Biblioteka i zbiory on-line Strona główna / Biblioteka i zbiory on-line / Biblioteka Wydziału Prawa

Biblioteka Wydziału Prawa

Pracownicy Pok.: 113 Tel.: (+48 85) 745-71-66
Katalogi Pok.: 114 Tel.: (+48 85) 745-71-81
  Fax.: (+48 85) 740-60-89

 

 


 

Uwaga!
 

W dniach 18.04 (piątek) Biblioteka będzie czynna w godz. 8-12 

22.04 (wtorek)  w godz. 8-16.

 


Uwaga!
 
Czas pracy Biblioteki w okresie wakacyjnym: 
 • 1 - 12 lipca - w godz. 8:00 - 16:00
 • 15 lipca - 16 sierpnia - nieczynna 
 • 19 sierpnia - 30 września - 8:00 - 16:00
 • od 29 czerwca do końca września w weekendy nieczynna 

 

Zwroty ksiażek i stemplowanie kart bibliotecznych pn - pt w godz. 8 - 14

 


 

DOSTĘP DO BAZ PRAWNICZYCH W WYPOŻYCZALNI - SALA 114

 

Bazy Nr stanowiska
Katalog-BWP 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
Czytelnia Czasopism on-line  13
Polska Bibliografia Prawnicza (od 1971 r.) 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
LexPolonica Perfecta 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
Lex Omega 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
Legalis + Komentarze 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
Polish Law Collection  13
HeinOnline 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
Wideoteka Uniwersytecka WATCH DOCS  7
ArsLege  6
Legal Source  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
ibuk.pl - Czytelnia on-line  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
Przy zapisie do biblioteki niezbędna jest legitymacja studencka.  

 


Godziny otwarcia w czasie roku akademickiego
:

 

Październik –
czerwiec
Czytelnia

Poniedziałek

Wtorek – Piątek

08:00 - 16:00

08:00 – 18:00

Sobota 09:00 – 15:00
Niedziela 09:00 – 13:00
Wypożyczalnia

Poniedziałek

Wtorek – Piątek

08:00 - 16:00

10:00 – 16:00

Sobota 09:00 – 14:00
Niedziela 09:00 – 13:00

Katalogi

(bazy danych)

Poniedziałek

Wtorek – Piątek

08:00 - 1600

08:00 – 18:00

Sobota 09:00 – 15:00
Niedziela 09:00 – 13:00

 

Przy zapisie do biblioteki niezbędna jest legitymacja studencka.

 

Biblioteka Wydziału Prawa jest czynna siedem dni w tygodniu.

Stan księgozbioru (na koniec 2010 r.) to 36.819 woluminów, w tym: 31.289 woluminów wydawnictw zwartych i ciągłych nieperiodycznych i 5.530 woluminów (tj. 261 tytułów) czasopism. Bieżąca prenumerata obejmuje 177 tytułów wydawnictw periodycznych i nieperiodycznych, w tym 19 tytułów zagranicznych.

Wydawnictwa zwarte i ciągłe nieperiodyczne opracowywane są pod względem formalnym i rzeczowym, tj. alfabetycznie i przedmiotowo. Całość księgozbioru widoczna jest w elektronicznych katalogach.

Czytelnia jest ogólnodostępna i dysponuje 72 miejscami. Udostępnianie zbiorów ma charakter prezencyjny. Zbiory są chronione elektronicznie. Wypożyczalnia służy wyłącznie studentom i pracownikom Wydziału.

Do dyspozycji studentów wystawionych jest 13 komputerów i drukarka sieciowa. Użytkownicy mają możliwość korzystania z następujących prawniczych baz danych:

 • Katalogi on-line w systemie ALEPH, Biblioteki Wydziału Prawa i Głównej Biblioteki Uniwersyteckiej dostępne pod adresem: http://bg.uwb.edu.pl/
 • Polska Bibliografia Prawnicza
 • Przewodnik Bibliograficzny
 • Bibliografia Zawartości Czasopism
 • System Informacji Prawnej Lex
  Program LEX Omega

  Teksty aktów prawnych opublikowanych w Dz.U. i M.P., aktów prawa miejscowego opublikowanych w wojewódzkich dziennikach urzędowych, aktów prawnych opublikowanych w wybranych, resortowych dziennikach urzędowych oraz projekty ustaw.
  Orzeczenia sądów (Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, sądu antymonopolowego, sądów apelacyjnych, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC), orzeczenia organów pozasądowych, związane z działalnością samorządu terytorialnego, Urzędu Patentowego oraz zespołu arbitrów przy Urzędzie Zamówień Publicznych. Pisma urzędowe publikowane oraz niepublikowane, tezy z piśmiennictwa, bibliografia prawnicza, wzory umów i pism procesowych. Dane teleadresowe sądów i urzędów działających na terenie Polski.

  Moduł Komentarze

  Komentarze i monografie wydawane przez Dom Wydawniczy ABC, Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE oraz Wydawnictwo Prawnicze Lex.

  Moduł Prawo Europejskie

  Ujednolicone teksty aktów prawnych Unii Europejskiej opublikowane w Dziennikach Urzędowych Unii Europejskiej serii L (Legislacja) i C (informacje i zawiadomienia UE). Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji, orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Komentarze oraz monografie. Tezy z piśmiennictwa prawniczego, notki bibliograficznych publikacji. Dane teleadresowe instytucji europejskich. Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

 • LexPolonica Perfecta

  System prawa polskiego ze zbiorem klasycznych komentarzy do kodeksów i najważniejszych aktów prawnych oraz bazą orzecznictwa i glos. Baza aktów prawnych zawiera metryki i ujednolicone teksty aktów prawnych opublikowanych w Dz.U. i M.P., dzienniki urzędowe, pisma Ministerstwa Finansów oraz ujednolicone teksty aktów prawa UE. Ponadto wzory umów i pism procesowych oraz bibliografia prawnicza.

  Moduł Opracowania

  Biblioteka monografii prawniczych, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, a także obrotu nieruchomościami i prawa UE.

  Moduł Porady i Wyjaśnienia

  Porady i wyjaśnienia dotyczące najistotniejszych zagadnień i problemów praktycznego stosowania prawa m.in. z zakresu prawa gospodarczego, prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń socjalnych, a także związane z obrotem nieruchomościami, prawem bankowym oraz szeroko rozumianym prawem mediów.

  Moduł Wzory Prawa Miejscowego

  Zakres tematyczny wzorów pokrywa się z kompetencjami prawodawczymi organów samorządu terytorialnego.

  Moduł Prawo Unii Europejskiej

  Moduł zawiera ujednolicone przepisy prawa Unii Europejskiej w języku polskim, pochodzące z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (Official Journal - OJ), na który składają się dwie serie L i C, zbiór orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz piśmiennictwo - monografie.

 • System Informacji Prawnej Legalis
  Moduł Akty prawne i Orzecznictwo

  Akty prawne, zarówno wersje ujednolicone jak i teksty pierwotne. Akty Unii Europejskiej, w tym polskie wydanie Dzienników Urzędowych UE seria L i C. Orzecznictwo sądów polskich i wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.

  Pozostałe moduły (9) tematycznie odpowiadają gałęziom i dyscyplinom prawa. Zawierają specjalistyczne informacje prawne: komentarze, objaśnienia, monografie, orzecznictwo, glosy, artykuły z czasopism prawniczych, wzory pism i dokumentów, wzory formularzy urzędowych, notki redakcyjne i odesłania do aktów prawnych.
 • System Informacji o Prawie Unii Europejskiej EUROprawnik
  Baza aktów legislacyjnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym UE. Poza polskimi tłumaczeniami aktów program zawiera także wersje w języku angielskim, francuskim i niemieckim. Oprócz bazy aktów program udostępnia zbiór orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i Trybunału Praw Człowieka oraz zbiór tez z piśmiennictwa prawniczego.

 

 
 
Rekrutacja 2014/2015
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku