Krok 1: 
Sprawdź na stronie internetowej, z którymi instytucjami Wydział Prawa UwB podpisał umowy o organizację praktyk dla studentów wydziału. Spośród wymienionych instytucji wybierz tę, w której chciałbyś odbywać praktykę.

Krok 2: 
Jeżeli zdecydowałeś, w której instytucji chciałbyś odbyć praktykę, musisz dokonać jej zgłoszenia u koordynatora do spraw praktyk (p.119). Formularz zgłoszenia można wydrukować ze strony internetowej Wydziału Prawa (Strefa studentów – Jednolite studia magisterskie – Praktyki studenckie). Uzupełniony i podpisany formularz składasz w p. 119, tam też otrzymasz dziennik praktyk. Studenci studiów niestacjonarnych mogą załatwić formalności związane z organizacją praktyki w dziekanacie na zjeździe swojego kierunku studiów.

Krok 3: 
Udajesz się do opiekuna praktyk w celu uzyskania skierowania na praktykę.

Krok 4: 
Po odbyciu praktyki ponownie należy udać się do opiekuna praktyk z wypełnionym dziennikiem praktyk, aby uzyskać wpis zaliczenia z praktyk do systemu usos. Dziennik praktyk zostaje u opiekuna.
 
Jeżeli jesteś osobą pracującą i chciałbyś, aby praca, którą wykonujesz została zaliczona na poczet praktyk zawodowych, powinieneś złożyć podanie skierowane do Prodziekana ds. Dydaktyki. Podanie powinno zawierać prośbę o wyrażenie zgody na zaliczenie wykonywanej pracy zawodowej na poczet obowiązkowej praktyki. Do podania należy dołączyć kserokopię umowy o pracę (oryginał umowy należy przedstawić do wglądu).
 
Osoby pracujące, które uzyskały zgodę Prodziekana na zaliczenie pracy zawodowej na poczet praktyki, są zobowiązane przedstawić opiekunowi praktyk kserokopię podania ze zgodą Prodziekana.
 
Podstawą do zaliczenia praktyki zawodowej na podstawie umowy o pracę jest zatrudnienie studenta w jednej z niżej wymienionych instytucji:

Prawo
Praktykę studenci mogą odbyć w: urzędach administracji publicznej, sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych, Studenckiej Poradni Prawnej i Centrum Praktyk Sądowych, biurach poselskich, senatorskich, posłów parlamentu europejskiego i innych instytucjach wskazanych przez Dziekana.
 
Administracja

Praktykę studenci mogą odbyć w: urzędach administracji publicznej, sądach administracyjnych, instytucjach i organizacjach krajowych, organach administracji, biurach poselskich, senatorskich, posłów parlamentu europejskiego i innych instytucjach wskazanych przez Dziekana.

  
Bezpieczeństwo narodowe

Praktykę studenci mogą odbywać w: urzędach administracji publicznej, sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych, Studenckiej Poradni Prawnej i Centrum Praktyk Sądowych, instytucjach i organizacjach krajowych, organach administracji, biurach poselskich, senatorskich, posłów parlamentu europejskiego i innych instytucjach wskazanych przez Dziekana.

 
Kryminologia

Praktykę studenci mogą odbywać w: urzędach administracji publicznej, organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości, kancelariach prawnych, Studenckiej Poradni Prawnej i Centrum Praktyk Sądowych, instytucjach i organizacjach krajowych, organach administracji i innych instytucjach wskazanych przez Dziekana.