Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku jest prężnie działającą organizacją studencką. Prace nad jej utworzeniem zostały podjęte w 1998 r. przez grupę lokalną Europejskiego Stowarzyszenia studentów Prawa - ELSA Białystok.

Zebranie założycielskie Poradni odbyło się w dniu 10 listopada 1998 r., i na nim to został uchwalony statut SPP oraz wybrano przewodniczącego Poradni, którym został pan Szymon Pszczółka. Oficjalnie Poradnia rozpoczęła swoją działalność w dniu 11 listopada 1998 r. Studencka Poradnia Prawna została zarejestrowana jako koło naukowe w dniu 16 listopada 1998 r. decyzją Prorektora ds. studenckich Uniwersytetu w Białymstoku. Pierwszym kierownikiem Poradni został prof. dr hab. Leonard Etel, który w roku 2005, w związku z objęciem funkcji Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, powierzył kierowanie Poradnią dr Arkadiuszowi Bielińskiemu. Następnym kierownikiem Poradni była dr Marta Janina Skrodzka, obecnie jest nim jest prof. dr hab. Andrzej Sakowicz.

Przyjmowanie spraw rozpoczęło się dnia 11 stycznia 1999 r., a do 18 lutego 1999 r. przyjęto już 102 sprawy. Trzydziestu studentów pracowało w pięciu sekcjach: prawa administracyjnego (opiekun dr hab. Joanna Radwanowicz-Wanczewska, prof. UwB), prawa cywilnego (opiekun prof. dr hab. Adam Doliwa), prawa karnego (opiekun prof. dr hab. Cezary Kulesza), prawa międzynarodowego i uchodźców (opiekun dr hab. Katarzyna Bagan-Kurluta, prof. UwB), prawa podatkowego (opiekun prof. dr hab. Joanna Salachna).

Wychodząc naprzeciw wpływającej do Poradni ogromnej ilości spraw cywilnych w roku akademickim 1999/2000 powstała druga sekcja prawa cywilnego, której opiekunem została dr Urszula Drozdowska. Ważną inicjatywą było też powstanie sekcji prawa pracy, której opiekunem została dr hab. Iwona Sierocka, prof. UwB. Następnie powstała trzecia sekcja prawa cywilnego pod kierunkiem dr Arkadiusza Bielińskiego. W roku akademickim 2000/2001 powstała dziewiąta już sekcja - do spraw praw człowieka i uchodźców, której opiekunem był dr Adam Górski. Od roku akademickiego 2004/2005 sekcja ta funkcjonuje w ramach sekcji prawa międzynarodowego. W roku akademickim 2017/2018 powstała sekcja ds. uchodźców, której kierownikiem została dr hab. Mieczysława Zdanowicz, prof. UwB. W Poradni pracują studenci IV i V roku. Nie otrzymują oni za swoją pracę żadnego wynagrodzenia. Nad pracą studentów czuwają opiekunowie, wybrani spośród kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału. Prowadzą oni również dodatkowe szkolenia specjalizacyjne. Obecnie Poradnia liczy 12 sekcji, w których – pod kierunkiem opiekunów – pracuje 63 studentów .

Istotnym krokiem w rozwoju Poradni było stowarzyszenie się w 2003 r. z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych z siedzibą w Warszawie, po spełnieniu standardów dla działalności Poradni, które niewątpliwe pomogły w ulepszaniu funkcjonowania naszej Poradni. W tym czasie została zawarta umowa o objęciu ubezpieczeniem o odpowiedzialności cywilnej Studenckiej Poradni Prawnej przez Uniwersytet w Białymstoku. Poradnia uczestniczy w wielu konferencjach ogólnopolskich i zagranicznych. W 2017 r. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych przyznała Poradni I miejsce w II Rankingu Studenckich Poradni Prawnych, co niewątpliwie świadczy o wysokiej jakości pracy członków Poradni.

W celu usprawnienia funkcjonowania biura, w sekretariacie pracują dwie osoby, które zajmują się m.in. przyjmowaniem spraw, administracją biura, przeprowadzają szkolenia dla nowych członków z zakresu rozmowy z klientem, korzystania z biura, poszczególnych etapów rozwiązywania spraw. Sprawy są przydzielane według listy utworzonej alfabetycznie. Przeciętnie corocznie Poradnia przyjmuje do rozpatrzenia około 300 spraw, wśród których dominują sprawy cywilne.

Obecnie Studencka Poradnia Prawna w Białymstoku została przekształcona w pracownię naukową, a także utworzyła Centrum Praktyk Sądowych – cyklicznie organizowane specjalne praktyki w sądzie, gdzie pod czujnym okiem profesjonalistów członkowie SPP mogą uczestniczyć w rozprawach sądowych, omawiać rzeczywiste stany faktyczne oraz kończyć taką praktykę symulacją rozprawy sądowej.