Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Prof. dr hab Dariusz Kijowski i dr hab. Adam Doliwa w Radzie Legislacyjnej XII kadencji

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż prof. dr hab. Dariusz Ryszard Kijowski oraz dr hab. Adam Doliwa, w dniu 15 lipca 2014 r., zostali powołani przez Premiera Donalda Tuska do Rady Legislacyjnej XII kadencji.

 

Prof. dr hab. Dariusz Ryszard Kijowski – kierownik Katedry Prawa Administracyjnego Uniwersytetu w Białymstoku. Członek Rady Legislacyjnej VII i XI kadencji. W latach 1996-2001 wchodził w skład zespołu ds. reformy administracji publicznej działającego w Instytucie Spraw Publicznych. W 2005 r. powołany w skład Trybunału Stanu. W 2007 r. i 2011 r. wybrano go ponownie. Kierował też zespołem eksperckim przy Rzeczniku Praw Obywatelskich do spraw przepisów ogólnych prawa administracyjnego. Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym.

 

Dr hab. Adam Doliwa – adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie mieszkaniowym i prawie samorządu terytorialnego.

 

Gratulujemy serdecznie! 

 

Rada Legislacyjna wydaje opinie o projektach dokumentów rządowych, przede wszystkim o projektach ustaw oraz projektów innych aktów normatywnych z punktu widzenia ich zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, prawem Unii Europejskiej oraz spójności z obowiązującym systemem prawa . 

Rada opiniuje projekty ustaw o szczególnej doniosłości przygotowane z inicjatywy posłów, Senatu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej lub grupy obywateli, kierowane do Rady Ministrów w celu zajęcia stanowiska lub opiniowanie projektu stanowiska Rady Ministrów do tych projektów. Zadaniem Rady jest też formułowanie wniosków lub opinii dotyczących metod i sposobów rozwiązywania problemów związanych ze stosowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz metod i sposobów wdrażania prawa Unii Europejskiej oraz formułowanie wniosków lub opinii w sprawach związanych z procesem stanowienia prawa, w tym co do Zasad techniki prawodawczej. Rada Legislacyjna dokonuje ocen stosowania obowiązującego prawa pod względem jego spójności, skuteczności i właściwego regulowania zjawisk społecznych i analizuje potrzeby dokonania zmian prawa.

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku