Koła naukowe i organizacje studenckie

Świadczenie to może otrzymywać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Stypendium jest przyznawane tylko na okres ważności orzeczenia (jednak nie dłużej niż na jeden rok akademicki). W przypadku utraty ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, aby nadal otrzymywać stypendium należy ponownie złożyć wniosek o przyznanie tego świadczenia wraz z nowym orzeczeniem.

 
Wnioski o stypendium dla osób z niepełnosprawnością przyjmowane są wyłącznie w wersji papierowej w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnościami po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod numerem 85 745 78 89.