Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Wydział Prawa UwB został zakwalifikowany do kategorii naukowej A

  

Szanowni Państwo,
 
uprzejmie informujemy, iż w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017, Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku otrzymał kategorię A.
 
Kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych przeprowadził Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), działając na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych.
 
Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym. W ramach przeprowadzonej kompleksowej oceny, Zespoły Ewaluacji przyznały jednostkom naukowym odrębne oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów określonych w § 8 rozporządzenia:
 
1. osiągnięcia naukowe i twórcze;
2. potencjał naukowy;
3. praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej;
4. pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

 

Na podstawie wyników powyższej oceny na posiedzeniach w dniach 11 i 12 października 2017 r. zostały podjęte przez KEJN i jego komisje uchwały w sprawie proponowanych kategorii naukowych dla poszczególnych jednostek naukowych.  Następnie zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Przewodniczący KEJN wystąpił z wnioskiem do Ministra o przyznanie jednostkom naukowym proponowanych kategorii naukowych.
 
Wyniki parametryzacji znaleźć można pod tym linkiem.
 
To wielki sukces Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku!
Serdeczne gratulacje Kolegium Dziekańskiemu, Pracownikom naukowo-dydaktycznym, Administracji, Doktorantom i Studentom!
 
 
 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku