Komunikat nr 1 Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku  z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie warunków przystąpienia do egzaminu dyplomowego:
  
I. Studenci przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego i przed złożeniem pracy w dziekanacie powinni:
1. uzyskać wszystkie zaliczenia i złożyć egzaminy oraz odbyć praktyki przewidziane programem studiów; 
2. zapoznać się z treścią Zarządzenia nr 2 Rektora UwB z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych (patrz: pliki do pobrania);
3. zamieścić pracę w APD wraz ze stroną tytułową i spisem treści w formacie PDF (rozmiar pliku PDF musi być dostosowany do możliwości technicznych  JSA) – rodzaj załącznika „praca”, drugi w postaci pliku edytowalnego – rodzaj załącznika „inny”– - zgodnie z instrukcją dla studentów (patrz: pliki do pobrania);
4. wprowadzić do APD skan podpisanego oświadczenia (patrz: pliki do pobrania);
 
II. Złożyć w Dziekanacie na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem obrony:
a) 1 egzemplarz pracy dyplomowej wydrukowany z APD – oprawiony na stałe w miękkie okładki (zszyty nitką); tekst drukowany obustronnie wraz z podpisanym oryginałem oświadczenia dołączonym jako ostatnia karta pracy dyplomowej (patrz: pliki do pobrania);
b) informacje do suplementu dyplomu ukończenia studiów o przynależności do kół naukowych i działalności w organizacjach studenckich lub oświadczenie o ich braku (oświadczenie o braku przynależności do kół naukowych – (patrz: pliki do pobrania);
c) 4 fotografie o wymiarze 4,5x6,5  (w tym jedna podpisana: imię i nazwisko, data  urodzenia).
Warunkiem złożenia dokumentacji  jest osiągnięcie 5 etapu statusu pracy dyplomowej w APD. Dziekanat przyjmuje tylko komplet dokumentów.
 
III. W dniu ukończenia studiów (egzaminu magisterskiego) należy zwrócić komisji egzaminacyjnej legitymację studencką. Powyższy obowiązek nie dotyczy studentów studiów pierwszego stopnia.
 
IV. Zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu w Białymstoku student składa pracę dyplomową najpóźniej do końca sesji głównej. Dziekan może przedłużyć termin złożenia pracy dyplomowej do końca sesji poprawkowej.
 
V. Opłatę za wydanie dyplomu  należy uiścić na konto widniejące w systemie USOSweb - przed złożeniem pracy w Dziekanacie.
 
VI. Przy odbiorze dyplomu wymagana jest karta obiegowa (patrz: pliki do pobrania);oraz okazanie dowodu osobistego.