Prawnicze Centrum Badań nad Edukacją
  15-213 Białystok, Mickiewicza 1, p. 320
(+48 85) 745 71 64

 

Dyrektor Centrum:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Izabela Kraśnicka, prof. UwB krasnicka@uwb.edu.pl USOSweb

 

Współpracownicy:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
mgr Wojciech Zoń w.zon@uwb.edu.pl USOSweb
dr Anna Drabarz a.drabarz@uwb.edu.pl USOSweb

 

Opis działalności:

Legal Centre for Research on Education - LCRE (Prawnicze Centrum Badań nad Edukacją) jest      centrum naukowym utworzonym na podstawie uchwały nr 2191 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku oraz Zarządzenia nr 6 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 stycznia 2018 r., które weszło w życie z dniem 1 marca 2018 r. Do zadań LCRE należy m.in.: prowadzenie, wspieranie i koordynowanie interdyscyplinarnych badań naukowych z zakresu edukacji, a w szczególności w obszarach: prawo do nauki, system edukacji, procedury dyscyplinarne w edukacji, dyskryminacja i równe traktowanie w edukacji, prywatność i ochrona danych osobowych oraz dostęp do informacji w edukacji, autonomia nauczania i autonomia szkół, sądowa kontrola sporów w edukacji. Ponadto do zadań Centrum należy inicjowanie i koordynowanie udziału Uniwersytetu w programach i konsorcjach badawczych na poziomie krajowym i międzynarodowym, organizowanie konferencji, seminariów, staży badawczych i szkół letnich, współpraca z uczelniami i instytutami badawczymi, a także z organami państwowymi, podmiotami sektora prywatnego oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą w zakresie wymienionych wyżej obszarów. Centrum może także przygotowywać ekspertyzy na potrzeby zainteresowanych podmiotów i prowadzić działalność wydawniczą oraz popularyzatorską w tym zakresie.