Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Struktura i pracownicy Strona główna / Struktura i pracownicy / Katedry, zakłady, ośrodki / Katedra Filozofii i Historii Prawa / Dr Marcin Łysko

 

Dr hab. Marcin Marek Łysko
adiunkt w Katedrze Filozofii i Historii Prawa
Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

 


Marcin Marek Łysko (ur. 1974 ) w latach 1994 – 1999 odbył studia dzienne na Wydziale Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku /następnie Uniwersytetu w Białymstoku/, które ukończył z wyróżnieniem. W 1999 r. został laureatem konkursu Primus Inter Pares na najlepszego studenta uczelni białostockich. W latach 1999 – 2003 odbył studia doktoranckie w systemie dziennym na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku (UwB). W październiku 2003 r. obronił napisaną pod kierunkiem dr hab. Mariana Mikołajczyka rozprawę pt. Prokuratorski nadzór ogólny w Polsce w latach 1950 – 1967, uzyskując jednomyślną uchwałą Rady Wydziału Prawa UwB stopień doktora nauk prawnych. Od lutego 2004 r. jest zatrudniony na Wydziale Prawa UwB na stanowisku adiunkta w Katedrze Filozofii i Historii Prawa. W 2010 r. otrzymał nagrodę rektora Uniwersytetu w Białymstoku za pracę naukową.
We wrześniu 2008 r. przebywał na stypendium badawczym Max – Planck - Institut für europäische Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad Menem. W maju 2009 r. w ramach programu Erasmus – Sokrates przebywał na tygodniowym wyjeździe szkoleniowym w Berlinie w kancelarii radcy prawnego. W lipcu 2009 r. brał udział w organizowanej przez Max – Planck - Institut für europäische Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad Menem Letniej Szkole Historii Prawa. Jest członkiem Association of Young Legal Historians, uczestniczył w XIX th  Annual Forum (Lille – Ghent maj 2013) oraz XXII th Annual Forum of Young Legal Historians (Belgrad maj 2016). Uczestniczył także w 4 th Biennal Conference of European Society for Comparative Legal History (Gdańsk – Gdynia czerwiec 2016 r.).
W latach 2011 – 2015 realizował projekt badawczy Prawo karno–administracyjne Polski Ludowej (1951 – 1971). W ramach grantu którego przeprowadził kwerendy badawcze w Max–Planck–Institut fȕr auschlandischech und internationales Strafrecht we Freiburgu oraz na Wydziale Prawa Uniwersytetu Karola w Pradze. 1 września 2016 r. wszczął postępowanie habilitacyjne, wskazując jako osiągnięcie naukowe monografię Prace nad kodyfikacją materialnego prawa wykroczeń w Polsce Ludowej (1960-1971).
Autor ponad 40 prac z zakresu historii prawa, w szczególności prawa Polski Ludowej.


Osiagnięcia naukowe i dydaktyka

I. Monografie


1. Prokuratorski nadzór ogólny w Polsce w latach 1950-1967, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2006, s. 241.
2. Prace nad kodyfikacją materialnego prawa wykroczeń w Polsce Ludowej (1960-1971), Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2016, s. 351.II. Artykuły


1. Recepcja wzorców radzieckich w zakresie nadzoru ogólnego prokuratury w Polsce Ludowej, w: Wielokulturowość polskiego pogranicza: ludzie, idee, prawo, red. A. Lityński, P. Fiedorczyk, Białystok 2003, s. 843 – 860.
2. Prokuratorski nadzór ogólny w akcji dostaw obowiązkowych w Polsce Ludowej, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2003, t. I, s. 81–102.
3. Prokuratorski nadzór ogólny w Polsce Ludowej na tle idei sądownictwa administracyjnego,  „Miscellanea Historico–Iuridica” 2004,  t. II, s. 109-123.
4. Prokuratura Polski Ludowej na tle założeń prokuratury typu socjalistycznego, „Miscellanea Historico–Iuridica” 2005, t. III, s. 81–100.
5. Prokuratorski nadzór ogólny nad orzecznictwem karno–administracyjnym w Polsce Ludowej, „Miscellanea Iuridica” 2005, t.7, s. 151–175.
6. Prokuratorski nadzór ogólny w Polsce w latach 1950–1967, „Czasopismo Prawno–Historyczne”  2005, t. LVII, z. 2, s. 203–224.
7. Skargi i zażalenia w działalności prokuratorskiego nadzoru ogólnego w Polsce Ludowej, „Miscellanea Historico–Iuridica” 2006, t. IV, s. 143-160.
8. Ochrona interesów majątkowych państwa w działalności prokuratorskiego nadzoru ogólnego w Polsce Ludowej, w: Podstawy materialne państwa. Zagadnienia  prawno–historyczne, red. D. Bogacz, M. Tkaczuk, Szczecin 2006, s. 739–750.
9. Zbiórki publiczne na rzecz Kościoła rzymskokatolickiego w świetle polityki wyznaniowej władz okresu gomułkowskiego, „Miscellanea Historico–Iuridica” 2007, t. V, s. 157–173.
10. Kolegia karno–administracyjne w walce z Kościołem katolickim w Polsce (1956–1970),  „Czasopismo Prawno–Historyczne” 2007, t. LIX, z 1, s. 129–152.
11. Problem chuligaństwa w orzecznictwie karno–administracyjnym  Polski Ludowej (1952–1989), „Czasopismo Prawno–Historyczne” 2008, t. LX, z. 2, s. 179–202.
12. Kara pracy poprawczej w orzecznictwie karno–administracyjnym Polski Ludowej,  „Miscellanea Historico–Iuridica” 2008, t. VI, s. 143–168.
13. Jednostka w działalności prokuratorskiego nadzoru ogólnego w Polsce Ludowej, w: Jednostka a państwo na przestrzeni wieków, red. J. Radwanowicz–Wanczewska, P. Niczyporuk, K. Kuźmicz, Białystok 2008, s. 107 – 124.
14. Działalność duszpasterska Kościoła katolickiego w świetle prawodawstwa i praktyki władz okresu gomułkowskiego, w: Cuius regio eius religio?, t. II. red. G. Górski, L. Ćwikła, M. Lipska , Lublin 2008, s. 457 – 481.
15. M. Łysko, D. Maksimiuk, Pierwsze lata ludowej sprawiedliwości. Uwagi o  książce Anny Machnikowskiej, Wymiar sprawiedliwości w Polsce w latach 1944–1950, „Czasopismo Prawno–Historyczne” 2009, t. LXI, z. 1, s. 361–375.  
16. Prawo wykroczeń Niemieckiej Republiki Demokratycznej, „Miscellanea Historico–Iuridica” 2009, t. VII, s. 121–140.
17. Orzecznictwo karno–administracyjne w zakresie dostaw obowiązkowych płodów rolnych w Polsce Ludowej, „Miscellanea Historico–Iuridica” 2009, t. VIII, s. 189–222.
18. System kar w prawie wykroczeń Polski Ludowej, w: Culpa et poena – z dziejów prawa karnego, red. M. Mikuła, Kraków 2009, s. 307 – 326.
19. Społeczne organy wymiaru sprawiedliwości w Niemieckiej Republice Demokratycznej, w: O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Lityńskiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, księga II, red. M. Mikołajczyk, Białystok – Katowice 2010, s. 573 – 593.
20. Przepisy wyznaniowe w konstytucji marcowej, w: Konstytucja: ustrój polityczny; system organów państwowych. Prace ofiarowane Profesorowi Marianowi Grzybowskiemu, red. S. Bożyk, A. Jamróz, Białystok 2010, s. 313 – 330.
21. Orzecznictwo karno–administracyjne w walce z alkoholizmem w okresie gomułkowskim, „Z Dziejów Prawa” 2011, t. 4, s. 249-279.
22. Początki prac nad kodyfikacją prawa karno–administracyjnego Polski Ludowej, Miscellanea Historico–Iuridica” 2011, t. X, s. 217–243.
23.  Przełom roku 1956 w Polsce a orzecznictwo karno–administracyjne, „Zeszyty Prawnicze UKSW” 2011, nr 11.4, s. 277–305.
24. Wykroczenia drogowe w praktyce orzecznictwa karno–administracyjnego okresu gomułkowskiego, „Miscellanea Historico–Iuridica” 2012, t. XI, s. 315–349.
25. Kształtowanie się ustroju kolegiów orzekających w Polsce Ludowej (1952–1956),  „Czasopismo Prawno–Historyczne” 2012, t. LXIV, z. 2, s. 249–275.
26. Przepisy wyznaniowe w konstytucjach II Rzeczypospolitej, „Przegląd Prawa Wyznaniowego” 2013, t. 5, s. 65–82.
27. Zasady obsady personalnej kolegiów karno-administracyjnych Polski Ludowej,  „Miscellanea Historico–Iuridica” 2013, t. XII, s. 321–349.
28. Środki zaskarżania orzeczeń karno–administracyjnych w Polsce Ludowej, w: Szczególne środki zaskarżenia w ujęciu komparatystycznym, red. D. Gil, Stalowa Wola 2013, s. 359 – 374.
29. Socjalistyczna reforma orzecznictwa karno–administracyjnego Polski Ludowej, w: Pro memoriał. Księga pamiątkowa dla uczczenia pamięci Profesor Krystyny Kamińskiej, red. A. Gaca, Toruń 2013, s. 315 – 344.
30. Aparat biurokratyczny orzecznictwa karno-administracyjnego Polski Ludowej, w: Dzieje biurokracji, t. V, część II, red. A. Gaca, A. Górak, Z. Naworski,  Lublin – Toruń – Włocławek 2013, s. 561 – 676.
31. Polityczne uwarunkowania orzecznictwa karno-administracyjnego Polski Ludowej, „Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego” 2014, t. XVII, s. 211–232.
32. Reforma prawa karno-administracyjnego Polski Ludowej z 1958 r., „Z Dziejów Prawa” 2014, t. 7, s. 211-242.
33. Udział przedstawicieli nauki w pracach nad kodyfikacją materialnego prawa wykroczeń w Polsce Ludowej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2015, t. LXVII, z. 1, s. 129-166.
34. Udział kobiet w życiu publicznym II Rzeczypospolitej, „Miscellanea Historico–Iuridica” 2015, t. XIV, z. 1, s. 381–400.
35. Obwiniony jako uczestnik postępowania w sprawach o wykroczenia – wczoraj i dziś, w: Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś, jutro, red. D. Gil, E. Kruk, Lublin 2015, s. 199 – 214.


 
II. Inne 


1. Współautor rozdziałów Administracja państw absolutnych w XVII i XVIII wieku oraz Model administracji w państwie liberalnym podręcznika akademickiego Nauka Administracji, red. B. Kudrycka, B. Guy – Peters, P. Suwaj, Warszawa 2009. Autor podrozdziałów Absolutyzm klasyczny i Absolutyzm oświecony,  Administracja we Francji w dobie rewolucji i reform napoleońskich oraz Administracja a konstrukcja państwa prawnego.
2. Dokumenty archiwalne dotyczące orzecznictwa karno–administracyjnego w sprawach związanych z działalnością polskiego Kościoła rzymskokatolickiego w latach 1960 – 1961, „Miscellanea Historico–Iuridica” 2007, t. V, s. 177 – 192.
 3. Ministerstwo Sprawiedliwości u progu planu 6-letniego. Dokument archiwalny,  „Miscellanea Historico-Iuridica” 2008, t. VI, s. 171 – 183.
4. Ustawy policji polskiej (1791 – 1999). Źródła z komentarzem. Piotr Majer, Toruń 2007,  „Miscellanea Historico-Iuridica” 2008, t. VI, s. 202 – 203.
5. J. Migdał, Polski system penitencjarny lat 1944 – 1956, Gdańsk 2007, „Miscellanea Historico-Iuridica” 2009, t. VIII, s. 293 -297.


IV. Udział w konferencjach naukowych


1. Podstawy materialne państwa do XX w. XX Ogólnopolski Zjazd Katedr Historycznoprawnych, Szczecin 23–26 września 2004 r. (wystąpienie:  Ochrona interesów majątkowych państwa w działalności prokuratorskiego nadzoru ogólnego w Polsce Ludowej, publikacja).
2. Konferencja naukowa Jednostka a państwo na przestrzeni wieków, Białystok 30–31 maja 2005 r. (wystąpienie Jednostka w działalności prokuratorskiego nadzoru ogólnego w Polsce Ludowej, publikacja).
3. Cuius regno, eius religio? XXI Ogólnopolski Zjazd Katedr Historycznoprawnych, Lublin 20–23 września 2006 r. (wystąpienie Działalność duszpasterska Kościoła katolickiego w świetle prawodawstwa i praktyki władz okresu gomułkowskiego, publikacja).
4. IV Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego,  Białystok  26–27 września 2007 r. (wystąpienie Przepisy wyznaniowe w konstytucjach II Rzeczypospolitej, publikacja).
5. Konferencja naukowa Culpa et poena, Kraków 11–13 marca 2008 r. (wystąpienie System kar w prawie wykroczeń Polski Ludowej, publikacja).
6. Sommerkurs für europäische Rechtsgeschichte, organizowany przez Max –Planck-Institut für europäische Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad Menem 12–17 lipca 2009 r. (wystąpienie:  Die Entwicklung der Rechtspflege im Verwaltungsstrafrecht in Polen nach dem Zweiten Weltkrieg).
7.  Prawo na przełomie epok.  XXIII Ogólnopolski Zjazd Historyków Państwa i Prawa, Zegrze 17–19 września 2010 r. (wystąpienie  Przełom roku 1956 w Polsce a orzecznictwo karno–administracyjne, publikacja).
8. V Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji, Toruń 22–24 czerwca 2012 r. (wystąpienie Aparat biurokratyczny orzecznictwa karno–administracyjnego Polski Ludowej, publikacja).
9. Prawo a polityka. Polityczne uwarunkowania prawa a prawne uwarunkowania polityki. XXIV Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa, Łódź 17–18 września 2012 r. (wystąpienie  Polityczne uwarunkowania orzecznictwa karno–administracyjnego Polski Ludowej, publikacja).
10. Międzynarodowa konferencja naukowa Prawo i Życie, Białystok 15–16 listopada 2012 r. (wystąpienie Orzecznictwo karno–administracyjne Polski Ludowej wobec problemów życia codziennego).
11. Ogólnopolska konferencja naukowa Szczególne środki zaskarżenia w ujęciu komparatystycznym, Stalowa Wola 11 marca 2013 r. (wystąpienie Środki zaskarżania orzeczeń karno–administracyjnych w Polsce Ludowej, publikacja).
12. (Wo)men in Legal History. XIX th Annual Forum Association of Young Legal Historians, Lille – Ghent  15–18 maja 2013 r., wystąpienie: The legal situation of women in the 2nd Republic of Poland (wystąpienie złożone do publikacji, artykuł uzyskał pozytywną recenzję)
13. Ewolucja prawa. II Ogólnopolskie Sympozjum Historyków Państwa i Prawa, Katowice 19 września 2013 r. (wystąpienie Ewolucja systemu kar w prawie wykroczeń Polski Ludowej).
14. Ogólnopolska konferencja naukowa Prawo a literatura, Białystok 6 grudnia 2013 r, (wystąpienie Problem chuligaństwa w Polsce Ludowej na przykładzie powieści Leopolda Tyrmanda „Zły”).
15. Nauka i nauczanie prawa w przeszłości i współcześnie. XXV Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa, Kraków 22–25 września 2014 r. (wystąpienie Udział doktryny w pracach nad kodyfikacją prawa wykroczeń w Polsce Ludowej, publikacja).
16. Ogólnopolska konferencja naukowa Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś, jutro, Sandomierz 13 kwietnia 2015 r. (wystąpienie Obwiniony jako uczestnik postępowania w sprawach o wykroczenia – wczoraj i dziś, publikacja).
17. VI Międzynarodowe Sympozjum Dziejów Biurokracji, Kazimierz Dolny 26–27 września 2015 r. (wystąpienie Wpływ czynnika biurokratycznego na orzecznictwo karno-administracyjne Polski Ludowej).
18. Ogólnopolska konferencja naukowa Historia państwa i prawa – w kręgu aktualnych kierunków badań, Łódź 25 kwietnia 2016 r. (wystąpienie Prawo wykroczeń Polski Ludowej jako przedmiot badań historycznoprawnych).
19. History of Legal Sources: The Changing Structure of Law. XXII th Annual Forum Association of Young Legal Historians, Belgrad 6–8 maja 2016 r., (wystąpienie Forms of law-making in Poland in the 20th century).
20. Międzynarodowa konferencja naukowa Rodzina a prawo w cywilizacji chrześcijańskiej, Supraśl 19–21 maja 2016 r. (wystąpienie Odpowiedzialność karna rodziców w prawie wykroczeń Polski Ludowej).
21. Culture, Identity and Legal Instrumentalism. 4 th Biennal Conference of European Society for Comparative Legal History, Gdańsk – Gdynia 28 czerwca–1 lipca 2016 r. (wystąpienie Political circumstances of adjudicating on petty offences in the People’s Republic of Poland).

V. Wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej
1.    Prowadzi wykłady z historii administracji, historii bezpieczeństwa Polski, prawa wykroczeń.
2.    Prowadzi ćwiczenia z historii prawa i prawa wykroczeń.
3.    Wypromował łącznie ponad 100 magistrantów i absolwentów studiów 1 stopnia.

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku