Wydział Prawa - Uniwersytet w Białymstoku
 
Promocja Wydziału Prawa Strona główna / Promocja Wydziału Prawa / Wykaz ekspertów Wydziału Prawa
Zapraszamy dziennikarzy do korzystania z eksperckiej wiedzy kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Poniżej znajduje się wykaz wydziałowych ekspertów, którzy służą pomocą w interpretacji, wyjaśnianiu i komentowaniu przepisów prawa, ale także bieżących wydarzeń i problemów natury społecznej czy politycznej.
 
Eksperci
Katedra/ Zakład
 
Specjalistyczna dziedzina wiedzy eksperckiej
Forma kontaktu
Dr Arkadiusz Krzysztof Bieliński
 
Katedra Prawa Cywilnego
·        Postępowanie cywilne (procedury przed sądem, koszty, itp.)
·        Mediacja i inne formy polubownego rozwiązywania sporów (ADR)
·        Komunikacja elektroniczna (podpis elektroniczny, elektroniczne postępowania sądowe, elektroniczny obieg dokumentów, świadczenie usług drogą elektroniczną, itp.)
·        Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
·        Informatyzacja sądownictwa
 
607 428 680
 
Dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB
 
 
 
Zakład Prawa Cywilnego
·        Prawo cywilne
·        Prawo mieszkaniowe
adoliwa@uwb.edu.pl
 
Kontakt telefoniczny za pośrednictwem specjalisty ds. promocji 504 025 224
Dr Tomasz Dubowski
Katedra Prawa Międzynarodowego
·        Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
·        Polityka zagraniczna Unii Europejskiej
 
 
Kontakt telefoniczny
za pośrednictwem specjalisty ds. promocji 504 025 224
 
Prof. zw. dr hab. Leonard Etel
Katedra Prawa Podatkowego
·        Prawo podatkowe,
·        Ordynacja podatkowa
·        Podatki od nieruchomości
·        Podatki lokalne
·        Pomoc publiczna w podatkach
·        Regionalne izby obrachunkowe
·        Tworzenie miejscowego prawa podatkowego
 
 691 301 676
 
Dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB
Katedra Prawa Karnego
Zakład Prawa Karnego

·        Przestępczość zorganizowana
·        Pranie pieniędzy
Terroryzm
·        Finansowanie terroryzmu Kryminalistyka,
Kryminologia
 
 
Kontakt telefoniczny za pośrednictwem specjalisty ds. promocji 504 025 224
 
 
 
 
Katedra Prawa Karnego
Zakład Prawa Karnego i Kryminologii
·        Prawo karne
·        Kryminologia
·        Prawo karne medyczne
·        Prawo karne skarbowe
·        Prawo karne międzynarodowe
·        Europejskie prawo karne
ewa.guzik@uwb.edu.pl
 
Kontakt telefoniczny za pośrednictwem specjalisty ds. promocji 504 025 224
 
Dr Andrzej Jackiewicz
 
Katedra Prawa Konstytucyjnego
·        Prawo konstytucyjne
·        Działalność organów administracji publicznej
·        Tworzenie prawa, system źródeł prawa RP
·        Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
·        Ustrój terytorialny państw europejskich
·        Prawo do dobrej administracji
 
606 945 188
 
 
Dr Lech Jamróz
 
Katedra Prawa Konstytucyjnego
 
·        Prawo konstytucyjne
·        Skarga konstytucyjna
·        Senat
 
Kontakt telefoniczny za pośrednictwem specjalisty ds. promocji 504 025 224
Dr Izabela Kraśnicka
 
 
 
Katedra Prawa Międzynarodowego/
Zakład Prawa
Międzynarodowego
·        Polityka i system prawa Stanów Zjednoczonych
·        Prawo międzynarodowe
·        Prawo Unii Europejskiej
 
Kontakt telefoniczny za pośrednictwem specjalisty ds. promocji 504 025 224
Prof. zw. dr hab. Cezary Kulesza
 
Katedra Postępowania Karnego
·        System wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i jego reformy
·        Policja, prokuratura i sądy w procesie karnym
·        Prawo do obrony (aspekty praktyczne)
·        Uprawnienia oskarżonego i pokrzywdzonego w procesie karnym
·        Pomoc ofiarom przestępstw
·        Prawo karne procesowe krajów europejskich
·        Modele postępowania przygotowawczego
c.kulesza@uwb.edu.pl
 
601 669 398
 
 
 
Dr Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz
 
 
 
 
Katedra Politologii
 
·        Społeczeństwo
·        Procesy społeczne
·        Media tradycyjne i elektroniczne
·        Hejt internetowy
·        Dewiacje i patologie społeczne
 
Kontakt telefoniczny za pośrednictwem specjalisty ds. promocji 504 025 224
Dr hab. Agnieszka Malarewicz-Jakubów, prof. UwB
Katedra Prawa Cywilnego
·        Prawo cywilne
·        Kwestie dotyczące odszkodowań, umów, spadków,
·        Prawo handlowe, spółki, działalność gospodarcza,
·        Prawo reklamy
 
607 986 690
 
 
Dr Sławomir Oliwniak
 
Katedra Teorii Prawa i Filozofii Prawa
·        Teoria i praktyka funkcjonowania demokracji jako reżimu politycznego i systemu wartości
·        Prawo w społeczeństwie biopolitycznym
·        (wolność i prywatność jednostki a kontrola państwa)
 
608 587 222
 
Prof. dr hab. Maciej Perkowski
Katedra Prawa Międzynarodowego
·        Prawo międzynarodowe
·        Prawo UE
·        Prawo zarządzania funduszami UE
·        Rozwój regionalny
·        Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP)
601 394 814
Dr Piotr Pietrasz
Katedra Prawa Administracyjnego
·        Postępowanie podatkowe
·        Postępowanie administracyjne
·        Kontrola podatkowa
·        Kontrola skarbowa
·        Postępowanie przed sądami administracyjnymi
·        Opodatkowanie dochodu
·        Opodatkowane dochodów nieujawnionych
 
Kontakt telefoniczny
za pośrednictwem specjalisty ds. promocji 504 025 224
 
Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski
Katedra Finansów Publicznych
i Prawa Finansowego
·        Finanse samorządu terytorialnego
·        Planowanie wieloletnie i budżet zadaniowy
·        Prawne zasady finansów publicznych
·        Prawne problemy wprowadzania euro, deficyt publiczny i dług publiczny
·        Prawno finansowe problemy wychodzenia z kryzysu
ruskowski@uwb.edu.pl
 
602 530 956
 
Dr Marta Janina Skrodzka
 
Katedra Prawa Własności Intelektualnej
 
Studencka Poradnia Prawna
·       Alternatywne metody rozwiązywania sporów – mediacje i negocjacje
·       Kliniczne nauczanie prawa – metodologia nauczania prawa, pomoc prawna, aktywne metody nauczania prawa, symulacje rozpraw sądowych
·       Prawo gospodarcze prywatne i publiczne – zwłaszcza polskie i europejskie prawo spółek, przedsiębiorca i przedsiębiorstwo, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej
·       Prawo cywilne – umowy cywilnoprawne, prawo spadkowe – dziedziczenie ustawowe, testamentowe
·       Amerykańskie prawo spółek
 
Kontakt telefoniczny
za pośrednictwem specjalisty ds. promocji 504 025 224
 


  

 
 
Rekrutacja 2018/2019
© 2009 Uniwersytet w Białymstoku