Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Studia doktoranckie Strona główna / Studia doktoranckie / Informacje ogólne

 

Działająca w Trybunale służba tłumaczeń prawnych, licząca 600 prawników ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, zapewnia tłumaczenie dokumentów sądowych na potrzeby postępowań toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zapewnia w ten sposób prawidłowy przebieg postępowań i rozpowszechnienie orzecznictwa zgodnie z zasadą wielojęzyczności, umożliwiając wszystkim obywatelom Unii dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz orzecznictwa sądów Unii, niezależnie od języka, którym by się posługiwali.
Tłumaczone teksty prawne i prawnicze charakteryzuje duża różnorodność; teksty różnią się w zależności od: charakteru sprawy, dziedziny prawa, typu dokumentu (pisma procesowe, opinie rzecznika generalnego, wyroki, postanowienia), języka, stylu, objętości oraz kultury prawnej, z której wywodzi się ich autor itp.
 
Praca dla Trybunału
Prawie jedna trzecia dokumentów Trybunału jest tłumaczona przez współpracowników zewnętrznych. Pojęciem tym określa się osoby (fizyczne lub prawne), z którymi Trybunał zawarł umowę opartą na obowiązku zachowania absolutnej poufności i z którymi utrzymuje zacieśnioną współpracę. Ze względu na bardzo wysokie wymagania dotyczące jakości tłumaczeń, służba tłumaczeń Trybunału udziela freelancerom wsparcia.
 
Elastyczne warunki pracy
Tłumacze zewnętrzni mają swobodę w wyborze miejsca pracy, ponieważ kontakt z nimi odbywa się przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (telefonu, poczty elektronicznej, różnych platform internetowych). Mają też swobodę przyjmowania do tłumaczenia odpowiadającej im liczby stron, stosownie do różnych terminów. Taka forma współpracy jest szczególnie atrakcyjna dla osób, które traktują ją jako działalność dodatkową, w szczególności dla osób wykonujących zawody prawnicze.
 
Procedura wyboru
Tłumacze zewnętrzni są wybierani w ramach postępowań przetargowych publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenia te, dotyczące dużej liczby kombinacji językowych, mają charakter otwarty i ciągły, co oznacza, że w każdej chwili możliwe jest przystąpienie do przetargu kolejnych osób. Kandydaci wybrani w oparciu o wyniki testu z tłumaczenia, który nie wymaga od nich przemieszczania się, podpisują z Trybunałem umowy ramowe.
 
Przetarg otwarty i ciągły
Osoby, z którymi Trybunał zawarł umowy są wpisywane na listę klasyfikującą wykonawców w oparciu o kryterium jakości tłumaczenia, która została poddana ocenie na etapie testów z tłumaczenia, oraz konkurencyjności ceny proponowanej przez wykonawcę. Zamówienie na konkretne tłumaczenie jest składane z uwzględnieniem kolejności wykonawców na wspomnianej liście. Kolejność ta jest poddawana okresowym przeglądom, tak by odzwierciedlała rzeczywistą jakość świadczonych usług, co pozwala również na regularne uwzględnianie nowych ofert.
 
Informacje praktyczne
Osoby, które posiadają stosowne kwalifikacje i które są zainteresowane nawiązaniem z Trybunałem współpracy w zakresie tłumaczenia tekstów w ramach kombinacji językowych wskazanych w ogłoszeniu o przetargu, powinny złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym.

Ogłoszenia o przetargu, stanowiące jako jedyne teksty wiążące, są dostępne na stronie internetowej Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej : http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_10741/pl/ 

 


 

Szanowni Państwo!
 
W związku z planowanym uzupełnieniem składu Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta uprzejmie zachęcamy do zgłaszania kandydatur do ww. organu. Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów dokona wyboru spośród nadesłanych zgłoszeń.
Zgłoszenia zawierające życiorys wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy przesłać na adres rekrutacja@krd.edu.pl do dnia 5 marca 2015 r. Prosimy o tytułowanie wysyłanej wiadomości: „Zespół Prawny Rzecznika Praw Doktoranta”.
 
Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.
 
 
Z wyrazami szacunku

Krajowa Reprezentacja Doktorantów

 Ogłoszenie o konkursie na stanowisko asystenta w Instytucie Nauk Prawnych PAN

 


 

KONKURS NA CZŁONKA KOMISJI PRAWNEJ KRD


KONKURS NA CZŁONKA ZESPOŁU PRAWNEGO RZECZNIKA PRAW DOKTORANTA
 


 

UBEZPIECZENIE NNW DLA DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2013/2014.

Istnieje możliwość ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków na
rok akademicki 2013/2014.

Ubezpieczyciel: PZU.
Składka: 40 zł.
Termin wpłacania: do 21.11.2013.
Sposób wpłaty:
mgr Magdalena Dragun - 7.11.13 r. (czwartek) w godz. 11-13 s. 302 (Redakcja Biuletynu Wydziału Prawa UwB), bądź po wcześniejszym ustaleniu: magdalena.dragun@gmail.com
mgr Katarzyna Chomicz - 13.11.13 r. (środa) w godz. 15-17, s. 320.

Dodatkowe informacje: mgr Szymon C. Czupryński (mail:cyprian@bialan.pl, tel. 604 281 708).

 

 


 

The UN and Crime Prevention – seria wykładów

 


 

 
 

 
Uwaga !
 
        Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych otrzymujący w roku akademickim 2012/2013 stypendia socjalne mogą skorzystać z programu „Tania książka” Zgodnie z ustaleniami programu studenci mogą dokonywać zakupu książek na preferencyjnych warunkach (tj. w cenie 1 zł za tytuł w przypadku podręczników, 5 zł za tytuł w przypadku pozostałych publikacji, z zastrzeżeniem, iż student uczestniczący w programie może nabyć po obniżonej cenie po jednym egzemplarzu danego tytułu, a w przypadku podręczników może nabyć po jednym egzemplarzu danego tytułu obowiązującego na studiowanym kierunku studiów).
 
Książki można nabywać w następujących wydawnictwach:
 
  •        Wydawnictwo UwB oraz Wydawnictwo  Uniwersyteckie Trans Humana - Białymstok ul. Świerkowa 20 
  •        Wydawnictwo Temida 2 Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Prawa – Białystok ul. Mickiewicza 1
 
        Studenci, którzy chcą skorzystać z Programu „Tania książka” powinni zgłosić się do dziekanatów, aby otrzymać kartę uczestnika programu:
  •        studenci studiów stacjonarnych – pokój 209
  •        studenci studiów niestacjonarnych – pokój 204 (poniedziałek-piątek)
w trakcie zjazdów
administracja, bezpieczeństwo narodowe drugiego stopnia- pokój 205
prawo, bezpieczeństwo narodowe pierwszego stopnia- pokój 207
 

 

 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku