Koła naukowe i organizacje studenckie

Zgodnie z Zarządzeniem nr 61 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zasad pobierania oraz warunków i trybu zwalniania z opłat za usługi edukacyjne i inne student może ubiegać się o zwolnienie z opłaty za kształcenie na studiach niestacjonarnych w całości lub w części w przypadku osiągnięcia wybitnych wyników w nauce na danym kierunku i poziomie studiów na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Decyzją nr 8/2022 Dziekana Wydziału Prawa UwB z dnia 27 maja 2022 r. wnioski o zwolnienie z opłaty należy składać do dnia 12 września 2022 r.

Wysokość kwoty zwolnień dla danego kierunku i poziomu studiów na rok akademicki 2022/2023 wynosi 6000 zł.

STAWKI ODPŁATNOŚCI ZA POWTARZANIE ZAJĘĆ