Koła naukowe i organizacje studenckie

Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku


W związku z koniecznością dostosowania modułu stypendialnego w systemie USOSweb do ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że z Międzyuczelnianego Centrum Informatyzacji nadchodzą na bieżąco modyfikacje wniosków stypendialnych.

Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania świadczeń na rok akademicki 2020/2021

 Generowanie wniosków stypendialnych w USOSweb UwB będzie możliwe:
  • od 19.X.2020 r. - stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogi
  • od 22.X.2020 r. - stypendium rektora
  • do ................2020 r. (zamknięcie etapu elektronicznego generowania wniosków w USOSweb UwB)

Przyjmowanie dokumentów - do ...................................2020 r. do godziny 14.00

Od roku akademickiego 2019/2020 obowiązuje nowy Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku.

Wnioski o stypendium socjalne, stypendium rektora (dawniej: dla najlepszych doktorantów) i zapomogi powinny być wypełnione i zarejestrowane przez doktoranta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB oraz złożone w Sekretariacie Studiów Doktoranckich w wersji papierowej wygenerowanej przez USOS-web wraz z dokumentami uzasadniającymi wniosek.

Wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych powinny być wypełnione i zarejestrowane przez studenta w wersji elektronicznej w USOSweb UwB oraz złożone w Centrum Wsparcia Studentów i Doktorantów Niepełnosprawnych.


Komunikat nr 8 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 27 września 2019 r. w sprawie odpowiedniego stosowania Zarządzenia Rektora Uniwersytetu w Białymstoku nr 30 z dnia 27 września 2019 r. Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku, do doktorantów studiów doktoranckich, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020


Obwieszczenie
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych
gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2018 r. 2715  zł.


 Ważna zmiana dotycząca stypendium socjalnego

Od roku akademickiego 2019/2020 każdy student, którego dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 528 zł będzie musiał dostarczyć zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i rodziny. W przypadku braku tego dokumentu Komisja Stypendialna będzie musiała odmówić studentowi stypendium (zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce).

Dotyczy to także obcokrajowców studiujących na zasadach obywateli polskich.