Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz odebrała nagrodę w konkursie Rzecznika Praw Obywatelskich na najlepszą pracę doktorską

 

Rzecznik Praw Obywatelskich w 2015 r. ogłosił I konkurs na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk prawnych poświęconą wykluczeniu społecznemu. W konkursie mogli wziąć udział autorzy prac doktorskich, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W Regulaminie konkursu wskazano, iż jego celem jest zwiększenie zainteresowania środowiska akademickiego i społecznej świadomości na temat zjawiska wykluczenia społecznego oraz promocja i ochrona praw osób dotkniętych tym zjawiskiem.
 
Zwycięską rozprawę w tegorocznym konkursie wyłoniła Kapituła Konkursu w składzie: dr hab. Ryszard Czerniawski, prof. Uniwersytetu SWPS – Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Marta Kolendowska-Matejczuk – Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Karnego, dr Krzysztof Kurowski - Zespół ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami, zaś Rzecznik Praw Obywatelskich – dr hab. Irena Lipowicz, prof. UKSW  w dniu 21 lipca 2015 r. wydała decyzję potwierdzającą ustalenia Kapituły.
 
Laureatką I konkursu Rzecznika Praw Obywatelskich na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk prawnych poświęconą problematyce wykluczenia społecznego została dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz z Zakładu Prawa Karnego i Kryminologii Katedry Prawa Karnego Wydziału Prawa UwB, kierowanego przez prof. zw. dr hab. Emila W. Pływaczewskiego. Zwycięska dysertacja pt. „Wypadek w komunikacji z udziałem osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niewidomych i słabowidzących. Studium prawno-kryminologiczne”  napisana pod kierunkiem dr hab. Ewy M. Guzik-Makaruk, prof. UwB – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Prawa UwB została obroniona w dniu 9 lutego 2015 r. Recenzentami w przewodzie doktorskim byli dr hab. Izabela Nowicka, prof. WSPol oraz dr hab. Janusz Sawicki, prof. UWr.
 
W dniu 2 września 2015 r. w Biurze RPO odbyła się uroczystość wręczenia nagrody laureatce. W spotkaniu wzięli udział prof. Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich, członkowie kapituły konkursu w składzie: dr hab. Ryszard Czerniawski, prof. Uniwersytetu SWPS - Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Marta Kolendowska-Matejczuk – Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Karnego, dr Krzysztof Kurowski z Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami oraz Wojciech Soczewica – Dyrektor Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Kontaktów z Mediami. Obecna była również Promotor nagrodzonej pracy dr hab. Ewa Monika Guzik-Makaruk, prof. UwB – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
 
W relacji z uroczystości wręczenia, umieszczonej na stronie internetowej RPO, czytamy, że rozprawa doktorska autorstwa dr Emilii Jurgielewicz-Delegacz pokazuje wybraną problematykę w sposób rzetelny i wielopłaszczyznowy. Tematyka jest niszowa, aktualna oraz doniosła społecznie. Jak wskazała autorka w nagrodzonej dysertacji, z jednej strony zjawiskiem pożądanym jest wzrost aktywności osób z niepełnosprawnością w ruchu drogowym, co jest możliwe dzięki rozwojowi techniki, w tym sposobności korzystania z pomocy elektronicznych, takich jak interaktywne mapy, urządzenia nawigujące czy elektroniczne laski oraz nabywaniu przez osoby niewidome i słabowidzące umiejętności samodzielnego poruszania się w przestrzeni miejskiej, z drugiej jednak strony osoby niepełnosprawne narażone są na wypadki w komunikacji. W nagrodzonej pracy autorka przeprowadziła rozważania teoretyczne, mające na celu przybliżenie aspektów niepełnosprawności i jej definicji na gruncie prawa międzynarodowego i krajowego, czy zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym; autorka dokonała także wnikliwej charakterystyki przestępstwa wypadku w komunikacji, zarówno w ujęciu historycznym, a także na tle obowiązujących przepisów. Dodatkowo praca zawiera badania empiryczne – ukierunkowane na zbadanie skali i przyczyn wypadków drogowych z udziałem osób niewidomych i słabowidzących.
 
Z wielkim zadowoleniem należy przyjąć, że Wydział Prawa UwB za sprawą Laureatki znakomicie wpisał się w pionierski konkurs RPO. To dla nas wielce nobilitujące.
 
Gratulujemy serdecznie Pani Doktor i Pani Promotor tak ogromnego wyróżnienia!
 
 
W uroczystości wzięli udział prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, członkowie kapituły konkursu w składzie: prof. Ryszard Czerniawski, Uniwersytet SWPS, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Marta Kolendowska-Matejczuk, Zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Karnego, dr Krzysztof Kurowski z Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami oraz Wojciech Soczewica, Dyrektor Zespołu Współpracy Międzynarodowej i Kontaktów z Mediami, Pani Doktor dr Emilia Jurgielewicz-Delegacz oraz Pani promotor pracy dr hab. Ewy M. Guzik-Makaruk,prof. UwB – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Prawa UwB.
 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku