Studia podyplomowe Strona główna / Studia podyplomowe / Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowe / Informacje ogólne

 

Kierownik studiów: dr Maciej Etel
Studia Podyplomowe Doradztwo Podatkowewpisują się w obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005r., Nr 164, poz. 1365 ze zm.).
 
Studia są skierowane do absolwentów szkół wyższych, prawa, administracji, ekonomii oraz pokrewnych, jak również pracowników izb i urzędów skarbowych, spółek doradztwa skarbowego, Ministerstwa Finansów, samorządowych służb finansowych w tym skarbników gminnych oraz osób zainteresowanych wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego.
 
Podstawowym celem Studiów Podyplomowych Doradztwo Podatkowe jest wyposażenie absolwenta w wiedzę niezbędną do wykładni i stosowania prawa podatkowego, a tym samym przygotowanie do samodzielnego wykonywania zawodu doradcy podatkowego. W toku studiów słuchaczom przekazywana jest teoretyczna i praktyczna wiedza niezbędna dla złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego na doradcę podatkowego oraz późniejszego wykonywania zawodu. Jest to przede wszystkim wiedza i umiejętności z zakresu prawa podatkowego (w aspekcie materialnym i proceduralnym) uzupełniana o podstawy wiedzy o prawie, elementy prawa finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego. Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia praktyczne, m in. Prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie pism w sprawach podatkowych czy udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym.
 
Niewątpliwym atutem studiów jest fakt, iż przedmioty realizowane w toku studiów prowadzone są przez praktyków oraz kadrę dydaktyczną Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku niejednokrotnie łączącą wiedzę akademicką z praktyką sędziowską, radcowską czy adwokacką.
 
Absolwent Studiów Podyplomowych Doradztwo Podatkowepowinien posiadaćwiedzę niezbędną do wykładni i stosowania prawa podatkowego. Tym samym powinien być przygotowany do samodzielnego wykonywania zawodu, a uprzednio złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu państwowego na doradcę podatkowego.
 
Wiedza, którą powinien dysponować absolwent studiów obejmuje przede wszystkim zagadnienia z zakresu prawa podatkowego (w aspekcie materialnym i proceduralnym) dopełnioną o podstawy wiedzy o prawie, elementy prawa finansowego, administracyjnego, gospodarczego i cywilnego. Szczególny nacisk w toku studiów przykładany jest do elementów praktycznych, m in. Prowadzenie ksiąg podatkowych, sporządzanie pism w sprawach podatkowych czy udział w postępowaniach przed sądem administracyjnym. W konsekwencji absolwent studiów dysponuje zarówno wiedzą teoretyczną jak i umiejętnościami praktycznymi niezbędnymi przy wykonywaniu zawodu.
 
Czas trwania studiów: 2 semestry 248 - godz. wykładów i ćwiczeń
Koszt uczestnictwa: opłata wpisowa 80 zł, czesne 4.000 zł płatne jednorazowo lub w czterech równych ratach
Kontakt:
sekretariat studiów podyplomowych , pok. 202
od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 14.00
tel.: (85) 745 71 73
e-mail: prawo-pdpl@uwb.edu.pl

 
 
Rekrutacja 2014/2015
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku