Koła naukowe i organizacje studenckie

 KOMUNIKAT nr 2/2022
Dziekana Wydziału Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 16 maja 2022 r.

w sprawie warunków przystąpienia do egzaminu dyplomowego

 

§ 1

Studenci przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego powinni:
  1. uzyskać wszystkie zaliczenia i złożyć egzaminy oraz odbyć praktyki przewidziane programem studiów, których weryfikacja następuje w systemie USOS,
  2. zapoznać się z treścią Zarządzenia nr 2 Rektora UwB z dnia 30 stycznia 2019 r. z późn.zm. w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych (plik do pobrania),
  3. zamieścić pracę w APD wraz ze stroną tytułową i spisem treści zgodnie z instrukcją dla studentów (plik do pobrania),
  4. wprowadzić do APD skan podpisanego oświadczenia, a oryginał dostarczyć do dziekanatu na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem obrony (plik do pobrania),
  5. do dnia 15 czerwca dostarczyć do dziekanatu informacje do suplementu dyplomu ukończenia studiów o przynależności do kół naukowych i działalności w organizacjach studenckich oraz zrealizowanych zajęciach nieobjętych programem studiów (dotyczy aktywności na Uniwersytecie w Białymstoku),
  6. uiścić opłatę za wydanie dyplomu na konto widniejące w systemie USOSweb (dot. studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020).
 
§ 2
Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest osiągnięcie 5. etapu statusu pracy dyplomowej w APD, dostarczenie do dziekanatu oryginału wprowadzonego do APD oświadczenia oraz uregulowanie zobowiązań finansowych wobec uczelni.
 
§ 3
Z dniem ukończenia studiów jednolitych magisterskich i studiów drugiego stopnia legitymacja studencka traci ważność. Powyższa informacja nie dotyczy studentów studiów pierwszego stopnia.
 
§ 4
Zgodnie z Regulaminem Studiów Uniwersytetu w Białymstoku student zamieszcza pracę dyplomową w APD najpóźniej do końca sesji głównej.
 
§ 5
Przy odbiorze dyplomu wymagana jest karta obiegowa oraz okazanie dowodu tożsamości.
 
 
 
 
Prof. dr hab. Mariusz Popławski
Dziekan Wydziału Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku