VII Seminarium Prawne dla Biznesu

Data wydarzenia 13-06-2022
Kategoria wydarzenia Seminarium

VII Seminarium Prawne dla Biznesu Skuteczne rozwiązanie stosunku pracy. Jak uniknąć podstawowych błędów” - 13 czerwca 2022 r.  godz. 11.00-13.00 Uniwersyteckie Centrum Kultury, Białymstoku (Kampus UwB).

 

Szanowni Państwo,

Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku od prawie dwóch lat cyklicznie organizuje Seminaria Prawne dla Biznesu, podczas których poruszane są zagadnienia ważne z perspektywy przedsiębiorców i prowadzonych przez nich działań w strefie biznesu. Najbliższe spotkanie zostało zaplanowane na 13 czerwca 2022 r. i zostanie poświęcone problematyce zakończenia współpracy z pracownikiem pod hasłem: "Skuteczne rozwiązanie stosunku pracy. Jak uniknąć podstawowych błędów?Seminarium odbędzie się w Auli Uniwersyteckiego Centrum Kultury (Kampus UwB) przy ul. Ciołkowskiego 1 N.

Czerwcowe spotkanie zostało zaplanowane w innej niż dotychczas formule. W pierwszej części spotkania w wykonaniu pracowników Zakładu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku zostaną wygłoszone trzy krótkie prezentacje poświęcone sposobom rozwiązania stosunku pracy w polskim porządku prawnym. Przedmiotem pierwszego wystąpienia będzie porozumienie stron w zakresie rozwiązania stosunku pracy, które wygłosi dr hab. Iwona Sierocka, prof. UwB. Kolejne wystąpienie zostanie poświęcone zagadnieniu wypowiedzenia umowy o pracę, które zaprezentuje dr hab. Wioletta Witoszko. Jako ostatnia w tej części głos zabierze dr Katarzyna Żywolewka, które zreferuje przesłani rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym.

Chcąc rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem pracodawca niejednokrotnie stoi przed dylematem jaki środek prawny zastosować, by jego działania były zgodne z prawem i skuteczne. Czy zastosować rozwiązanie stosunku pracy za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia, czy może tzw. zwolnienie dyscyplinarne. Przed dokonaniem wyboru formy rozwiązania stosunku pracy pracodawca powinien mieć świadomość jakie są przesłanki dla rozwiązania stosunku pracy w konkretnych przypadkach.  

Instytucję wypowiedzenia umowy o pracę za porozumieniem stron można zdefiniować jako umowę między pracownikiem i pracodawcą, której celem jest rozwiązanie umowy o pracę. W tym trybie może być rozwiązana każda umowa o pracę, w każdym czasie, co oznacza dopuszczalność rozwiązania stosunku pracy np. w okresie ciąży lub w okresie korzystania przez pracownika z urlopu macierzyńskiego. Jest to najmniej konfliktowy sposób rozwiązania umowy o pracę. W wystąpieniu zostaną omówione takie kwestie jak: forma i treść porozumienia, termin rozwiązania umowy o pracę.

Przez wypowiedzenie umowy o pracę rozumie się natomiast jednostronne oświadczenie woli pracownika lub pracodawcy, które powoduje ustanie zatrudnienia z upływem okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie stanowi podstawowy sposób rozwiązania umowy o pracę. W przypadku wypowiedzenia złożonego przez pracownika wymaga się jedynie zachowania formy pisemnej. Niezachowanie wskazanej formy nie powoduje jednak dla pracownika żadnych ujemnych konsekwencji. Inaczej w przypadku wypowiedzenia, które składa pracodawca. W przepisach prawa pracy przewiduje się tzw. powszechną i szczególną ochronę trwałości stosunku pracy. Ta pierwsza obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, ta ostatnia natomiast pracowników będących w szczególnej sytuacji życiowej (np. na urlopu wypoczynkowym, w okresie przedemerytalnym). Poza tym wskazane zostaną przyczyny uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę oraz obostrzenia dotyczące pracowników objętych szczególną ochroną oraz różnice w zakresie wypowiadania umów o pracę zawartych na czas określony i nie określony.  

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez pracownika lub pracodawcę, tzw. zwolnienie dyscyplinarne stanowi nadzwyczajny środek rozwiązywania umów o pracę i 

może być stosowany tylko w ściśle określonych sytuacjach przewidzianych w kodeksie pracy. W wystąpieniu omówione zostaną okoliczności upoważniające każdą ze stron stosunku pracy do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym oraz wymagania proceduralne w tym zakresie.

Drugą częścią spotkania będzie dyskusja panelowa z udziałem ekspertów- praktyków, którzy wymieniając się swoim doświadczeniem zawodowym, bazując na przykładach ze swojej codziennej pracy wskażą jakie są najczęstsze błędy popełniane przez pracodawców podczas rozwiązywania stosunku pracy i jak ich unikać.

Praktyczny wymiar organizowanego spotkania zapewniają eksperci, którzy na co dzień zajmują się przedmiotową problematyką. Będą nimi: dr Magdalena Rycak, radca prawny w Rycak Kancelaria Prawa Pracy i HR w Warszawie, wykładowca w Katedrze Prawa Administracyjnego, Konstytucyjnego i Prawa Pracy, Wydziału Prawa, Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Jolanta Adamska, radca prawny i Partner w Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy w Białymstoku, dr Agnieszka Zemke Górecka, Adwokat z Kancelarii Adwokackiej Agnieszki Zemke Góreckiej, wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezes Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, wykładowca w Zakładzie Prawa Medycznego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, Katarzyna Kostro – radca prawny, Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Oddział Terenowy w Białymstoku, dr Karol Łapiński nadinspektor pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku oraz dr Tomasz Kałużny, Sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku, Wykładowca w Zakładzie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Organizatorów reprezentować będą: dr. hab. Iwona Sierocka, prof. UwB, Kierownik Zakładu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wraz z współpracownikami dr Katarzyną Żywolewską i dr hab. Wilolettą Witoszko.

Seminarium zaplanowano w formie hybrydowej- stacjonarnie w Auli Uniwersyteckiego Centrum Kultury lub zdalnie. Link do spotkania udostępnimy w terminie późniejszym.

Seminaria Prawne dla biznesu  powstają w ramach projektu „Misja 3.0 – Uniwersytet Otwarty” współfinansowanego z programu „Społeczna odpowiedzialność nauki” Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W razie pytań pozostaję do dyspozycji pod adresem mailowym: biznes@uwb.edu.pl.

Zapraszam serdecznie do odwiedzania strony internetowej i wysyłanie zgłoszeń:  https://prawo.uwb.edu.pl/uploads/documents/formularz-zgoszeniowy-629485edc2028.pdf?t=1653900869

 

dr Magdalena Kun-Buczko

Koordynator Seminariów Prawnych dla Biznesu

Pełnomocnik Dziekana ds. otoczenia społeczno-gospodarczego

biznes@uwb.edu.pl