Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Historia Strona główna / Historia

Podstawę kształtowania struktur obecnego Wydziału Prawa dało zarządzenie Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 29 września 1972 r., które przyznało Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku prawo do tworzenia akademickich struktur organizacyjnych, tzn. wydziałów. Wtedy to został powołany Wydział Administracyjno-Ekonomiczny, który utworzono na bazie dotychczas funkcjonującego, jako oddział Wydziału Prawa i Administracji UW, Zawodowego Studium Administracji w Białymstoku. Studium prowadziło dotychczas kształcenie w systemie 3-letnich studiów administracyjnych stacjonarnych. Utworzony Wydział uzyskał wkrótce prawo kształcenia w systemie pięcioletnich magisterskich studiów administracyjnych. Przekształcenia te wpłynęły korzystnie na rozwój kadry nauczającej. W 1974 r. Wydział zatrudniał na pełnym etacie 23 pracowników (2 docentów, 5 doktorów i 16 asystentów), korzystając nadal z pomocy kadry Wydziału Prawa i Administracji UW. Powstały zakłady: Zakład Nauk Prawnych, Administracji i Zarządzania, Ekonomii Politycznej, Planowania i Polityki Gospodarczej, Nauk Politycznych.

W 1975 r. utworzono drugi kierunek kształcenia w systemie stacjonarnym i zaocznym – ekonomikę i organizację produkcji, ponadto rozpoczęto kształcenie w ramach trzyletnich zaocznych zawodowych studiów administracyjnych. W 1977 r. powołano na Wydziale studia administracyjne zaoczne II stopnia - magisterskie. W tym czasie na Wydziale studiowało 1500 studentów (na kierunkach ekonomika i administracja, z tego 940 na administracji). Wraz z rozwojem form kształcenia i liczby studentów następował wzrost kadry. W 1979 r. liczyła ona 46 pracowników naukowo-dydaktycznych, w tym 4 docentów, 15 adiunktów i 27 asystentów. Utworzono w tym czasie kolejne dwa zakłady: Zakład Ekonomiki Produkcji oraz Zakład Ustroju PRL i Stosunków Międzynarodowych, ponadto powstał Ośrodek Organizacji Pracy i Nowoczesnych Technik Administracji i Zarządzania (funkcjonujący dzisiaj pod nazwą Pracownia Komputerowa).

Zintensyfikowany rozwój doprowadził w 1979 r. do wyodrębnienia w ramach Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego Instytutu Prawno-Administracyjnego i Instytutu Ekonomii. W strukturze Instytutu Prawno-Administracyjnego znalazło się pięć zakładów, w tym dwa nowo powołane: Zakład Prawa Cywilnego i Zakład Prawa Karnego. Utworzone Instytuty uzyskały samodzielność w zakresie organizacji procesu dydaktycznego i prowadzenia badań naukowych. Decyzja o wewnętrznym podziale była pierwszym krokiem do powołania na bazie tych jednostek obecnie funkcjonujących Wydziałów: Prawa i Ekonomicznego.

Dalsze działania władz Instytutu Prawno-Administracyjnego i Wydziału Administracyjno-Ekonomicznego zmierzały do przekształcenia studiów administracyjnych w prawnicze. Nastąpiło to 1 października 1981 r., kiedy Instytut uzyskał prawo kształcenia w systemie pięcioletnich magisterskich studiów prawniczych stacjonarnych. Tym samym Instytut prowadził kształcenie na dwóch kierunkach: prawo (studia stacjonarne) i administracja (studia zaoczne). Konsekwencją rozszerzenia profilu kształcenia była zmiana w 1985 r. jego nazwy na Instytut Prawa, a Wydziału na Prawno-Ekonomiczny. Również w 1985 r. Instytut zreformował kształcenie w systemie zaocznym, wprowadzając w miejsce studiów dwustopniowych jednolite pięcioletnie studia administracyjne.

Z dniem 30 kwietnia 1987 r. zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Wydział Prawno-Ekonomiczny został przekształcony w dwie samodzielne jednostki akademickie: Wydział Ekonomiczny i Instytut Prawa na prawach wydziału. Instytut Prawa uzyskał wszelkie uprawnienia wydziału, a jego dyrektor kompetencje dziekana. Pod koniec lat osiemdziesiątych w Instytucie zatrudnionych było 48 nauczycieli akademickich na pełnym etacie (8 profesorów, 22 adiunktów, 18 asystentów), a ponadto dwóch profesorów na niepełnym etacie. Funkcjonowało siedem zakładów.

Postępujący szybko rozwój struktur Wydziału, wzrost liczby pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów był przesłanką do wydania w dniu 27 czerwca 1990 r. przez Rektora UW zarządzenia o przekształceniu Instytutu Prawa na prawach wydziału w Wydział Prawa. Pierwszym dziekanem Wydziału Prawa został Prof. dr hab. Eugeniusz Smoktunowicz.

Od tego czasu Wydział podlega dalszemu intensywnemu rozwojowi. Obecnie Wydział prowadzi kształcenie na kierunkach: Prawo (jednolite studia magisterskie), Administracja (studia pierwszego i drugiego stopnia), Europeistyka (studia pierwszego i drugiego stopnia), Bezpieczeństwo Narodowe (studia pierwszego i drugiego stopnia).

Rozwój naukowy i kadrowy Wydziału Prawa był podstawą do ubiegania się o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych w zakresie prawa. Uprawnienie to zostało przyznane przez Centralną Komisję do Spraw Tytułu Naukowego
i Stopni Naukowych w dniu 26 września 1994 r.

Spełniając wszelkie wymogi Wydział uzyskał uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych w dyscyplinie prawa z dniem 26 maja 1997 roku.

Uchwałą nr 316/2009 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 kwietnia 2009 r. Wydział Prawa uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia na kierunku administracja i uchwałą nr 317/2009 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 kwietnia 2009 r. na kierunku Prawo.

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku