Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Studia doktoranckie Strona główna / Studia doktoranckie / Dofinansowanie RUSD UwB

 

Dofinansowania udzielane przez Radę Uczelnianą Samorządu Doktorantów UwB
 
Doktorant:
 
- wyjeżdżający na konferencję lub inny wyjazd naukowy może ubiegać się o zwrot kosztów uczestnictwa i przejazdu ze środków Samorządu Doktorantów;
- może ubiegać się o dofinansowanie lub zwrot kosztów, które związane są z studiami doktoranckimi np. organizacja przedsięwzięć, badań naukowych, opracowywanie publikacji. 
 
Samorząd doktorantów rozpatruje otrzymany wniosek na posiedzeniu RUSD UwB i decyduje w jakim zakresie i na co zostaną przeznaczone środki finansowe.
 
Przed wypełnieniem wniosku do RUSD w sprawie dofinansowania wyjazdu naukowego, proszę o zapoznanie się z Uchwałą nr 6 / 2014 Rady Uczelnianej Samorządu Doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie wielokrotności oraz maksymalnej kwoty dofinansowania doktoranta, gdzie w pierwszym paragrafie stwierdzono, iż
"Jednorazowo w danym roku kalendarzowym, dla danego doktoranta, który wnosi o dofinansowanie wyjazdu naukowego RUSD może przyznać maksymalną kwotę w wysokości 400 zł, z zastrzeżeniem, iż wyjazd naukowy wiąże się z czynnym wystąpieniem tj. wygłoszeniem referatu, prezentacją posteru, bądź wyników badań naukowych".
 
Jak uzyskać dofinansowanie z Samorządu Doktorantów?
1. Pobierz i wypełnij wniosek (poniższy link)
 
2. Do wniosku dołącz dodatkowe informacje o wnioskowanym zadaniu w formie załączników.
3. Wypełniony wniosek wyślij drogą elektroniczną na e-mail Przewodniczącego RUSD (aktualnie: mari.kozlowska@gmail.com) co najmniej 40 dni przed terminem realizacji zadania.
4. Przynieś podpisany oryginał wniosku wraz z załącznikami (w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach) na posiedzenie RUSD ( o terminie posiedzenia zostaniesz poinformowany e mailowo, a dodatkowo informacje  o zebraniu są umieszczane z wyprzedzeniem w zakładce - Aktualności oraz na stronie RUSD na FB).
5. Wniosek zostanie rozpatrzony na najbliższym posiedzeniu RUSD (w drugi wtorek każdego miesiąca). Ewentualne zmiany terminu posiedzenia RUSD możesz znaleźć na stronie internetowej UwB – Studenci – Studia doktoranckie.
6. O decyzji dofinansowania zadania przez RUSD dowiesz się na posiedzeniu RUSD.
7. RUSD nie dofinansowuje zadań, które się odbyły.
8. Od decyzji RUSD nie przysługuje odwołanie.
 
 
Ważne informacje przy rozliczeniu dofinansowanego przez RUSD zadania:
1. Wydelegowanemu przez uczelnię doktorantowi w sprawach dotyczących działalności dydaktycznej, naukowej, badawczej, studenckiej oraz w sprawach ogólnouczelnianych, przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży.
2. Rozliczenie kosztów podróży musi być dokonane w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.
3. Do rozliczenia podróży należy dołączyć rachunki, bilety (np. dokumentujące przejazd środkami komunikacji zamiejscowej), które potwierdzają poszczególne wydatki (nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami).
4. W przypadku zagubienia lub zatracenia dokumentu niezbędnego do rozliczenia kosztów podróży,  doktorant jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie wyjaśniające przyczyny braku dokumentu.
5. W przypadku opłacenia faktury przez doktoranta, kwota zostanie zwrócona na jego konto na podstawie dostarczonych i opisanych  przez doktoranta oryginałów faktur.
6. Środki finansowe przyznane przez RUSD doktorantowi pomaga rozliczyć Dział Dydaktyki i Spraw Studenckich UwB. Środki finansowe przyznane przez Dziekana Wydziału doktorantowi pomaga rozliczyć pracownik dziekanatu.
7. W sprawie organizacji konferencji* doktorant powinien wypełnić Zgłoszenie i Rozliczenie konferencji* zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad organizacji i rozliczenia konferencji.
(link do Zarządzeniahttp://www.uwb.edu.pl/pliki/file/Zarz%C4%85dzenie.pdf).
Formy wykorzystywania przyznanych środków finansowych poprzez:
- faktury przelewowe - preferowane przez Kwesturę UwB,
- faktury gotówkowe - można rozliczyć tylko przy pomocy druku rozliczenia zaliczki,
- zaliczka (w uzasadnionych przypadkach),
- druk zaliczki dostępny w Dziale Dydaktyki i Spraw Studenckich lub w Dziekanacie na Wydziale.
 
 
 * zgodnie z Zarządzeniem nr 7 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad organizacji i rozliczenia konferencji
Informacje pochodzą ze strony Uniwersytetu w Białymstoku http://www.uwb.edu.pl/studenci.php?p=1710

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku