Koła naukowe i organizacje studenckie
Tryb przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich wszczętych przed 30 kwietnia 2019 r.
(niezbędne dokumenty znajdują się w plikach do pobrania)
 
Wszczęcie przewodu:
Wykaz dokumentów, które należy złożyć w sekretariacie studiów doktoranckich w terminie co najmniej 3 tygodni przed ustalonym terminem posiedzenia Rady Wydziału Prawa UwB:
 
wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego kierowany do Rady Wydziału wraz ze  wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski z propozycją osoby promotora i proponowanym tematem rozprawy,
opinia opiekuna naukowego o kandydacie,
– wniosek promotora i kandydata o powołanie promotora pomocniczego (opcjonalnie)*,
oryginał lub poświadczona przez jednostkę organizacyjną przeprowadzającą przewód doktorski kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
– koncepcja rozprawy doktorskiej,
– wykaz prac naukowych (w tym wydana lub przyjęta do druku publikacja naukowa w formie książki lub co najmniej jedna publikacja naukowa w recenzowanym czasopiśmie naukowym wymienionym w wykazie czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki lub w recenzowanych materiałach z międzynarodowej konferencji naukowej) z podanymi punktami za daną publikację potwierdzony bibliotekę Wydziału Prawa (lub w przypadku opublikowania rozprawy doktorskiej 4 egz. książki),
Uwaga! Celem weryfikacji przez Bibliotekę Wydziałową wykaz powinien być dostarczony do sekretariatu (lub przesłany mailowo) co najmniej tydzień przed złożeniem kompletu dokumentów.
– informacja o działalności popularyzującej naukę,
– informacja o przebiegu przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat uprzednio ubiegał się o nadanie stopnia doktora w tej samej dyscyplinie,
– CV,
– wniosek o zawarcie umowy i oświadczenie o refundacji kosztów związanych z przewodem doktorskim**,
certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego***,
wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski***,
– oświadczenie o wygłoszonych tezach na zebraniu Katedry (Wymagane jest przedstawienie koncepcji rozprawy doktorskiej na zebraniu naukowych Katedry/Zakładu. Na posiedzeniu Rady Wydziału kierownik Katedry/Zakładu przedstawia informację o przebiegu zebrania).
 
*Zgodnie z art. 20 ust.7 ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki ( DZ.U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595 z poźn. zm.) promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim, który pełnił będzie istotną funkcję pomocniczą w opiece nad doktorantem, w tym w szczególności w procesie planowania badań, ich realizacji i analizy wyników może być osoba posiadająca tytuł profesora lub stopień doktora w zakresie danej lub pokrewnej dyscypliny naukowej lub artystycznej i nie posiadająca uprawnień do pełnienia funkcji promotora w przewodzie doktorskim.
 
** dokument składa kandydat nie będący studentem (IV roku) studiów doktoranckich na Wydziale Prawa UwB
 
***dokument może być złożony w zależności od decyzji kandydata.
 
Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego stanowi Załącznik nr 1 do Rozporządzenia MNiSW z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.
 
 
Dalsze etapy przewodu doktorskiego
 
UWAGA! Z powodu przerwy urlopowej dokumenty, wraz z rozprawą doktorską, wymagane do powołania recenzentów na Radzie Dyscypliny, która zaplanowana jest na 23 wrzesnia 2022 r., przyjmowane będą do 1 lipca 2022 r.
 
– Wyznaczenie recenzentów,
– Powołanie komisji w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i przeprowadzenia obrony,
– Powołanie komisji do przeprowadzenia egzaminów doktorskich.
 
Wykaz dokumentów, które należy złożyć w sekretariacie studiów doktoranckich w terminie co najmniej 3 tygodni przed ustalonym terminem posiedzenia Rady Dyscypliny Nauki Prawne UwB (na Radę Dyscypliny 17.IX.2021 r. - do 14.VII.2021 r.):
– opinia promotora na temat pracy doktorskiej (Po przygotowaniu rozprawy doktorskiej kandydat przedstawia ją do akceptacji swojemu promotorowi, który przygotowuje pisemną opinię na temat rozprawy i wnosi o przeprowadzenie dalszych stadiów przewodu doktorskiego),
– 4 egzemplarze rozprawy doktorskiej (dwa drukowane dwustronnie, dwa – jednostronnie) – nie dotyczy to przypadku, w którym kandydat przedłożył w momencie składania wniosku o wszczęcie opublikowane wersje pracy doktorskiej,
– streszczenie rozprawy w języku polskim i angielskim, w formie elektronicznej (podpisane i w pliku pdf) oraz papierowej
– oświadczenie dotyczące zakresu egzaminów doktorskich,
– protokół oceny samodzielności sporządzenia rozprawy doktorskiej,
– oświadczenie doktoranta o samodzielnym napisaniu pracy doktorskiej,
– opis rozprawy doktorskiej- wersja papierowa i elektroniczna (Word),
– oświadczenie (2 egz.) dot. udzielenia nieodpłatnej licencji niewyłącznej na umieszczenie i przechowywanie rozprawy w Repozytorium UwB,
– egzemplarz rozprawy doktorskiej w wersji elektronicznej zapisanej w jednym z formatów: ODT, DOC, DOCX, RTF, PDF (umożliwiający skopiowanie i wklejenie tekstu),
egzemplarz rozprawy doktorskiej w wersji elektronicznej. Rozprawa powinna być przekazana w jednym pliku w formacie PDF lub edytorach tekstu, umożliwiających prostą zmianę pliku na PDF i dostarczony na trwałym nośniku informacji (CD, DVD itp.).
- propozycje Promotora kandydatów na recenzentów rozpraw doktorskich, opatrzone syntetycznym pisemnym uzasadnieniem, z którego powinno wynikać m.in. zbieżność/podobieństwo/odpowiedniość obszarów badawczych kandydata na recenzenta oraz doktoranta wykazanych w przygotowywanej rozprawie doktorskiej
 
Zarządzenie nr 13 z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w Białymstoku sposobu weryfikacji samodzielności sporządzania rozpraw doktorskich
 
Egzaminy w przewodzie doktorskim
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami egzaminy doktorskie zdaje się przed przyjęciem rozprawy doktorskiej.
 
Komisje powołane przez Radę Wydziału przeprowadzają egzaminy doktorskie w zakresie:
1.      dyscypliny podstawowej – odpowiadającej tematowi pracy doktorskiej,
2.      dyscypliny dodatkowej – wskazanej przez kandydata,
3.      języka nowożytnego.
 
Kandydat, który przedstawił certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego, znajdujący się w wykazie certyfikatów, stanowiącym Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora, jest zwolniony z egzaminu z nowożytnego języka obcego.
Do egzaminów doktorskich można przystąpić nie wcześniej, niż po uzyskaniu jednej pozytywnej recenzji.
Wykaz zagadnień egzaminacyjnych z poszczególnych dyscyplin dostępny jest w Sekretariacie Studiów Doktoranckich, p. 202.
 
Uchwała nr 1711 Rady Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zakresu egzaminów doktorskich.
 
Przyjęcie rozprawy doktorskiej i przeprowadzenie obrony
 
  1. Po zdaniu egzaminów doktorskich i wpłynięciu recenzji komisja w przewodzie doktorskim powołana przez Radę Wydziału dokonuje przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszcza ją do publicznej obrony.
  2. Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony pracy doktorskiej, doktorant winien złożyć w sekretariacie studiów doktoranckich:
20 egz. autoreferatu (wersja zbindowana),
aktualny życiorys.
 
Decyzja nr 28 Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21. czerwca 2020 r.