Organizacje studenckie i koła naukowe Strona główna / Organizacje studenckie i koła naukowe / Koła naukowe / Poradnia Prawna / Informacje dla studentów / Zasady sporządzania opinii

Zasady sporządzania opinii

Krok 1

Klient osobiście lub telefonicznie umawia się z osobą zatrudnioną w sekretariacie na określony termin w celu przedstawienia swojej sprawy.

 

Krok 2

 

Poradnia bada, czy nie zachodzą przesłanki do odrzucenia określonej sprawy. Jeśli z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że sprawa może być przedmiotem rozpatrzenia przez SPP, Klient zostaje powiadomiony o tym, iż w jego sprawie SPP udzieli mu opinii.

 

 

Podczas pierwszej osobistej wizyty w SPP sekretariat, na specjalnym formularzu informacyjnym, spisuje stan faktyczny sprawy klienta oraz pytania skierowane do Poradni, a Klient własnoręcznym podpisem wyraża zgodę na zasady udzielania porad i odpowiedzialności SPP.

 

 

Do formularza Klient dołącza kserokopie istotnych dla sprawy dokumentów (bezwzględnie nie można przyjmować oryginałów oraz jedynych kopii!). Jeżeli nie mógł bądź nie było go stać na sporządzenie kopii – będzie je można zrobić w Sekretariacie przy przyjmowaniu formularza.

 

 

Brak kopii dokumentów nie będzie absolutną przeszkodą do wydania opinii, lecz należy Klienta uświadomić jak bardzo ułatwią one poprawną ocenę stanu prawnego i że być może pozwolą uniknąć przeoczenia kwestii, które Klient uznał za nieistotne lub o których zapomniał.

 

 

 

Krok 3

Sekretariat:

 

Sprawdza wstępnie formularz (szczególnie pod kątem podpisania oświadczenia). Udziela ewentualnych wyjaśnień co do formularza i treści oświadczenia.

 

 

Wpisuje formularz do ewidencji pod pozycją : (data), (numer)/(rok), (sekcja), (imię i nazwisko klienta), (numer telefonu klienta).

 

 

Umieszcza powyższe dane na formularzu (najlepiej przystawiając pieczęć i wpisując dane do jej rubryk).

 

 

Wręcza Klientowi  kartę z adresem i telefonem poradni oraz danymi formularza, informując o przewidywanym terminie wstępnego rozpatrzenia wniosku.

 

 

Umieszcza formularz w segregatorze danej sekcji (Jeżeli sekcja będzie w danej chwili obsługiwać zbyt wiele spraw – przyjmowanie kierowanych do niej formularzy  może zostać na pewien czas zawieszone).

 

 

Przydziela sprawę zespołowi studentów.

 

 

Przekazuje formularz z załącznikami zespołowi studentów (wybranemu ze względu na brak obsługiwanej w danej chwili sprawy i/lub ewentualną specjalizację w ramach danej sekcji).

 

 

 

Krok 4

 

Student, któremu przekazano rozwiązanie sprawy decyduje, czy dane zawarte w formularzu wystarczą do sporządzenia opinii.

 

 

Jeżeli znajdują się tam wszystkie istotne dla sprawy informacje – można przejść do kroku 6.

 

 

Jeżeli chodzi o drobny brak bądź niejasność – wyjaśnia sprawę telefonicznie z Klientem.

 

 

Jeżeli braki są istotne – przechodzi do kroku 5 i umawia się telefonicznie na spotkanie (najczęściej w siedzibie SPP), uprzedzając Klienta, jakich dokumentów bądź informacji będzie od niego oczekiwał.

 

 

 

Krok 5

 

Klient spotyka się ze studentem oraz dostarcza kopie dokumentów i niezbędne informacje.

 

 

W razie gdyby po spotkaniu pozostały, bądź pojawiły się w sprawie nowe wątpliwości co do stanu faktycznego – spotkanie należy powtórzyć (o czym warto klienta uprzedzić).

 

 

 

Krok 6

 

Student sporządzaj projekt opinii i pism.

 

 

Sporządza projekt opinii prawnej WYŁĄCZNIE według przyjętego wzoru (ogólny szablon dostępny dla wszystkich w edytorze tekstu; ewentualnie specjalne druki firmowe SPP), wraz z projektami niezbędnych załączników (np. pism procesowych).

 

 

W opinii NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ NAZWISKA KLIENTA BĄDŹ INNYCH OSÓB, a jedynie imiona i inicjał nazwiska (np. Jan K.) – ze względu na ochronię danych osobowych.

 

 

 

 

Projekt opinii powinien BEZWZGLĘDNIE zawierać:

 

 

DATĘ (wskazuje na aktualny stan prawny).

 

 

NAZWISKA AUTORÓW, WSKAZANIE SEKCJI (ale bez nazwiska jej opiekuna).

 

 

NUMER FORMULARZA nadany przez sekretariat – gdyby np. zaszła konieczność anonimizacji danych osobowych zgodnie z ustawą, będzie to po zamknięciu sprawy jedyna możliwość identyfikacji osoby klienta z udzieloną mu opinią oraz złożonym w formularzu oświadczeniem.

 

 

DOKŁADNY OPIS STANU FAKTYCZNEGO stwierdzonego na podstawie formularza, kopii dokumentów i informacji udzielonych przez klienta.

 

 

TEZĘ opinii – w miarę zwięźle i zrozumiale dla laika określającą sytuację prawną Klienta. Klient powinien tu znaleźć jasną odpowiedź na swoje pytanie.

 

 

UZASADNIENIE TEZY, gdzie znajdzie się podstawa prawna i wywód prawniczy.

 

 

 

W uzasadnieniu należy tezę skomentować i wyjaśnić w sposób przystępny – jednak nie kosztem fachowości języka prawniczego. Opinia może być przez Klienta przedstawiona np. profesjonaliście.

 

 

 

Jeżeli jest to potrzebne – należy powołać się nie tylko na przepisy, ale również literaturę, orzecznictwo, rozważania teoretycznoprawne i prawnoporównawcze.

 

 

 

Należy unikać technicznych skrótów w rodzaju: „w zw.”, „OSN”, „TK”, „RPO”, czy nawet „k.c.”

 

 

PODPISY AUTORÓW, które poświadczają pochodzenie opinii, a jednocześnie przypominają autorom o odpowiedzialności za kształt i treść sporządzonego dokumentu.

 

 

 

Krok 7

 

Opiekun sekcji akceptuje opinię (poprzez podpis na kopii dla SPP).

 

 

 

Krok 8

 

Student przekazuje podpisaną przez siebie opinię Klientowi.

 

 

Studenci powinni osobiście przekazać swoją opinię Klientowi. Ma to na celu umożliwienie wyjaśnienia ewentualnych niezrozumiałych dla laika kwestii, ale również ze względu na cele edukacyjne – umiejętność ustnej prezentacji węzłowych zagadnień opinii jest też cenną umiejętnością zawodową.

 

 

NIE WOLNO JEDNAK udzielając ustnych wskazówek wychodzić daleko poza sformułowane w formularzu pytania klienta – nie może to być nowa porada, udzielana tym razem „na gorąco”. Jeżeli klient zwraca się z nowymi kwestiami – będzie musiał złożyć w Sekretariacie nowy formularz (krok 1).

 

 

Klient na egzemplarzu opinii dla SPP podpisuje się pod formułką: „Otrzymałem tej samej treści opinię wraz z załącznikami dnia ...” i odbiera swój egzemplarz .

 

 

 

Krok 9

 

Sekretariat odbiera kopię opinii i pism dla SPP (podpisaną przez opiekuna, klienta i autorów).

 

 

Sekretariat sprawdza, czy egzemplarz do archiwum SPP opatrzony jest podpisami: opiekuna, autorów i klienta.

 

 

 

Zgodnie z wymogiem art. 2 ust. 3 ustawy o ochronie danych osobowych dokonuje anonimizacji danych osobowych klienta – tzn. korektorem bądź markerem wykreśla w formularzu i ewidencji numer telefonu i nazwisko klienta.

 

 

 

Umieszcza formularz i egzemplarz opinii wraz z załącznikami w segregatorze „Sprawy Zamknięte” i zamyka sprawę.

Krok 10

 

sporządzoną opinię student wprowadza do elektronicznej bazy danych.

 

 

Opinie zapisujemy w następujący sposób:

 

 

 

Folder OPINIE 2008 – 2009 -> folder odpowiedniej SEKCJI -> zapisanie pliku.

Plik zapisujemy pod nazwa:
M/K(odstęp) numer sprawy(odstęp) rok(dwucyfrowo) 

Przykład:  
     K 2789 06
     M 2789 06

 
 
Rekrutacja 2014/2015
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku