Publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Emilii Płońskiej

Data wydarzenia 25-11-2022
Kategoria wydarzenia Seminarium

Zgodnie z §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 261.) w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, Rada Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu w Białymstoku zawiadamia, że dnia 25 listopada 2022 r. o godz. 9.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w formie zdalnej mgr Emilii Płońskiej Przestępstwo posługiwania się cudzym dokumentem tożsamości – ujęcie prawne i kryminologiczne

Promotor:
Prof. dr hab. Katarzyna Laskowska

Recenzenci:
Prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski, UWM w Olsztynie
Dr hab. Radosław Krajewski, prof. UKW w Bydgoszczy
Dr hab. Joanna Piórkowska-Flieger, UMCS

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w formie zdalnej na podstawie Uchwały nr 2538 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 13 września 2019 r. w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i wyróżniania rozpraw doktorskich oraz Zarządzenia nr 97 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie wytycznych dotyczących organizacji publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przeprowadzania egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich i weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8PRK w formie zdalnej w Uniwersytecie w Białymstoku

Rozprawa doktorska wraz z jej streszczeniem oraz recenzje zostały zamieszczone w BIP na stronie podmiotowej Uniwersytetu w Białystoku: https://bip.uwb.edu.pl/uwb/postepowania-awansowe/postepowanie-w-sprawie/dziedzina-nauki-spolecz

Udział w części jawnej obrony możliwy jest za pośrednictwem aplikacji MS Teams po wejściu na link:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTA2ZDNkODktMWFmZC00ZWI4LWEzMDYtN2FhZGZlMDUzZjBm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2276762ec9-1fab-4dce-86c4-ccae9ca8333d%22%2c%22Oid%22%3a%2216576dfb-6e37-4efd-9f67-ba988ff5d1f1%22%7d

 

Białystok, dnia 21 października 2022 r.