Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Promocja Wydziału Prawa Strona główna / Promocja Wydziału Prawa / Wykaz ekspertów Wydziału Prawa
Zapraszamy dziennikarzy do korzystania z eksperckiej wiedzy kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Poniżej znajduje się wykaz wydziałowych ekspertów, którzy służą pomocą w interpretacji, wyjaśnianiu i komentowaniu przepisów prawa, ale także bieżących wydarzeń i problemów natury społecznej czy politycznej.
 

Eksperci

Katedra/ Zakład

Specjalistyczna dziedzina wiedzy eksperckiej

Forma kontaktu

prof. zw. dr hab. Leonard Etel

Katedra Prawa Podatkowego

– Prawo podatkowe

– Ordynacja podatkowa

– Podatki od nieruchomości

– Podatki lokalne

– Pomoc publiczna w podatkach

– Regionalne izby obrachunkowe

– Tworzenie miejscowego prawa podatkowego

 etel@uwb.edu.pl

 

 +48 691 301 676

prof. zw. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii – Zakład Prawa Karnego

– Prawo karne

– Kryminologia

– Prawo karne medyczne

– Prawo karne skarbowe

– Prawo karne międzynarodowe

– Europejskie prawo karne

 ewa.guzik@uwb.edu.pl

 

 Kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji

+48 504 025 224

prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza

Katedra Postępowania Karnego

– System wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i jego reformy

– Policja, prokuratura i sądy w procesie karnym

– Prawo do obrony (aspekty praktyczne)

– Uprawnienia oskarżonego i pokrzywdzonego w procesie karnym

– Pomoc ofiarom przestępstw

– Prawo karne procesowe krajów europejskich

– Modele postępowania przygotowawczego

 c.kulesza@uwb.edu.pl

 

 +48 601 669 398

prof. zw. dr hab. Maciej Perkowski

Katedra Prawa Międzynarodowego

– Prawo międzynarodowe

– Prawo UE

– Prawo zarządzania funduszami UE

– Rozwój regionalny

– Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)

 m.perkowski@uwb.edu.pl

 

 +48 601 394 814

prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski

Katedra Finansów Publicznych i Prawa Finansowego

– Finanse samorządu terytorialnego

– Planowanie wieloletnie i budżet zadaniowy

– Prawne zasady finansów publicznych

– Prawne problemy wprowadzania euro, deficyt publiczny i dług publiczny

– Prawno finansowe problemy wychodzenia z kryzysu

 ruskowski@uwb.edu.pl

 

 +48 602 530 956

prof. dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów

Katedra Prawa Cywilnego

– Prawo cywilne

– Kwestie dotyczące odszkodowań, umów, spadków,

– Prawo handlowe, spółki, działalność gospodarcza,

– Prawo reklamy

 malarewicz@uwb.edu.pl

 

 +48 607 986 690

dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB

Zakład Prawa Cywilnego

– Prawo cywilne

– Prawo mieszkaniowe

 adoliwa@uwb.edu.pl

 

 Kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji

+48 504 025 224

dr hab. Rafał Dowgier, prof. UwB

Katedra Prawa Podatkowego

– Podatek od nieruchomości, rolny leśny

– Podatek od środków transportowych

– Opłaty lokalne

– Ordynacja podatkowa

– Postępowanie podatkowe

– Uchwały podatkowe JST

– Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

– Pomoc publiczna w formie preferencji podatkowych

 r.dowgier@uwb.edu.pl

 

 +48  502 631 200

dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB

Katedra Prawa Karnego i Kryminologii – Zakład Kryminologii – Pracownia Kryminalistyki

–  Analiza kryminalna

– Pranie pieniędzy

– Terroryzm i jego finansowanie

– Przestępczość zorganizowana

 – Kryminalistyka

 – Kryminologia

 w.filipkowski@uwb.edu.pl

 

 Kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji

+48 504 025 224

dr hab. Andrzej Panasiuk, prof. UwB

Katedra Prawa Administracyjnego/
Zakład Postępowania Administracyjnego

– Prawo zamówień publicznych

– Partnerstwo Publiczno-Prywatne

– Prawo Administracyjne
– Prawo Publiczne Gospodarcze

 andrzej.panasiuk@uwb.edu.pl

 

 +48 609 660 819

dr hab. Jarosław Matwiejuk

Katedra Prawa Konstytucyjnego

– Prawo konstytucyjne

– Prawo wyznaniowe

– Prawo samorządu terytorialnego

 matwiejuk@uwb.edu.pl

 

 +48 691 301 652

dr Arkadiusz Krzysztof Bieliński

 

Katedra Prawa Cywilnego

– Postępowanie cywilne (procedury przed sądem, koszty, itp.)

– Mediacja i inne formy polubownego rozwiązywania sporów (ADR)

– Komunikacja elektroniczna (podpis elektroniczny, elektroniczne postępowania sądowe, elektroniczny obieg dokumentów, świadczenie usług drogą elektroniczną, itp.)

– Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)

– Informatyzacja sądownictwa

 a.bielinski@uwb.edu.pl

 

 +48 607 428 680

dr Tomasz Dubowski

Katedra Prawa Europejskiego

– Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej

– Polityka zagraniczna Unii Europejskiej

 t.dubowski@uwb.edu.pl

 

 Kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji

+48 504 025 224

dr Andrzej Jackiewicz

Katedra Prawa Konstytucyjnego

– Prawo konstytucyjne

– Działalność organów administracji publicznej

– Tworzenie prawa, system źródeł prawa RP

– Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego

– Ustrój terytorialny państw europejskich

– Prawo do dobrej administracji

 jackiewicz@uwb.edu.pl

 

 +48 606 945 188

dr Lech Jamróz

Katedra Prawa Konstytucyjnego

– Prawo konstytucyjne

– Skarga konstytucyjna

– Senat

 l.jamroz@uwb.edu.pl

 

 Kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji +48 504 025 224

dr Dominik J. Kościuk Katedra Prawa Administracyjnego

– Postępowanie administracyjne

– E-administracja

– Zagospodarowanie przestrzenne

– Informacja publiczna

 
 

 d.kosciuk@uwb.edu.pl

 

 Kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji

+48 504 025 224

dr Izabela Kraśnicka

Katedra Prawa Międzynarodowego – Zakład Prawa Międzynarodowego

– Polityka i system prawa Stanów Zjednoczonych

– Prawo międzynarodowe

– Prawo Unii Europejskiej

 krasnicka@uwb.edu.pl

 

 Kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji

+48 504 025 224

dr Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz

Katedra Politologii

– Społeczeństwo

– Procesy społeczne

– Media tradycyjne i elektroniczne

– Hejt internetowy

– Dewiacje i patologie społeczne

 a.fiedziukiewicz@uwb.edu.pl

 

 Kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji

+48 504 025 224

dr hab. Jarosław Matwiejuk

Katedra Prawa Konstytucyjnego

– Prawo konstytucyjne

– Prawo wyznaniowe

– Prawo samorządu terytorialnego

 matwiejuk@uwb.edu.pl

 

 +48 691 301 652

dr Sławomir Oliwniak

Katedra Teorii Prawa i Filozofii Prawa

– Teoria i praktyka funkcjonowania demokracji jako reżimu politycznego i systemu wartości

– Prawo w społeczeństwie biopolitycznym (wolność i prywatność jednostki a kontrola państwa)

 oliwniak@uwb.edu.pl

 

 +48 608 587 222

dr Piotr Pietrasz

Katedra Prawa Administracyjnego

– Postępowanie podatkowe

– Postępowanie administracyjne

– Kontrola podatkowa

– Kontrola skarbowa

– Postępowanie przed sądami administracyjnymi

– Opodatkowanie dochodu

– Opodatkowane dochodów nieujawnionych

 p.pietrasz@uwb.edu.pl

 

 Kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji

+48 504 025 224

dr Magdalena Rutkowska-Sowa

Katedra Prawa Własności Intelektualnej

– Prawo własności intelektualnej

– Prawo własności przemysłowej

– Prawo autorskie

 m.rutkowska@uwb.edu.pl

 

 +48 660 705 551

mgr Łukasz Kierznowski

Katedra Prawa Administracyjnego – Zakład Postępowania Administracyjnego

– Prawo szkolnictwa wyższego i nauki

– Prawo administracyjne

– System edukacji

– System egzaminów zewnętrznych

– Współpraca uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym

lukasz.kierznowski@uwb.edu.pl

 

 Kontakt telefoniczny za pośrednictwem działu promocji

+48 504 025 224

 

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku