Organizacja konferencji międzynarodowej na Wydziale Prawa UwB przebiega zgodnie z procedurą określoną poniżej:

 1. Z początkiem każdego roku akademickiego składane są informacje dotyczące zapotrzebowania na materiały konferencyjne na wydarzenia planowane przez Katedry na kolejny rok kalendarzowy. Należy dotrzymać terminu wskazanego przez UwB w stosownych wymogach, przesyłanych na Wydział i udostępnianych pracownikom (ustalanych na podstawie Zarządzenia 43 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku).
 2. Osoba odpowiedzialna za organizację konferencji wypełnia formularz zgłoszenia wydarzenia [dostępny tutaj] i dostarcza do Sekretariatu Dziekana, do dr Mileny Sokołowskiej-Walewskiej.
  • Uzupełniony formularz zgłoszenia wydarzenia należy złożyć na wstępnym etapie organizacyjnym, zanim rozesłane zostaną zaproszenia do uczestników, a najpóźniej na 3 tygodnie przed planowanym terminem wydarzenia, dotyczy to zarówno konferencji finansowanych z wpłat uczestników, ze środków sponsorów, jak i środków katedralnych.
  • Jeśli organizowana  konferencja w całości lub w części finansowana jest ze środków katedralnych, formularz zgłoszenia wydarzenia musi być podpisany przez Kierownika Katedry.
  • Ze środków katedralnych dofinansowane powinny być jedynie konferencje spełniające wymóg uczestnictwa 1/3 gości z wystąpieniami z afiliacjami zagranicznych ośrodków naukowych. Minimalna liczba uczestników zagranicznych wynosi 3.
 3. Formularz zgłoszeniowy akceptowany jest przez Dziekana i przekazywany przez Sekretariat do Działu Nauki.
 4. Rezerwacja sali odbywa się u mgr Anny Dubrownik lub mgr Anny Cechy, rezerwacji dokonuje organizator konferencji
 5. W ciągu 4 tygodni od zakończenia konferencji, należy uzupełnić formularz rozliczenia konferencji [dostępny tutaj] dostarczyć podpisane do dr Mileny Sokołowskiej-Walewskiej
 6. W ciągu tygodnia od terminu odbycia się konferencji należy  przesłać do działu promocji Wydziału Prawa (promocja.wydzialu.prawa@uwb.edu.pl) formularz sprawozdania z imprezy [dostępny tutaj]

 

Wszelkie pytania w zakresie wstępnych założeń organizacyjnych i wypełnienia formularza można kierować do Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju - dr habIzabeli Kraśnickiej, prof. UwB (krasnicka@uwb.edu.pl)