Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Dr Andrzej Sakowicz wśród stypendystów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dr Andrzej Sakowicz otrzymał stypendium naukowe MNiSW dla wybitnych młodych naukowców.  W tegorocznej edycji konkursu przyznano 256 stypendiów naukowych, zaś liczba złożonych wniosków wynosiła 793.

 

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców przyznawane są na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne oraz stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców (Dz. U. Nr 179, poz. 1204).

 

Minister przyznaje corocznie, na podstawie zgłoszonych wniosków, stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, którzy w dniu zgłoszenia wniosku nie ukończyli 35. roku życia, zatrudnionych w jednostkach naukowych. Stypendium naukowe może być przyznane na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy.

 

Wnioski o przyznanie stypendium mogą zgłaszać rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe zatrudniające kandydatów do stypendium.

 

Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę wyróżniający się poziom prowadzonych badań naukowych, dotychczasowy dorobek naukowy, w tym nagrody i wyróżnienia krajowe i zagraniczne, stopień w jakim prowadzone badania stanowią istotny wkład w rozwój danej dyscypliny naukowej oraz dorobek w zakresie zastosowań praktycznych prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych. Istotnym elementem oceny wniosku są także: znaczenie prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych dla realizacji celów polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, prawidłowość wykorzystania przez kandydata wcześniej przyznanych środków finansowych, udział w realizacji projektów międzynarodowych, w tym projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej a także udział w stypendiach i stażach zagranicznych.

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku