Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Struktura i pracownicy Strona główna / Struktura i pracownicy / Katedry, zakłady, ośrodki / Katedra Prawa Rzymskiego / Dr Mariusz Mohyluk

Dr Mariusz Mohyluk  
Zakład Państwa i Prawa
Katedra Nauk Historyczno-Prawnych
i Komparatystyki Prawniczej
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

 

 
 
Mariusz Mohyluk (ur. 1967r.) ukończył w 1986 r. I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku. W latach 1986 – 1991 studiował na Wydziale Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku, gdzie w 1991 r. uzyskał tytuł magistra prawa. Od 1992 r. został zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Historii Państwa i Prawa na Wydziale Prawa Filii Uniwersytetu w Białymstoku (obecnie Uniwersytetu w Białymstoku). W latach 1993-1995 odbył aplikację sądową, zaś w latach 1996-1997 aplikację radcowską. Rozprawę doktorską (napisaną pod kierunkiem prof. hab. M. Mikołajczyka) pt. „Prace Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej nad prawem o ustroju sądów powszechnych” obronił 1 lutego 2002 r. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze Nauk Historyczno-Prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
            Jest autorem kilkunastu publikacji z zakresu historii prawa.
 
 
Wykaz dorobku naukowo-badawczego
 
I.       Publikacje:
 
1.       Organy Policji Państwowej w postępowaniu karnym II Rzeczypospolitej, „Miscellanea Historico-Iuridica Bialostocensia”, Białystok 1995;
2.       Nowy poznański zbiór źródłowy do historii ustroju państwa (rec.), „Miscellanea Historico-Iuridica Bialostocensia”, Białystok 1995;
3.       Model opieki społecznej w II Rzeczypospolitej, [w:] Prawo a dzieje państwa i ustroju, Białystok 1996;
4.       Administracja spraw wyznaniowych w powojennej Polsce, współ. A. Nowakowski, „Rzeszowskie Zeszyty Naukowe. Prawo-Ekonomia”,   t. XXI, Rzeszów 1997;
5.       Z dziejów Policji Państwowej w II Rzeczypospolitej, [w:] Silne Państwo, Białystok 1999;
6.       Porządkowanie prawa w II Rzeczypospolitej: Komisja Kodyfikacyjna i Rada Prawnicza, „Czasopismo Prawno-Historyczne”, t. LI, z.1-2, Poznań 1999;
7.       Z prac Komisji Kodyfikacyjnej RP nad prawem o ustroju sądów powszechnych w II Rzeczypospolitej,[w:] Wybrane zagadnienia ustrojowe Polski nowożytnej. In memorriam Antoni Bobrus, A. Nowakowskiego, Wadowice 2000;
8.       Pacyfizm w poezji Wiesława Kazaneckiego. [w:] Pacyfizm. Prawo a dzieje państwa i ustroju. Tom 2, pod red. M. Szyszkowskiej, Białystok 2001;
9.       Echa prawa radzieckiego w piśmiennictwie prawniczym II Rzeczypospolitej,[w:] „Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie – idee – prawo” red. A. Lityński i P. Fiedorczyk, UwB Wydział Prawa, Białystok 2003;
10.   Prawo o ustroju sądów powszechnych w pracach Sejmu II Rzeczypospolitej (lata 1919-1928), „Miscellanea historico-iuridica”, t. I, pod. red. A. Lityńskiegoi P. Fiedorczyka, Białystok 2003;
11.   Prawo o ustroju sądów powszechnych w pracach Komisji Kodyfikacyjnej (monografia), Białystok 2004;
12.   Prawo radzieckie w nauce i publicystyce prawniczej II Rzeczypospolitej - stan badań i problemy badawcze, „Miscellanea historico-iuridica”, t. II, pod. red. A. Lityńskiego i P. Fiedorczyka, Białystok 2004;
13.   Rafał Lemkin o radzieckim prawie karnym, „Miscellanea historico-iuridica”, t. III, pod red. A. Lityńskiego i P. Fiedorczyka, Białystok 2005;
14.   Człowiek w utopii (referat wygłoszony na Konferencji nt „Człowiek                                 wobec    systemów   wartości” Białystok 2004 - oddany do druku)
15.   Juliusz Makarewicz o radzieckim prawie karnym, „Miscellanea iuridica”, t. VII: Między I a III Rzecząpospolitą. Kształtowanie europejskiej kultury prawnej, pod. red. M. Mikołajczyka i A. Drogonia, Tychy 2005;
16.   Echa radzieckiego prawa karnego w piśmiennictwie prawniczym II Rzeczypospolitej, „Miscellanea historico-iuridica”, t. IV, pod red. A. Lityńskiego i P. Fiedorczyka Białystok 2006;
17.   Leopold Caro o ustawodawstwie radzieckim, „Miscellanea historico-iuridica”, t. V, pod red. A. Lityńskiego i P. Fiedorczyka Białystok 2007;
18.   Lublin jako ośrodek sądownictwa/ Arkadiusz Bereza (rec.), „Miscellanea historico-iuridica”, t. VI, pod red. A. Lityńskiego i P. Fiedorczyka, Białystok 2008;
19.   Szymon Rundstein o prawie radzieckim, „Miscellanea historico-iuridica”, t. VI, pod red. A. Lityńskiego i P. Fiedorczyka, Białystok 2008;
20.   O konstytucji stalinowskiej w piśmiennictwie prawniczym II Rzeczypospolitej
w: „Konstytucja : ustrój polityczny : system organów państwowych : prace ofiarowane Profesorowi Marianowi Grzybowskiemu”, pod red. nauk. Stanisław Bożyk, Adam Jamróz, Białystok, 2010;
21.   Radzieckie prawo konstytucyjne w piśmiennictwie prawniczym II Rzeczypospolitej w: „O prawie i jego dziejach księgi dwie : studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin.” Księga II, pod red. Marian Mikołajczyk, Białystok-Katowice, 2010;
22.   Teoria prawa radzieckiego w poglądach wybranych prawników II Rzeczypospolitej w Miscellanea Historico-Iuridica, t. 9, Białystok 2010;
23.   Wacław Makowski o radzieckim prawie karnym w: Miscellanea Historico-Iuridica 2009,t.7,Białystok,2009.
24.   Prace Komisji Kodyfikacyjnej II Rzeczypospolitej nad reformą prokuratury w: BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE, z. 11, 2012;
25.   Echoes of the Soviet Law in the Legal Literature of the Second Republic of Poland – Outline of Issues w: STUDIES IN LOGIC, GRAMMAR AND RHETORIC, red. H. Święczkowska, Białystok 2012.
 
Zainteresowania naukowe:
 
- Historia ustroju i prawa II Rzeczypospolitej
- Sowietologia polska.

 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku