Ministerstwo Finansów w Warszawie referendarz do spraw analiz w Wydziale Analiz, Departament Informacji Finansowej

Umowa o pracę na czas zastępstwa 

Ważne do 27 maja 2022 r.

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Ministerstwo Finansów, 00-916 Warszawa , Świętokrzyska 12

OSOBA NA TYM STANOWISKU:

 • Sporządza odpowiedzi na wnioski zagranicznych partnerów GIIF zajmujących się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu,
 • Rejestruje, weryfikuje i przetwarza dane dotyczące zagranicznych wniosków i informacji spontanicznych oraz transakcji i podmiotów w nich figurujących w celu gromadzenia informacji niezbędnych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
 • Weryfikuje zasadność zastosowania blokady rachunku lub wstrzymania transakcji na wniosek zagranicznych jednostek analityki finansowej.
 • Analizuje przebieg transakcji związanych z informacjami spontanicznymi przekazanymi przez zagranicznych partnerów GIIF.
 • Przekazuje do właściwych wydziałów zawiadomienia oraz informacje spontaniczne otrzymane od jednostek analityki finansowej państw członkowskich UE, które mogą być powiązane z Polska
 • Przygotowuje zapytania do zagranicznych jednostek analityki finansowej.
 • Przesyła zapytania do baz danych zawierających informacje policyjne, podatkowe, celne i osobowe.

 

POTRZEBNE BĘDĄ:

(wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „tajne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym reprezentowanie Ministerstwa Finansów w instytucjach europejskich w zakresie właściwości departamentu
 • Znajomość przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność analizy i przetwarzania danych w arkuszu kalkulacyjnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:

(wymagania dodatkowe)

 • Wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub finanse lub prawo
 • Znajomość języka niemieckiego, rosyjskiego, francuskiego na poziomie umożliwiającym posługiwanie się językiem w typowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych
 • Znajomość podstawowych przepisów podatkowych, prawa karnego i karnoskarbowego, cywilnego, handlowego i finansowego
 • Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Umiejętność obsługi oprogramowania do przetwarzania historii rachunków

Oferta:

 • Stabilne zatrudnienie - umowa o pracę
 • Elastyczny czas pracy
 • Benefity płacowe: dodatkowe wynagrodzenie (tzw. 13tka), dodatek za wysługę lat (od 5% do 20% wynagrodzenia), nagrody uznaniowe za wyniki i osiągnięcia, nagrody jubileuszowe
 • Możliwość przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Możliwość rozwoju poprzez pracę w zespole profesjonalistów i ekspertów z różnych dziedzin oraz udział w strategicznych projektach
 • Możliwość godzenia pracy zawodowej z pracą naukową
 • Kursy, szkolenia, dofinansowanie do wybranych form edukacji własnej
 • Możliwość zakupu: grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie, pakietów opieki medycznej, uprawnień do zniżek PKP
 • Pakiet socjalny: dofinansowanie do sportu i kultury, wypoczynku, karty fitness
 • Przyjazne środowisko pracy: kiosk pracowniczy, pokój dla rodzica z dzieckiem, biblioteka, bufet, poczta, bankomat, klimatyzowane pomieszczenia
 • Doskonałą lokalizację urzędu w historycznym budynku w centrum Warszawy – szybki i łatwy dojazd
 • Dostosowanie urzędu do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, możliwość dopasowania stanowiska pracy do potrzeb indywidualnej niepełnosprawności

Dostępność:

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 • Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • zagrożenie naciskami grup przestępczych,
 • zagrożenie korupcją.

Dodatkowe informacje

Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).

Przed wyłonieniem do zatrudnienia wskazani w protokole z naboru kandydaci poproszeni zostaną o przesłanie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań niezbędnych oraz dodatkowych określonych w ogłoszeniu.

CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA ZŁOŻONE PRZEZ KANDYDATKI/KANDYDATÓW MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATKI/KANDYDATA, A OŚWIADCZENIA DODATKOWO DATĄ ICH SPORZĄDZENIA.

Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem: https://www.gov.pl/web/finanse/wzory-oswiadczen

Ministerstwo zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z kandydatami, których oferty spełniają wymagania formalne.

PLANUJEMY NASTĘPUJĄCE METODY/TECHNIKI NABORU:

 • weryfikacja formalna dokumentów;
 • próbka pracy;
 • rozmowa kwalifikacyjna.

Niektóre etapy naboru mogą się odbywać online na platformie Microsoft Teams.

Pracę możesz rozpocząć od 1 lub 15 dnia miesiąca.

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • CV (kandydat, który na podstawie analizy CV i złożonych oświadczeń będzie spełniał wszystkie wymagania formalne zostanie zaproszony do kolejnego etapu naboru)
 • Kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „tajne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 742) w celu uzyskania tego poświadczenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADNIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do:   27 maja 2022 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Zachęcamy do aplikowania on-line.

APLIKUJ ELEKTRONICZNIE

https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=db5f6819902d48fc802a7e7fe83c6a58

lub

w formie papierowej, w zamkniętej kopercie na adres:.Ministerstwo Finansów, Biuro Dyrektora Generalnego, Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa, z dopiskiem: Oferta pracy – 2022/130/IF

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: 532 404 708  lub 532 404 707

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 • Administrator danych i kontakt do niego: informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Minister Finansów z siedzibą w Ministerstwie Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 • Kontakt do inspektora ochrony danych: informujemy, że możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@mf.gov.pl lub listownie na adres korespondencyjny: Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
 • Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru

 • Informacje o odbiorcach danych: informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa
 • Okres przechowywania danych:

czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do usunięcia danych osobowych;
  - żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 1. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 2. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 • Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Serdecznie zachęcamy studentów IV i V roku prawa do odbywania praktyk studenckich w Wojskowym Centrum Rekrutacji w Suwałkach pod patronatem Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Suwałkach.

Wojskowe Centrum Rekrutacji jest terenowym organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach rekrutacji, operacyjno--obronnych i administracji niezespolonej. Wykonujemy w szczególności zadania z zakresu rekrutacji i naboru ochotników do czynnej służby wojskowej i aktywnej rezerwy oraz administrowaniem rezerw osobowych i świadczeń na rzecz obrony.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji praktyk można uzyskać:

nr tel.: 261 347 440

e-mail: wcrsuwalki@ron.mil.pl


Mróz Radcy Prawni Sp. p. - kancelaria branży budowlanej poszukuje studenta III-IV roku do stałej odpłatnej współpracy. Wymiar praktyki (dni i godziny) do ustalenia. Praktyka poprzedzona będzie 14-dniowym okresem próbnym.

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na adres e-mail: biuro@kancelariamroz.pl


Ogłoszenie o naborze na płatną praktykę absolwencką K-184-1-22

Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku ogłasza nabór na odpłatną praktykę absolwencką organizowaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. 2018, poz. 1244 ze zm.).

I. Miejsce odbywania praktyki absolwenckiej: Apelacyjny w Białymstoku, 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 5

I. Sygnatura naboru na praktykę absolwencką – K-184-1/22

II. Program praktyki absolwenckiej:
1. zapoznanie się z funkcjonowaniem wydziału,
2. sporządzanie na zlecenie sędziego i pod jego kierunkiem projektów zarządzeń, orzeczeń lub ich uzasadnień,
3. dokonywanie analizy akt spraw we wskazanym przez sędziego zakresie,
4. zwracanie się do osób i instytucji o nadesłanie informacji lub dokumentów niezbędnych do przygotowania sprawy do rozpoznania,
5. sporządzanie odpowiedzi na pisma niebędące pismami procesowymi,
6. gromadzenie, we wskazanym zakresie, orzecznictwa i literatury przydatnych do rozpoznawania spraw lub wykonywaniu innych zadań powierzonych sędziom w II Wydziale Karnym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku,
7. pozostałe czynności zlecone przez bezpośredniego przełożonego.

III. wymagania dot. osób ubiegających się o przyjęcie na praktykę absolwencką:
1. wykształcenie co najmniej średnie ogólnokształcące oraz zdany egzamin dojrzałości (preferowane wykształcenie wyższe na kierunku: prawo),
2. nieukończone 30 lat w dniu rozpoczęcia praktyki,
3. pełna zdolność do czynności prawnych,
4. nieposzlakowana opinia,
5. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
6. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
7. znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, w tym umiejętność obsługi MS Word i Excel,
8. umiejętność planowania i organizowania własnej pracy,
9. umiejętność pracy w zespole,
10. zdolność analitycznego myślenia,
11. komunikatywność oraz wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

IV. wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. zgłoszenie o przyjęcie na praktykę absolwencką z podaniem oznaczenia naboru – K-184-1/22 adresowane do Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku,
2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o przyjęcie na praktykę absolwencką,
3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4. oświadczenie kandydata:
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
- o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- o nieprowadzeniu przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
5. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzanego naboru oraz zgoda na wpis na listę rezerwową,
6. klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

V. Nabór składać się będzie z dwóch etapów:
1. etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
2. etapu drugiego składającego się z rozmowy kwalifikacyjnej.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty (z podaniem oznaczenia sygnatur naboru) należy przesłać w terminie do 11 maja 2022 r. r. na adres: Sąd Apelacyjny, 15-950 Białystok, ul. Mickiewicza 5 lub złożyć w Biurze Podawczym Sądu Apelacyjnego w Białymstoku..

 
Inne informacje:.
W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone nadawcy.
Zawiadomienia kandydatów o zakwalifikowaniu do kolejnych etapów naboru dokonane zostaną poprzez umieszczenie listy zakwalifikowanych kandydatów oraz informacji o terminie i miejscu ich przeprowadzenia na stronie internetowej sądu: www.bialystok.sa.gov.pl w zakładce: oferty pracy
Po przeprowadzeniu naboru, w oparciu o jego wyniki, prezes sądu może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości przyjęcia na praktykę absolwencką większej liczby osób, bądź rezygnacji wybranego kandydata. Rezerwowa lista kandydatów jest ważna do następnego naboru, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od przeprowadzenia ostatniego naboru.
Kandydaci niezakwalifikowani na listę rezerwową mogą odebrać złożone przez siebie dokumenty w ciągu 14 dni od zakończenia procedury naboru w pokoju Nr 308.
Po upływie tego terminu oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (85) 74-30-320 lub (85) 74-30-322.


Poszukiwany Młodszy Specjalista ds. Prawnych do zespołu Intrum Polska- oddział w Białymstoku. Praca daje możliwość rozwoju dla studenta ostatnich lat studiów, pracy dla międzynarodowej firmy i możliwość nauki od doświadczonych prawników i radców prawnych.

 

Link do ogłoszenia:

https://www.pracuj.pl/praca/,oferta,1001759305


Spółka doradztwa podatkowego - Kancelaria DBO Polska sp. z o.o. w Białymstoku, wg XVI Rankingu Dziennika Gazeta Prawna – Najlepsza Firma Doradztwa Podatkowego w kategorii Spory Podatkowe, nawiąże współpracę ze studentami Wydziału Prawa IV lub V roku.

Wymagania:

- znajomość podstaw prawa (mile widziane ukierunkowanie na prawo podatkowe),

- umiejętność analitycznego myślenia,

- komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,

- samodzielność i odpowiedzialność,

- chęci do pracy i poszerzania wiedzy.

Zakres obowiązków:

- research aktualnego orzecznictwa sądów administracyjnych i stanowisk organów podatkowych oraz ich analiza pod kątem prowadzonych przez Kancelarię spraw,

- rozwiązywanie konkretnych problemów prawno-podatkowych,

-sporządzanie opinii prawno-podatkowych, pism do organów podatkowych i sądów administracyjnych.

Oferujemy:

- możliwość rozwijania zainteresowań z zakresu prawa podatkowego,

- udział w projektach prawno-podatkowych,

- możliwość zapoznania się ze standardami obsługi klientów Kancelarii, w tym czynny udział w analizie skutków podatkowych podejmowanych przez nich decyzji gospodarczych,

- poznanie praktyk, narzędzi i standardów funkcjonowania zespołu Kancelarii,

- przyjacielską atmosferę.

Po odbyciu praktyk przewidziana jest możliwość dalszej współpracy.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV ze zdjęciem  wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na adres: biuro@dbopolska.pl


Kancelaria Radców Prawnych Harasimowicz i Wspólnicy sp. k.

poszukuje studenta IV-V roku do stałej płatnej współpracy (brak możliwości współpracy zdalnej). Praktyka w wymiarze 3-4 dni w tygodniu (dni i godziny do ustalenia), poprzedzona 14-dniowym okresem próbnym.

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV wraz ze zdjęciem i poniższą klauzulą na maila: jharasimowicz@krph.pl.

Główny obszar działalności kancelarii to prawo cywilne (spadkowe, sprawy o zapłatę) i prawo rodzinne (rozwody, kontakty z dziećmi).

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kancelarię Radców Prawnych Harasimowicz i Wspólnicy sp. k. w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”


PROPOZYCJA PRAKTYK W FUNDACJI COURT WATCH POLSKA 

Jednym z filarów działalności Fundacji Court Watch Polska jest prowadzenie obywatelskiego monitoringu sądowego, a poczynione w jego ramach obserwacje są podstawą do publikowania raportów i organizacji wydarzeń, mających na celu nie tylko prezentację wyników naszych badań, ale także upowszechnianie dobrych praktyk sądowych oraz oczywiście wskazywanie tych niewłaściwych.

Fundacja prowadzi szkolenia dla Wolontariuszy, którzy uczestniczą w posiedzeniach sądowych w charakterze publiczności, a następnie przekazują nam swoje obserwacje (za pośrednictwem formularzy dotyczących takich zagadnień jak: przebieg rozpraw sądowych, infrastruktura sądów oraz jawność sądów w dobie Covid-19).

W ten sposób Studenci mogą również realizować praktyki, do czego serdecznie zachęcamy. Niewątpliwą zaletą odbywania praktyk w Fundacji Court Watch Polska jest elastyczny grafik - Student sam decyduje, z jaką częstotliwością udaje się do sądu i uczestniczy w posiedzeniach. Może rozłożyć swoje obserwacje w czasie i przeprowadzać je w różnych sądach, w dowolnej lokalizacji (nie tylko w mieście, w którym studiuje, ale np. również w swoich rodzinnych stronach podczas ferii czy wakacji), a nawet uczestniczyć w rozprawach zdalnych.

Zaświadczenie o odbytych praktykach Fundacja wystawia na wniosek Studenta w dogodnym dla niego momencie. Do czasu praktyk zalicza się szkolenie, obserwacje sądowe (tj. udział w rozprawach) oraz wprowadzenie danych w systemie. Wszystkie te dane należy systematycznie uzupełniać na Profilu Obserwatora, gdyż na tej podstawie wystawiamy później zaświadczenie z uzyskaną liczbą godzin.

Ze strony Fundacji podstawowym warunkiem przystąpienia do praktyk jest odbycie szkolenia, które obecnie odbywają się głównie on-line. Zanim Obserwatorzy zaczną swoją aktywność, Fundacja prosi o podpisanie umowy wolontariatu (obowiązuje ona przez rok i automatycznie wygasa, chyba że Wolontariusz będzie chciał ją przedłużyć).

Informacje o praktykach w Fundacji Court Watch Polska Studenci znajdą stronie: https://amicus.courtwatch.pl/informacje/praktyki-studenckie/

Terminy szkoleń z Obywatelskiego Monitoringu Sądów dla przyszłych Wolontariuszy dostępne są tutaj:

https://amicus.courtwatch.pl/szkolenia/ 

* Celem zaliczenia praktyk w Fundacji Court Watch Polska na poczet obowiązkowych praktyk zawodowych Student powinien - po odbytych praktykach w wymaganym wymiarze - złożyć podanie do Prodziekana ds. Dydaktyki z takim wnioskiem, dołączając zaświadczenie o odbytych praktykach oraz podpisane przez Fundację zaświadczenie potwierdzające realizację efektów uczenia się dla danego kierunku studiów. 


Kancelaria Adwokaci i Radcowie Prawni Ślepowroński, Łuszyński, Matulewicz-Dzienis Sp. j. w Białymstoku, nawiąże współpracę ze studentem Wydziału Prawa IV lub V roku.

Praktyka w wymiarze wynikającym z obowiązującego programu studiów prawniczych (szczegółowa organizacja do indywidualnego ustalenia) z możliwością przedłużenia na wcześniej uzgodnionych warunkach.

Od osoby odbywającej praktykę oczekujemy zaangażowania w pracę, odpowiedzialności i samodzielności w działaniu, a także chęci samokształcenia, dyspozycyjności, łatwości w nawiązywaniu kontaktów i rzetelności w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

Oferujemy: praktykę w dynamicznym zespole prawników, możliwość rozwoju zawodowego, przyjazną atmosferę. Dużą zaletą jest szeroki zakres spraw, jakimi się zajmujemy, w tym sprawy z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, gospodarczego, karnego, rodzinnego i opiekuńczego.

Zgłoszenia wraz z CV należy kierować na adres: sekretariat@kancelariarp.pl

Przed przesłaniem zgłoszenia, konieczne jest zapoznanie się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji praktykanta i odbywania praktyki dostępnymi pod linkiem www.kancelariarp.pl/klauzulainformacyjna/


UniKadr Biuro Doradztwa Personalnego to agencja pracy i instytucja szkoleniowa, działająca na rynku pracy od 25 lat. Zajmujemy się rekrutacją i doborem personelu, wykonujemy badania zawodowo-kompetencyjne, szkolenia oraz doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Obecnie poszukujemy dla swojego Klienta odpowiedniego kandydata na stanowisko: Prawnik – prawo niemieckie, miejsce pracy: Szczecin; nr ref: PP/02/2022
Zakres obowiązków:
• Sporządzanie projektów pozwów, wniosków, apelacji, kasacji, skarg oraz wszelkich innych pism procesowych
• Sporządzanie opinii prawnych na wewnętrzne potrzeby firmy
• Prowadzenie rejestru umów i pełnomocnictw
• Sprawdzanie kompletności i poprawności dokumentów
• Dbanie o obieg dokumentów prawnych i umów

Wymagania:
• Wykształcenie wyższe prawnicze
• Dobra znajomość języka niemieckiego – warunek konieczny (min.B2)
• Doświadczenie w sporządzaniu pism urzędowych / sądowych
• Doświadczenie w obsłudze świadczeń socjalnych i podatków
• Znajomość pakietu MS Office
• Obsługa urządzeń biurowych
• Sumienność, rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków

Firma oferuje:
• Lokalizacja w centrum Szczecina
• Stabilne warunki zatrudnienia (umowa o pracę; umowa zlecenie w przypadku studentów dziennych)
• Pracę w dynamicznym i wspierającym się zespole
• Możliwość szkoleń podnoszących kwalifikacje lub umiejętności interpersonalnych
Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 91 488 23 27/575 71 73 73 lub mailowy: biuro@unikadr.pl z oznaczeniem nr ref. PN/02/2022 wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.


Kancelaria Radcy Prawnego Jarosław Pawluczuk poszukuje w celu nawiązania stałej współpracy studentów III-V roku prawa.
Zakres obowiązków: pisanie i redagowanie projektów umów, projektów pism procesowych oraz opinii prawnych, kontakt z sądami, organami administracji i komornikami, pomoc w bieżącej obsłudze biurowej kancelarii.
Mile widziane doświadczenie, w pracy w kancelarii prawniczej.
Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy: kancelaria@spap.pl
W przesyłanej aplikacji, zawierającej CV, prosimy zamieścić klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych.