Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
AktualnościKonferencjeRelacjeKonkursy
Dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz w składzie Kolegium NIK

Dr hab. Joanna Sieńczyło-Chlabicz, prof. UwB,  z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego Wydziału Prawa UwB,  zarządzeniem Marszałka Sejmu RP z dnia 22 października 2010 r. została powołana do składu Kolegium Najwyższej Izby Kontroli.

 

Kolegium jest organem, który realizuje konstytucyjnie i ustawowo zapisaną zasadę kolegialności NIK. W jego skład wchodzą: Prezes NIK jako przewodniczący, wiceprezesi, dyrektor generalny oraz 14 członków. Kadencja członka Kolegium trwa 3 lata. Osoby wchodzące w skład Kolegium są w sprawowaniu swych funkcji niezawisłe i mogą zgłaszać zdanie odrębne w sprawie podejmowanych uchwał.

 

Kolegium NIK posiada szerokie kompetencje. To właśnie ten organ uchwala okresowe plany pracy Izby, projekt jej statutu, jak również budżetu. Każdego roku Kolegium zatwierdza dokumenty, które Izba ma obowiązek przedłożyć Sejmowi z mocy prawa, tj. Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej oraz Sprawozdanie z działalności NIK za poprzedni rok. Ponadto Kolegium uchwala opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów, wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych z działalnością organów publicznych. Uchwały Kolegium wymagają także wystąpienia zawierające zarzuty dotyczące działalności m.in. członków Rady Ministrów, osób kierujących urzędami centralnymi, Prezesa NBP.

 

Kolegium może również opiniować wniesione przez Prezesa NIK programy kontroli i informacje o wynikach szczególnie ważnych kontroli. Opiniowaniu podlega także każda inna sprawa wniesiona przez Prezesa NIK albo przedstawiona przez co najmniej 1/3 członków Kolegium.

 

(źródło: http://www.nik.gov.pl)

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku