Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Struktura i pracownicy Strona główna / Struktura i pracownicy / Katedry, zakłady, ośrodki / Katedra Prawa Rzymskiego / Prof. zw. dr hab. Piotr Niczyporuk

Prof. zw. dr hab. Piotr Niczyporuk
kierownik Zakładu Prawa Rzymskiego
Katedra Nauk Historyczno-Prawnych
i Komparatystyki Prawniczej
Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

 

 

 
Piotr Niczyporuk (ur. 1971 r., Białystok) ukończył II LO im Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku i po złożeniu egzaminu dojrzałości rozpoczął w latach 1990-1993 r. studia na Wydziale Prawa Filii Uniwersytetu Warszawskiego. We wrześniu 1993 r. z bardzo dobrym wynikiem zdał egzamin magisterski i uzyskał dyplom ukończenia studiów. Pracę naukowo-dydaktyczną rozpoczął na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego Filii w Białymstoku, od października 1994 r., gdy został zatrudniony jako asystent w Zakładzie Nauk Historyczno-Prawnych (obecnie Katedra Nauk Historyczno-Prawnych i Komparatystyki Prawniczej, Zakład Prawa Rzymskiego) na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. W latach 1994 - 1996 odbył aplikację sędziowską w okręgu Sądu Wojewódzkiego w Białymstoku i we wrześniu 1996 r. złożył egzamin sędziowski. Natomiast w latach 1997-1998 odbył aplikację radcowską i w listopadzie 1998 r. zdał z wynikiem bardzo dobrym egzamin radcowski.
Rozprawa doktorska na temat Pozycja prawna wdowy w archaicznym, przedklasycznym i klasycznym prawie rzymskim (promotor prof. zw. Marii Zabłocka) była odstawą do uzyskania stopnia doktora nauk prawnych w maju 2000 r.
Monografia pt. Prywatnoprawna ochrona dziecka poczętego w prawie rzymskim, Białystok 2009 stanowiła podstawę do wszczęcia procedury nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, który został nadany uchwałą Rady Wydziału Prawa UwB w  23 października 2009 r.
Uczestnik studiów podyplomowych Corso di Alta Formazione in Diritto romano, w Rzymie na Universita di Roma „La Sapienza” w okresie od lutego do kwietnia 2003 r.
Wielokrotnie odbywał staże zagraniczne w ramach programu LLP-Erasmus w Rzymie ( styczniu 2008 r., w styczniu 2009 r., w styczniu 2011 r. oraz w styczniu/lutym 2012 r., a także uczestniczył w wyjazdach kwerendalnych (Universitá degli studi di Roma, «La Sapienza») w październiku 2011 r. oraz czerwcu 2012 r.
            Jest członkiem samorządu radców prawnych i czynnie wykonuje (od 1998) zawód radcy prawnego. Jest także członkiem Rady Naukowej periodyku Miscellanea Historico-Iuridica.
            Autor ponad 40 praz z zakresu historii prawa, w szczególności prawa rzymskiego.
 
Wykaz publikacji:
Monografie:
 • Żałoba i powtórne małżeństwo wdowy w prawie rzymskim, Białystok 2002, 163 str. {rec.: I. Jakubowski, OIR VIII, Brno – Trnava 2003, s. 115 – 116; И. В. Лушникова, Pецензия на книгу: Żałoba i powtórne małżeństwo wdowy w prawie rzymskim, Białystok 2002, 163 str., Ius Antiquum 2 (14) 2004, s. 211 – 215; M. Avenarius, Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte (ZSS) 124 (2007), s. 709-710}.
 • Prywatnoprawna ochrona dziecka poczętego w prawie rzymskim, Białystok 2009 (288 str.).
·         Bankierzy i operacje bankierskie w starożytnym Rzymie, Białystok 2013, str. 289.
 
Artykuły:
 • Tempus lugendi, [w:] Miscellanea Historico-Iuridica Bialostocensia, Białystok 1995, s. 35-45.
 • Żałoba w prawie rzymskim, [w:] Prawo a dzieje państwa i ustroju, Białystok 1996, s. 57-77.
 • Reformy armii rzymskiej oraz ich wpływ na siłę państwa w starożytnym Rzymie [w:] Silne państwo, pod red. M. Szyszkowskiej, Białystok 1999, s. 203-217.
 • Pokojowa nagroda Nobla [w:] Prawo a dzieje państwa i ustroju, t. II, Pacyfizm, pod red. M. Szyszkowskiej, Białystok 2001, s. 153-167.
 • Warunek pozostania we wdowieństwie w prawie rzymskim, [w:] Przez tysiąclecia: państwo-prawo-jednostka. Materiały ogólnopolskiej konferencji historyków prawa. Ustroń 17-20 września 2000 r., t. III, pod red. A. Lityńskiego i M. Mikołajczyka, s. 199-214.
 • Powtórne małżeństwo wdowy w okresie tempus lugendi w epoce archaicznej prawa rzymskiego, [w:] Honeste vivere, Księga pamiątkowa ku czci Profesora Władysława Bojarskiego, Toruń 2001, s. 139-149.
 • Wiederheirat einer Witwe während des tempus lugendi im altrömischen Recht {Powtórne małżeństwo wdowy w okresie tempus lugendi w archaicznym prawie rzymskim}, OIR 7 (2002), s. 76-89.
 • Czynności bankowe w starożytnym Rzymie a współczesne polskie prawo bankowe (współautor z A. Talecką) [w:] Pieniądz i banki – wspólnota dziejów. Białoruś – Litwa - Łotwa – Łotwa – Ukraina. Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej, Warszawa 2002, s. 17 – 26.
 • Prawna regulacja zjawiska bezrobocia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji absolwenta na rynku pracy, (współautor z E. Guzik - Makaruk) [w:] Problemy ekonomiczne i społeczne bezrobocia, red. L. Dyczewski, T. Kowalewski, Z. Korzeb, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży, Łomża 2003, s. 177-191.
 • Nauczanie prawa rzymskiego w Akademii Wileńskiej [w:] Wielokulturowość polskiego pogranicza. Ludzie – Idee - Prawo. Materiały ze Zjazdu Katedr Historycznoprawnych Augustów 15 – 18 września 2000 r., pod red. A. Lityńskiego i P. Fiedorczyka, Białystok 2003, s. 145-162.
 • Legaty na rzecz wdowy w prawie rzymskim, «Miscellanea Historico-Iuridica» 1 (2003), s. 9-35.
 • Римская юридическая терминология, применяемая для определения зачатого младенца /nasciturus/, {Rzymska terminologia prawna stosowana na określenie dziecka poczętego (nasciturus)} [w:] Forum Romanum. Доклады III международной конференции „Римское частное и публичное право: многовековый опыт развития европейского права„, Ярославль-Москва 25 – 30 июня 2003 г. / отв. ред. В. В. Дементьева, Москва 2003, s. 75-79.
 • Promocje doktorskie obojga praw w Akademii Wileńskiej, «Miscellanea Historico-Iuridica» 2 (2004), s. 17-31.
 • Преподавание римского права в Вильнюсской Академии {Wykłady prawa rzymskiego w Akademii Wileńskiej} [w:] Зборник радова Правног факултета у Новом Саду. Recueil des travaux XXXVIII, 1, 1 (2004), IX Колoквиj Романиста Централне и Источне Европе и Азиjе, Нови Сад 24 октобра 2002, Нови Сад 2004, s. 203 - 210.
 • Nasciturus – postumus: pимская юридическая терминология, применяемая для определения зачатого младенца, {Nasciturus – postumus: rzymska terminologia stosowana wobec dziecka poczętego} Ius Antiquum 2 (14), 2004, s. 116 – 131.
 • Babiloński kupiec – bankier (tamkarum) a wojna (współautor z A. Talecką)[w:] Pieniądz i wojna. Białoruś – Litwa - Łotwa – Łotwa – Ukraina. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej, Warszawa 2004, s. 15 – 23.
 • Predarea dreptului roman la Universitatea din Vilnius {Wykładowcy prawa rzymskiego w Akademii Wileńskiej } [w:] Ad honorem Prof. univ. dr. Ion Dogaru : studii juridice alese / volum coordonat de prof. univ. dr. Adrian Năstase; traducera Adriana Uliu; Bucureşti 2005, s. 583-589.
 • Sankcje nałożone na wdowę nie przestrzegającą zakazu powtórnego małżeństwa w okresie tempus lugendi [w:] Contra leges et bonos mores. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie, pod red. H. Kowalskiego i M. Kuryłowicza, Lublin 2005, s. 263-273.
 • Początki instytucji współczesnego prawa bankowego w starożytności (współautor z A. Talecką), [w:] Podstawy materialne państwa. Zagadnienia prawno-historyczne, pod red. D. Bogacza i M. Tkaczuka, Szczecin 2006, s. 337-352.
 • Банковская деятельность в древнем Риме и директивы Европейского Союза {Działalność bankierska w starożytnym Rzymie a dyrektywy Unii Europejskiej} (współautor z A. Talecką)– [w:] Римское частное и публичное право: многовековый опыт развития европейского права„. Maтериалы заседании IV международной конференции, Москва – Иваново - Суздал25 – 30 июня 2006 г. Иваново 2006, s. 189-198.
 • Nummularii jako strażnicy jakości monety w starożytnym Rzymie, [w:] Psucie pieniądza europie środkowo wschodniej od antyku po czasy współczesne. Białoruś – Litwa - Łotwa – Łotwa – Ukraina. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej, Warszawa 2006, s. 23-30 (współautor z A. Talecką).
 • Bank jako instytucja zaufania publicznego (współautor z A. Talecką), [w:] Ekonomiczne aspekty państwa demokratycznego, pod red. Sł. Oliwniaka, Białystok 2007, ss. 73-88.
 • Kredyt bankowy dla jednostek samorządu terytorialnego w świetle regulacji prawnych[w:] Finansowanie gminnego samorządu terytorialnego, pod red. D.A. Hałaburdy, Białystok 2008, s. 137-153 (współautor z A. Talecką).
 • Aukcyjna sprzedaż majątków jako jedna z form działalności bankierskiej w starożytnym Rzymie (współautor z A. Talecką) [w:] Pieniądz – Kapitał – Praca – Wspólne dziedzictwo Europy. Białoruś – Litwa - Łotwa – Łotwa – Ukraina. Materiały z VIII Międzynarodowej Konferencji Numizmatycznej, Warszawa 2008, s. 21-27.
 • Prawne aspekty czasu trwania ciąży w starożytnym Rzymie (współautor z A. Talecką - Niczyporuk) [w:] Kobieta – Etyka – Ekonomia, pod red. E. Ozorowskiego i R. Cz. Horodeńskiego, Białystok 2009, s. 107-125.
 • Аукционная продажа имуществ как одна из форм банкирской деятельности в древнем Риме (współautor z A. Talecką) [w:]XII Colloquio dei romanisti dell’Europa Centro-Orientale e dell’Asia, Irkuck 2009, s. 95-96 oraz XII Colloquio dei romanisti dell’Europa Centro-Orientale e dell’Asia. Научные матерялы, Irkuck 2009, s. 17-22.
 • Rzymskie regulacje prawne związane z ochroną dziecka poczętego, «Miscellanea Historico-Iuridica»8 (2009), s. 27-40.
 • Określenia stosowane w źródłach prawa rzymskiego wobec dziecka poczętego, a jeszcze nieurodzonego [w:] O prawie i jego dziejach księgi dwie, pod red. P. Fiedorczyka i M. Mikołajczyka, Białystok-Katowice 2010, Księga I, s. 81- 92.
 • Rzymska antyczna bankowość wspólnym dziedzictwem Europy (współautor Aniela Talecka) [w:] Pieniądz - symbol - władza - wojna - wspólne dziedzictwo Europy, Białoruś - Estonia - Litwa - Łotwa - Polska - Rosja - Rumunia - Słowacja - Ukraina, Studia i materiały, red. K. Filipow, Augustów - Warszawa 2010, s. 27 - 41.
 • Stwierdzenie ciąży (inspectio ventris) jako środek ochrony interesów dziecka poczętego w prawie rzymskim, «Miscellanea Historico-Iuridica» 9 (2010) s. 29-40.
 • ROZDZIAŁ 16. Kompetencje pater familias względem dzieci w ustawach królewskich (leges regiae) w starożytnym Rzymie, [w:] Mężczyzna Etyka Ekonomia, pod red. Edwarda Ozorowskiego, Ryszarda Cz. Horodeńskiego, Białystok 2011,
 • Mensarii, bankers acting for public and private benefit , Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 24 [37] (2011), s. 105-115.
 • Aukcyjna sprzedaż majątków z udziałem bankierów w starożytnym Rzymie, [w:] Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa profesora Stanisława Prutisa, pod red. J. Bieluka, A. Doliwa, A. Malarewicz-Jakubów, T. Mróz, Białystok 2012, s. 596-605.
 • Rozważania Wolfganga Waldsteina o dziecku poczętym, [w:] Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim, pod redakcją Bronisława Sitka, Kamili Naumowicz, Katarzyny Zaworskiej, Olsztyn 2012, s. 217-229.
 • Mensarii какбанкиры, «Miscellanea Historico-Iuridica» 11 (2012), s. 29-40.
 • Operacje wykonywane przez bankierów rzymskich (argentarii), «Krytyka Prawa» 2013, t. 5, s. 481-506.
 • Bankierzy publiczni w źródłach prawa rzymskiego, «Zeszyty Prawnicze» 14.1 (2014), s. 113-131.
 • Bankierzy publiczni w starożytnym Rzymie, «Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego»,Seria Prawnicza, z. 82/2014 Prawo 14, s. 145-161.
 • Bankierzy u Plauta, «Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego»,Seria Prawnicza, z. 82/2014 Prawo 14, s.162-173.
 • Nummularii, государственные и частные банкиры в древнем Риме, MiscellaneaHistorico-Iuridica, t. XII, 2013, s. 57-74.
 
 
Podręczniki, skrypty:
 • Bankowość. System bankowy i usługi (współautor), Białystok 2004, 242 str.
·         Банковская система и банковское регулирование в Европейском Союзе, Белосток 2010 [współautor Aniela Talecka], str. 107.
·         Bankowość Unii Europejskiej. Podstawowe zagadnienia, Białystok 2010, [współautor Aniela Talecka], str. 146.
·         Bankowość. Podstawowe zagadnienia, Białystok 2011, [współautor Aniela Talecka], str. 429.
 
Redakcje:
 • Введение в курс „Российское право”, (Zagadnienia prawa rosyjskiego”) Białystok 2007, współredaktor publikacji (wspólnie z O. Paramuzową), 286 str.
 • Jednostka a państwo na przestrzeni wieków, Białystok 2008, (wspólnie z J. Radwanowicz-Wanczewską i K. Kuźmiczem), 274 str.
·         Kompendium „Partnerstwo transgraniczne”, Białystok 2010 (współredaktorzy Maciej Perkowski, Piotr Kołodko, Piotr Sawicki);
·         Białostockie Studia Prawnicze 11 (2012) (współredaktorzy tomu Piotr Kołodko i Anton Rudokvas);
·         Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 31 [44] (2012), (współredaktor Piotr Kołodko);
·         Białostockie Studia Prawnicze 13 (2013) (współredaktorzy tomu Piotr Kołodko i Karol Kuźmicz);
·         Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 32 [45] (2013), (współredaktor Piotr Kołodko);
·         Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 33 [46] (2013), (współredaktor Piotr Kołodko).
 
Recenzje:
·         recenzjapracyJ. Bardach, Statuty litewskie a prawo rzymskie, Warszawa 1999, OBTA, ss.160 (Ośrodek Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, Uniwersytet Warszawski), (w:) Biuletyn Historii Pogranicza 2 (2001), s.104-109.
·         Uwagi na marginesie polskiego tłumaczenia Ustawy XII Tablic (Ustawa XII Tablic: tekst, tłumaczenie, objaśnienia; Maria i Jan Zabłoccy, wyd. Liber, Warszawa 2000, str.81) – (współautor, wraz z F. Wyciskiem), Kwartalnik Prawa Publicznego 3 (2001), s. 342-350.
·         recenzja pracy : "Witwen und Waisen im Römischen Reich" - Jensa-Uwe Krause – CPH 54 (2002), z. 1, s. 449-452.
·         recenzjapracy:  Maria Pia Baccari Vari, „Curator ventris.Il concepito, la donna e la respublica. Tra storia e attualità”, Torino 2012, (320 stron); Białostockie Studia Prawnicze 13 (2013), s. 213-217.
 
Sprawozdania:
·         Sprawozdanie z IX Colloquio dei romanisti dell'Europa centro-orientale e dell'Asia Novi Sad 24-27 ottobre 2002, Zeszyty Prawnicze [USKW], 3.1 (2003), s. 269 – 274; przedruk [w:] IX e X Colloquio dei romanisti dell'Europa centro-orientale e dell'Asia Novi Sad 24-27 ottobre 2002, Dusanbe 19-21 ottobre 2005, Roma 2007, s. 31 – 42.
·         Sprawozdanie z III Convegno internazionale “Diritto romano pubblico e privato: l’esperienza plurisecolare dello sviluppo del diritto europeo”. Jarosław - Moskwa, 25-30 czerwca 2003, CPH 56 (2004), z. 1, s. 404-406.
·         Konkurs Wiedzy o Świecie Antycznym, «Miscellanea Historico-Iuridica» 4 (2006), s. 177-178.
 
Zainteresowania naukowe:
 
- rzymskie prawo prywatne, w szczególności prawo familijne
- bankowść w czasach starożytnych i we współczesności
- sytuacja prawna dziecka poczętego a nienarodzonego
- prawo rzymskie na Akademii Wileńskiej
 

 

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku