Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski

 

Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 2015 r. został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polskiza wybitne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w dziedzinie kryminologii, za zasługi w działalności na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałania przestępczości
 
Order Odrodzenia Polski ustanowiony został w 1921 r. i nadawany jest za wybitne zasługi położone w służbie państwu i społeczeństwu, a zwłaszcza za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej podejmowanej z pożytkiem dla kraju, za szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju, dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej, za wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną, za wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.
 
 
W dniu 2 października 2015 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2015/2016 prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski został uhonorowany z rąk gen. insp. Krzysztofa Gajewskiego – Komendanta Głównego Policji– Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 
Poniżej opis osiągnięć prof. zw. dr. hab. Emila W. Pływaczewskiego, który został zawarty w uzasadnieniu o przyznaniu tego jakże wyjątkowego państwowego odznaczenia:
 
Prof. zw. dr hab. Emil Walenty Pływaczewski Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i profesor zwyczajny Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, od czasu uzyskania ostatniego odznaczenia państwowego (Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2010 r.) na wielu płaszczyznach przyczynił się do rozwinięcia wiodącej aktualnie na świecie koncepcji zwanej evidence-based criminology, eksponującej praktyczne, interdyscyplinarne podejście do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości. Wiąże się to z Jego udziałem w wielu inicjatywach, przedsięwzięciach i projektach ukierunkowanych na ten cel. W 2011 r. Koordynowana przez Niego Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW) uzyskała status Głównego Partnera Merytorycznego piątej Międzynarodowej Konferencji Policyjnej The 5th International Police Conference on ”Science and Innovation vs. the State Security System” (Warszawa, 13-15 kwietnia 2011 r.), na której przewodniczył sesji pt. Sources of Innovation in the Area of Security in the European Union. Wraz z PPBW był współorganizatorem Targów Europoltech i towarzyszących im konferencji w 2011, 2013 i w 2015 r. W 2011 r. był jedynym przedstawicielem Polski na XVI Światowym Kongresie Kryminologii w Kobe, na który zaproszono Go zarówno jako referenta, jak i przewodniczącego sesji. W 2012 r. wspólnie ze Służbą Celną zainicjował cykliczne ogólnopolskie konferencje na temat zwalczania przemytu, w których uczestniczą przedstawiciele nauki, organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości oraz służb. Monograficzne wydania, pod Jego współredakcją, materiałów tych konferencji (Difin 2013 r. i 2015 r.) są bardzo cenione nie tylko z perspektywy naukowej, ale przede wszystkim jako „zbiór dobrych praktyk”. W 2013 r. współorganizował konferencję w związku z XV-leciem Biura Spraw Wewnętrznych KGP. W latach 2011-2014 kierował – największym z dotychczas realizowanych – innowacyjnym projektem badawczym zamawianym pt. Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich wykorzystanie – aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne z udziałem blisko 350 przedstawicieli nauki oraz praktyki, reprezentujących organy ścigania i wymiar sprawiedliwości. Przyczynił się do ukształtowania nowoczesnej strategii zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu w wymiarze krajowym oraz wypracowania, jak też i promocji polskich rozwiązań w zakresie nowych kierunków badań kryminologicznych w wymiarze międzynarodowym.
 
Jest wiodącym przedstawicielem polskiej kryminologii zapraszanym na najbardziej prestiżowe zagraniczne kongresy i konferencje. W latach 2010-2015 brał czynny udział w 25 takich konferencjach (nie licząc 16 międzynarodowych konferencji w kraju) w tym sześciokrotnie w składzie oficjalnych polskich delegacji. Na XII Kongresie ONZ nt. Zapobiegania Przestępczości i Sprawiedliwości Karnej w brazylijskim Salwadorze, na którym zastępował nieobecnego przewodniczącego polskiej delegacji rządowej, jako pierwszy w historii tych kongresów Polak, został wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Kongresu, a prezentacja polskich dokonań w zakresie przeciwdziałania przestępczości uzyskała najwyższe wyróżnienie. Na Konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Kryminologii w Pradze (w której uczestniczyło 1046 osób) we wrześniu ubiegłego roku wystąpił jako jeden z dwóch głównych key-speakers w I sesji plenarnej. Na XVII Światowym Kongresie Kryminologii w meksykańskim Monterrey w sierpniu 2014 r. wygłosił referat w kluczowej – z perspektywy głównego tematu tego Kongresu – sesji pod hasłem Organized Crime. W 2015 r. na zaproszenie UNODC wygłosił jako jedyny naukowiec z Polski referat podczas XIII Kongresu ONZ w Doha (Katar), w którym wzięło udział około 4000 uczestników ze 156 krajów świata. W okresie ostatnich pięciu lat Pan Profesor wykładał na 14 zagranicznych prestiżowych uniwersytetach w siedmiu krajach, najczęściej w USA. Był też pierwszym profesorem nauk kryminologicznych z Europy zaproszonym przez największą na świecie międzynarodową organizację szefów Policji (the Headquarters of the International Association of Chiefs of Police – IACP) do jej siedziby w Alexandrii pod Waszyngtonem, na specjalny wykład, który odbył się w dniu 14 listopada 2011 r.
 
W ocenianym okresie opublikował około 100 kolejnych prac naukowych (w tym 10 w prestiżowych zagranicznych oficynach wydawniczych) w zakresie szeroko pojętych nauk kryminologicznych, w tym liczne opracowania na temat zapobiegania i zwalczania przestępczości. Profesor Emil W. Pływaczewski wydał kolejne dwa tomy z serii wydawniczej: Current Problems of the Penal Law and Criminology, Actuelle Probleme des strafrechts und der Kryminologie, Vol. 5 i Vol. 6 (wydawnictwo: Wolters Kluwer 2012; Beck 2014). Jest to jedyna seria wydawnicza w skali światowej, w której prezentowane są najnowsze trendy oraz wyniki badań z zakresu prawa karnego i kryminologii, z udziałem zarówno czołowych przedstawicieli tych dyscyplin, jak i wyróżniających się naukowców młodszej generacji – z blisko 20 krajów. Promocja V i VI tomu z tej serii miała miejsce na największych na świecie międzynarodowych konferencjach kryminologicznych, zorganizowanych przez Amerykańskie Stowarzyszenie Kryminologii (Chicago – 2012 r. oraz San Francisco – 2014 r.). Tym samym w roku 2012 po raz pierwszy w kilkudziesięcioletniej historii tych konferencji, książka wydana w Polsce znalazła się na wystawie promocyjnej tego forum z udziałem 3466 uczestników. Na szczególną uwagę zasługuje też Jego redakcja naukowa i współautorstwo kilku opracowań monograficznych szczególnie istotnych z punktu widzenia zwiększenia efektywności zwalczania i dowodzenia najpoważniejszych form przestępczości. Należą do nich zwłaszcza Przestępczość zorganizowana (wydawnictwo: C.H. Beck 2011) oraz Proceder prania pieniędzy i jego implikacje (wydawnictwo: Wolters Kluwer 2013).
 
Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski jest prekursorem wprowadzenia kierunku „kryminologia” do programu studiów, efektem zaś Jego przedmiotowych działań są studia pierwszego stopnia na tym kierunku w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz od 2015 r. dwustopniowy kierunek kryminologii (studia licencjacie i magisterskie) na kierowanym przez Niego Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Współtworzył i twórczo rozwijał Sieć Naukowo-Badawczą „Podlasie – Warmia i Mazury” z udziałem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz Uniwersytetu w Białymstoku. Udziela się zarówno w wymiarze naukowym, jak też charytatywnie i społecznie, na rzecz poprawy sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Kierował odcinkiem badawczym w unikalnym projekcie badawczym rozwojowym NCBiR realizowanym w ramach konsorcjum (liderem był UwB) na lata 2011-2014 nt. Opracowanie systemu wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa osób niewidomych i słabo widzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Aspekty prawno-kryminologiczne i technologiczne, kierowanym przez Panią dr. hab. Ewę M. Guzik-Makaruk, prof. UwB, w którym szeroko były zaangażowane zarówno osoby niewidome i słabowidzące, jak i funkcjonariusze Policji z ruchu drogowego. Pokłosiem tego projektu jest m.in. monografia, z Jego udziałem redaktorskim i współautorstwem, nt. Bezpieczeństwo osób niewidomych i słabowidzących ze szczególnym uwzględnieniem ruchu drogowego. Wybrane aspekty prawne i kryminologiczne (Białystok 2014). Dążąc do rozwoju badań interdyscyplinarnych doprowadził do stworzenia unikalnej międzynarodowej sieci naukowej Badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz rozwiązywania prawnych i medycznych problemów zdrowia człowieka, której liderem jest Uniwersytet w Białymstoku, a konsorcjantami dwa Uniwersytety Medyczne z Białegostoku i Katowic oraz Uniwersytet w Cambridge. Zarówno jako Koordynator Główny PPBW, jak i Dziekan Wydziału Prawa jest zaangażowany w różnego rodzaju działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabowidzących, wspierając rozwój tzw. technologii podwójnego zastosowania oraz działania na rzecz poprawy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Najnowsza inicjatywa o takim charakterze – pod patronatem agendy ONZ (ACUNS) - miała wymiar konferencji międzynarodowej i odbyła się w Supraślu w dniach 11-14 maja 2015 r. Wraz z PPBW wspiera działania na rzecz poprawy sytuacji w schroniskach dla zwierząt oraz monitoruje przebieg postępowań karnych w sprawach o znęcanie się nad zwierzętami. Wysoka ocena Jego dokonań naukowych oraz efektów osiągniętych w praktyce w toku realizowanych na skalę międzynarodową badań sprawiła, że w 2012 r. został renominowany przez członków Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii do najważniejszej na świecie nagrody w dziedzinie kryminologii – Stockholm Prize in Criminology (zwanej Noblem kryminologicznym). Wypromował 21 doktorów. Na rok 2015 przypada jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Pana Profesora.
 
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku