Koła naukowe i organizacje studenckie

Warunkami ukończenia studiów III stopnia oraz uzyskania w wyniku przeprowadzenia przewodu doktorskiego stopnia doktora nauk prawnych w zakresie określonej dyscypliny są:

- zdanie egzaminów i zaliczenie zajęć przewidzianych programem studiów;
- zdanie egzaminów doktorskich z dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej oraz dyscypliny dodatkowej (ekonomia, filozofia albo socjologia);
- zdanie egzaminu z nowożytnego języka obcego w przypadkach nieposiadania przez doktoranta certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 31 pkt 5 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym (rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora);
- przedłożenie rozprawy doktorskiej i jej obrona.