Koła naukowe i organizacje studenckie
Koło Naukowe Prawa Pracy
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 212

 

Zarząd Koła:
 Prezes: mgr Sylwia Łazuk
Wiceprezes: Urszula Matys
Członek Zarządu: mgr Paulina Zadykowicz
Członek Zarządu: mgr Weronika Sołkiewicz
Członek Zarządu: Patryk Topolski
Sekretarz: Monika Winckiewicz

   Koło Naukowe INNOWACJA Koło Naukowe INNOWACJA

 

Kontakt:
 e-mail: knpp@uwb.edu.pl

 

 

 Opis działalności Koła:

Koło Naukowe Prawa Pracy (KNPP) jest kołem naukowym działającym przy Katedrze Prawa Pracy Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Powstało z inicjatywy Radosława Galickiego, studenta III roku, za zgodą Kierownika Katedry Prawa Pracy, Prof. dr hab. Waleriana Sanetry. Zebranie założycielskie Koła odbyło się dnia 9 marca 2006 r.  

Koło swoją działalność oparło na statucie, w którym zapisało, iż głównym celem Koła jest popularyzowanie prawa pracy w środowisku akademickim i społeczności lokalnej poprzez:

– organizowanie i przeprowadzanie spotkań dyskusyjnych, imprez,

– organizowanie konferencji, zajęć i konkursów o charakterze popularyzującym wiedzę z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy,

– organizowanie wyjazdów naukowych dla członków Koła oraz

– inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Koła.

Koło Naukowe Prawa Pracy zorganizowało kilka Ogólnopolskich Konferencji Naukowych, m.in. "Zatrudnienie Polaków w krajach UE", "Różne oblicza konkurencji", "Elastyczne formy zatrudnienia". Członkowie Koła regularnie uczestniczą w konferencjach naukowych organizowanych przez ośrodki naukowe w całej Polsce. Wśród innych aktywności Koła należy wskazać liczne spotkania z praktykami, warsztaty z pisania pism procesowych z zakresu prawa pracy, umiejętności miękkich oraz cykl seminariów naukowych pt. "Dzień z prawem pracy - prawo pracy w praktyce".

Członkowie Koła Naukowego Prawa Pracy są również współredaktorami czasopisma naukowego pt. "Pracownik i Pracodawca", które powstaje we współpracy ze Studenckim Kołem Prawa Pracy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Z Kołem współpracuje mgr Radomir Kolendowicz, obecny Prezes Honorowy KNPP, Prezes Koła w latach 2010-2012.