Zasady składania wniosków o dofinansowanie udziału w konferencjach i wydarzeniach krajowych

I. Procedura dotycząca pracowników katedr/zakładów/pracowni

1. Pracownik składa podanie do Kierownika Katedry o dofinansowanie udziału w konferencji lub innym wydarzeniu krajowym:

 1. podanie powinno być pisemnie zaopiniowane przez Kierownika Zakładu lub Pracowni, jeżeli pracownik włączony jest do struktury Zakładu lub Pracowni,
 2. w podaniu (i/lub w załącznikach) zawarte powinny być szacowane koszty wyjazdu i uczestnictwa (koszty podróży, zakwaterowania, opłaty konferencyjnej itp.), program konferencji (ewentualnie tytuł referatu), czy program szkolenia, seminarium itp. Konieczna jest także informacja o tym, co zawiera opłata konferencyjna (koszty zakwaterowania, wyżywienia, publikacji, uczestnictwa),
 3. w podaniu wskazane powinny być też dokładne informacje na temat terminów płatności oraz numeru konta i szczegółów wymaganego przelewu,
 4. w przypadku podania o dofinansowanie stażu naukowego w jednostce krajowej pracownik składa podanie uzasadniające konieczność/potrzebę realizacji stażu w świetle wymogów dotyczących uzyskiwania kolejnych stopni/tytułu naukowego lub/oraz dotyczących awansów zawodowych na poziomie uniwersyteckim, to jest zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni, adiunkta.

2. Kierownik Katedry pisemnie opiniuje podanie i podaje kwotę dofinansowania biorąc pod uwagę środki katedralne przyznane na dany rok.

3. Podanie zaopiniowane przez Kierownika Katedry wraz z formularzem opłaty konferencyjnej [dostępny tutaj] należy złożyć do Sekretariatu Dziekana (do dr Mileny Sokołowskiej-Walewskiej, pok. 116) na minimum 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem. Moment złożenia podania powinien uwzględniać termin na wniesienie opłaty konferencyjnej.

4. Podania rozpatrzone pozytywnie przez Kierownika Katedry są akceptowane do finansowania przez Dziekana.

5. Podania są przesyłane do odpowiednich jednostek UwB przez Sekretariat Dziekana w celu realizacji przelewów.

6. Druki delegacji dostępne są w Sekretariacie Dziekana (u dr Mileny Sokołowskiej-Walewskiej, pok. 116). Należy je wypełnić i przedstawić do rozliczenia wraz z biletami i ewentualnymi fakturami za noclegi i opłatę konferencyjną.

7. Pracownikowi, któremu Kierownik Katedry odmówił dofinansowania wyjazdu, przysługuje prawo odwołania się od decyzji Kierownika Katedry do Dziekana. W tym celu należy złożyć podanie z decyzją odmowną oraz osobne podanie o rozpatrzenie odwołania adresowane do Dziekana. Odwołanie takie należy złożyć w terminie 7 dni od otrzymania decyzji odmownej Kierownika Katedry.

Kryteria brane pod uwagę przez Kierowników Katedr przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu i jego wysokości:
czy wyjazd jest zgodny z zakresem badań/działalności prowadzonej przez pracownika,

 • czy wyjazd na konferencję zawiera element udziału czynnego (wystąpienie, moderowanie itp.) – jeśli nie, to dlaczego udział jest istotny,
 • czy wyjazd na szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych pracownika,
 • czy wyjazd na staż/kwerendę jest uzasadniony w kontekście prowadzonych badań,
 • czy wyjazd jest elementem koniecznym w ścieżce awansu zawodowego - na poziomie uzyskania kolejnych stopni/tytułu i na poziomie awansu uniwersyteckiego, to jest zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni, adiunkta,
 • czy wyjazd wiąże się z możliwością publikacji wysoko punktowanej,
 • czy wyjazd ma na celu nawiązanie nowych kontaktów, z których może skorzystać Wydział,
 • częstotliwość wyjazdów pracownika w kontekście wymogów oceny okresowej pracownika. 

II. Procedura dotycząca kierowników katedr

Kierownik Katedry składa adresowaną do Dziekana informację dotyczącą swojego udziału w konferencji lub innym wydarzeniu krajowym.

W informacji powinny być zawarte dane, o których mowa w zasadach dotyczących wyjazdów pracowników - punkcie 1. b-c-d oraz kwota dofinansowania, z uwzględnieniem zasad podziału środków między Katedry.

Informacja powinna zostać złożona do Sekretariatu Dziekana, do dr Mileny Sokołowskiej-Walewskiej (pok. 116) na minimum 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem. Moment złożenia podania powinien uwzględniać termin na wniesienie opłaty konferencyjnej.

Informacja jest przesyłana do odpowiednich jednostek UwB przez Sekretariat Dziekana w celu realizacji przelewów.

Druki delegacji dostępne są w Sekretariacie Dziekana (u dr Mileny Sokołowskiej-Walewskiej, pok. 116). Należy je wypełnić i przedstawić do rozliczenia wraz z biletami i ewentualnymi fakturami za noclegi i opłatę konferencyjną.