Koła naukowe i organizacje studenckie
Koło Naukowe Prawa Podatkowego
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 220

 

Zarząd Koła:
Przewodniczący: Karolina Kłoczko
Wiceprzewodniczący: Karolina Dzieniszewska
Sekretarz: Bartłomiej Korolczuk
Skarbnik: Aneta Borkowska

   Koło Naukowe INNOWACJA Koło Naukowe INNOWACJA

 

Kontakt:
 e-mail: knppod@uwb.edu.pl

 

 Opis działalności Koła:

Podstawowym celem działalności Koła Naukowego Prawa Podatkowego jest umożliwianie studentom rozwijania i pogłębiania wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego.

Realizacja celów Koła będzie odbywać się poprzez organizację konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych oraz szkoleń prowadzonych przez praktyków jak i teoretyków prawa podatkowego, a także przez merytoryczną pracę członków Koła.
Jednym z głównych założeń Koła  jest ukazanie działania instytucji prawa podatkowego w ujęciu praktycznym, co stanowi niewątpliwie istotne uzupełnienie materiału wykładanego w ramach zajęć uniwersyteckich. Umożliwi to obecnym studentom, a w przyszłości prawnikom, sprawniejsze i efektywniejsze poruszanie się  w materii prawa podatkowego.
Równolegle duży nacisk kładziony  będzie także  na integrację ze studentami z innych wydziałów prawa  działających w kołach lub organizacjach o podobnym zakresie. Celem szeroko pojętej integracji  będzie m.in.:  wymiana poglądów i wiedzy oraz nawiązanie stałej współpracy z innymi ośrodkami akademickimi.