Międzynarodowe Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego zostało powołane z inicjatywy prof. dr hab. Eugeniusza Ruśkowskiego w 2002 r. Celem Stowarzyszenia jest gromadzenie informacji o inicjatywach naukowych Członków, wymiana tych informacji, inspirowanie wspólnych badań naukowych i konferencji oraz pomoc w ich realizacji. Istotnym elementem działalności jest także wymiana informacji pomiędzy ośrodkami naukowymi w Polsce i na świecie, inicjacja współpracy z ośrodkami o podobnych celach działającymi w kraju i za granicą, a także współpraca z organami publicznymi i organizacjami pozarządowymi. Stowarzyszenie upowszechnia standardy europejskie w dziedzinie finansów publicznych i prawa podatkowego w Polsce i innych krajach reprezentowanych przez członków Stowarzyszenia oraz wymienia doświadczenia w tym zakresie, prowadzi również działalność wydawniczą. Prezesem Zarządu Stowarzyszenia jest prof. dr hab. Leonard Etel, I Wiceprezesem dr hab. Urszula Zawadzka-Pąk, II Wiceprezesem prof. dr hab. Mariusz Popławski, zaś w skład Zarządu wchodzą: dr hab. Sławomir Presnarowicz, prof. UwB, dr Ewelina Bobrus-Nowińska, dr Ewa Lotko, dr Marcin Tyniewicki, dr Piotr Woltanowski oraz mgr Marta Maksimczuk (sekretarz).

Strona internetowa Centrum.