe prawo karne
– Prawo karne gospodarcze

 

Dydaktyka:
– Prawo karne
– Kryminologia (kryminologia porównawcza, teorie kryminologiczne)
– Przestępczość zorganizowana
– Międzynarodowa ochrona praw człowieka
– Prawo karne skarbowe
– Patologie społeczne (prawne i kryminologiczne aspekty patologii społecznych i przestępczości) 
– Europejskie prawo karne
– Ilościowe i jakościowe metody badań przestępczości oraz patologii społecznych
– Metody badań kryminologicznych
– Ochrona prawna i odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych
– Postępowanie w sprawach nieletnich
– Prawno-karna ochrona RP
– Prawo wykroczeń
– Przestępczość transgraniczna
– Symptomatologia kryminalna
– Europejskie prawo karne
– Fenomenologia kryminalna
– Nowe formy patologii społecznych
– Przestępczość w ruchu drogowym
– Przestępczość w Unii Europejskiej
– Typologia przestępstw
– Kontrola przestępczości
– Medialny obraz przestępczości
– Nauka o karze
– Strategie przeciwdziałania przestępczości,
– Polityka kryminalna
– Pozakodeksowe prawo karne
– Analiza kryminalna
– Elementy prawa karnego i wykroczeń
– Kryminalistyka ogólna
– Prawne i ekonomiczne aspekty prania brudnych pieniędzy
– Ekspertyza kryminalistyczna
– Wprowadzenie do nauk sądowych
– Prawo karne wykonawcze
– Prawo penitencjarne
– Podstawy prawa i postępowania karnego
– Metody i techniki analityczne stosowane przez organy ścigania
– Nowe technologie w zwalczaniu przestępczości
– Taktyka kryminalistyczna

  

Projekty badawcze:

2015 – 2017 – dr Diana Dajnowicz-Piesiecka, projekt „Porwania rodzicielskie w świetle polskiego orzecznictwa karnego – aspekty prawne i kryminologiczne”

2014 – 2017 – prof. dr. iur. Arndt Sinn, projekt „Auswirkungen der Liberalisierung des Internet-handels in Europa auf den Phänomenbereich der Arzneimittelkriminalität (ALPhA)”

2014 – 2016 – prof. dr hab. Irena Rzeplińska (realizowane przez konsorcjum: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet w Białymstoku,  Medcore sp. z o.o.), projekt „SIC - Modułowy wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem analizy ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi”

2011 – 2014 – prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, projekt „Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabo widzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawnokryminologiczne i technologiczne"

2011 – 2014 – prof. dr hab. dr h.c. Emil W. Pływaczewski, projekt „Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystywanie. Aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne"

2010 – 2011 – prof.  dr hab. dr h.c. Emil W. Pływaczewski, projekt  „Kryminologiczne aspekty przestępczości cudzoziemców na wschodniej granicy Polski" (grant promotorski)

2009 – 2011– dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB, projekt „Prawne i kryminologiczne aspekty wdrożenia i stosowania nowoczesnych technologii służących ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego”

2009 – 2011– prof. dr. iur. Arndt Sinn (Universität in Osnabrück), projekt„Jurisdiktionskonflikte bei grenzüberschreitender Kriminalität – ein Rechtsvergleich zum Internationalen Strafrecht”

2008 – 2011 – prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk, projekt „Przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa"

2007 – 2010 – prof.  dr hab. dr h.c. Emil W. Pływaczewski, projekt „Monitoring, identyfikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa obywateli”

2003 – 2006 – prof. dr hab. dr h.c. Emil Pływaczewski, projekt „Rozwiązania prawne i organizacyjno-techniczne w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz terroryzmu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dowodów procesowych oraz instytucji świadka koronnego”

 

Konferencje cykliczne:

Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów 2016, 2018, 2020.

Konferencje studencko-doktoranckie tematyczne organizowane wspólnie z Kołem Naukowym Prawa Karnego i Kryminologii (np. przestępczość nieletnich, cyberprzestępczość, przestępczość seksualna, neurokryminologia)