Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Czasopisma wydawane przez Wydział Strona główna / Czasopisma wydawane przez Wydział / Biuletyn Wydziału Prawa / Wskazówki redakcyjne dla autorów

Wskazówki redakcyjne dla Autorów 
Aby ułatwić współpracę z Redakcją, zwracamy się do wszystkich Autorów z prośbą o stosowanie następujących zasad redagowania tekstu:
 

1. W lewym górnym rogu pierwszej strony należy umieścić imię i nazwisko Autora wraz ze wskazaniem stopnia naukowego lub zawodowego bądź roku i kierunku studiów.

2. Ustawienia strony: format papieru A4, wszystkie marginesy 2,5 cm.

3. Czcionka: Tahoma - 12 pkt (tytuł i śródtytuły - pogrubione).

4. Akapity: odstępy między wierszami - pojedyncze, wyrównanie do lewej i prawej.

5. Należy stosować przypisy końcowe.

6. W przypadku cytowania wydawnictw książkowych: podajemy imiona autora, nazwisko autora, tytuł publikacji cytowanej, wydawnictwo, rok wydania.

7. W przypadku cytowania artykułów z czasopism: podajemy imiona autora, nazwisko autora, tytuł publikacji cytowanej, nazwa czasopisma, nr i rok wydania czasopisma.

8. W przypadku cytowania wystąpień konferencyjnych, referatów itp. podajemy: imiona autora, nazwisko autora, tytuł publikacji cytowanej, nazwa i miejsce konferencji, data konferencji.

9. Wszystkie zwroty obcojęzyczne, w tym łacińskie, należy pisać kursywą.


Uwaga!


Teksty należy nadsyłać na adres: biuletyn@uwb.edu.pl


Teksty niespełniające powyższych wymagań będą odsyłane w celu uzupełnienia braków formalnych.


Artykuł powinien być oryginalnym dziełem autora. Nie powinien być publikowany ani proponowany innym czasopismom, a jeżeli zaproponowano go innej Redakcji, autor ma obowiązek powiadomić Redakcję Biuletynu Wydziału Prawa o tym fakcie.


Autor przekazując swój utwór do publikacji przenosi na Wydawcę prawa autorskie do publikacji utworu w piśmie oraz jego rozpowszechniania na innych polach eksploatacji takich jak Internet.


Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i opracowania edytorskiego nadesłanych tekstów. Tekstów nadesłanych nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku