Polski Język Polski / English English Version

Uniwersytet w Białymstoku, wraz ze swoim Wydziałem Prawa, długo tworzył swoją samodzielność i podobnie białostocka grupa historyków prawa stopniowo wkraczała na naukowe forum, zresztą nie tylko polskie. Takim symbolicznie mocnym wkroczeniem i zaakcentowaniem naszej obecności w życiu naukowym było zorganizowanie przez nas w 2002 roku (w Augustowie) największej imprezy naukowej naszej branży, a mianowicie ogólnopolskiego zjazdu katedr historycznoprawnych. Był to – jak dotychczas – największy taki zjazd, licząc zarówno liczbą uczestników, jak i wygłoszonych referatów.

W 2003 roku wydaliśmy pierwszy tomik prac pracowników naszego Zakładu Historii Państwa i Prawa (będącego częścią Katedry Nauk Historycznoprawnych), czym sygnalizowaliśmy naszą naukową obecność i aktywność zarówno na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, jak też w nauce historii prawa w Polsce. Dalsze lata nie były gorsze i co roku jesteśmy w stanie prezentować kolejne prace naukowe zarówno etatowo zatrudnionych w Zakładzie Historii Państwa i Prawa, jak też pracowników naszej macierzystej Katedry Nauk Historycznoprawnwych – z Zakładu Prawa Rzymskiego i Kanonicznego, ale też naszych współpracowników z zagranicy, naszych gości z Zachodu i Wschodu, także naszych Koleżanek i Kolegów z innych katedr naszego Wydziału, piszących niekiedy o prawie dawnym i niedawnym. W rezultacie wachlarz poruszanych zagadnień jest merytorycznie duży, ale - poza prawem rzymskim - wyraźnie skupia się na najnowszej historii prawa, na XX stuleciu, bo taka jest nasza aktualna specjalizacja naukowa. W każdym razie Miscellanea Historico-Iuridica stanowią prezentację naszych własnych prac.

Od pewnego czasu poszerzyliśmy krąg prac w naszych tomikach o teksty dla dydaktyki, dla studentów. Pewnie nie będzie tego wiele, bo liczne w kraju podręczniki, a także wydania tekstów źródłowych, dla naszych dyscyplin w zasadzie zaspokajają zapotrzebowanie na pomoce dydaktyczne. Nie chcemy niczego dublować, z rzadka jednak trafiają się pewne białe plamy w dydaktyce i tylko takie chcemy zapełniać; przykładem może być prawo dawnego Związku Radzieckiego i do tego publikowaliśmy oryginalny tekst w tomie III.

Inną naszą specjalnością jest podjęta inicjatywa publikowania ciekawych archiwaliów, z jakimi zetknęliśmy się w toku naszych kwerend. W zamierzeniu mamy uruchomienie także działu sygnalizującego nowe książki, zawierającego także ich krótką ocenę merytoryczną.

Streszczenia naszych tekstów w języku angielskim są także publikowane na stronach internetowych The Central European Journal of Social Sciences and Humanities – http://cejsh.icm.edu.pl.

ISSN 1732-9132

Najnowszy tom

TOM XVI z2

Miscellanea Historico-Iuridica
TOM XVI z.2
pod redakcją:
Piotra Fiedorczyka i Karola Kuźmicza