Zasady składania wniosków o dofinansowanie udziału w konferencjach i wydarzeniach zagranicznych

 

I. Procedura dotycząca wniosków pracowników katedr/zakładów/pracowni wyjeżdżających za granicę w ramach środków katedralnych:

1. Pracownik składa podanie do Kierownika Katedry o dofinansowanie wyjazdu:
– w podaniu (i/lub w załącznikach) podaje szacowane koszty wyjazdu (podróży, zakwaterowania, diet, ubezpieczenia itp.), program konferencji (ewentualnie tytuł referatu) czy program szkolenia, seminarium itp.,
– w podaniu powinny być też wskazane dokładne informacje na temat terminów płatności oraz numeru konta i szczegółów wymaganego przelewu,
– w przypadku podania o dofinansowanie stażu naukowego w jednostce zagranicznej pracownik składa podanie uzasadniające konieczność/potrzebę realizacji stażu w świetle wymogów dotyczących uzyskiwania kolejnych stopni/tytułu naukowego lub/oraz dotyczących awansów zawodowych na poziomie uniwersyteckim, to jest zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni, adiunkta,
– podanie powinno być pisemnie zaopiniowane przez Kierownika Zakładu lub Pracowni, jeżeli pracownik włączony jest do struktury Zakładu lub Pracowni.
– Kierownik Katedry pisemnie opiniuje podanie i podaje kwotę dofinansowania biorąc pod uwagę środki katedralne przyznane na dany rok,
2. Pracownik wypełnia wniosek o skierowanie za granicę [dostępny tutaj]
– we wniosku muszą być podane konkretne, szczegółowe informacje wymagane w każdym punkcie
– szczególnie wymagane jest czytelne podanie tytułu konferencji (bez skrótów) oraz tytułu wystąpienia w języku wystąpienia z tłumaczeniem na j. polski
– wysokość diet można skalkulować na podstawie załącznika do rozporządzenia [dostępne tutaj] lub w porozumieniu z Działem Współpracy Międzynarodowej UwB (nr telefonu 85 745 7089)
– wysokość kosztów podróży należy skalkulować w porozumieniu z biurem podróży Biacomex (nr telefonu 85 744 16 58), przez które muszą być zakupione wszystkie bilety lotnicze [www.uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/wazne-zmiany-w-procesie-zakupu-biletow-lotniczych-i-posrednictwa-wizowego/f07a6598].
3. Pracownik wypełnia podanie o udzielenie płatnego urlopu na okres nieprzekraczający jednego miesiąca [dostępne tutaj] lub na okres powyżej jednego miesiąca [dostępne tutaj]
4. Podanie z decyzją Kierownika Katedry, wypełniony wniosek o skierowanie za granicę oraz podanie o udzielenie urlopu pracownik składa do Sekretariatu Dziekana (do mgr Karoliny Kobeszko, pok. 116)
– Podania i wniosek należy złożyć na minimum 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem [na minimum 14 dni przed wyjazdem wniosek i podanie muszą trafić do Działu Współpracy Międzynarodowej - na podstawie Zarządzenia nr 44  Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu w Białymstoku, wykonawców projektów niebędących pracownikami Uniwersytetu w Białymstoku oraz wprowadzenia wzoru wniosku o skierowanie za granicę i wzoru wniosku rozliczenia kosztów podróży zagranicznej].

5. Podania i wnioski rozpatrzone pozytywnie przez Kierownika Katedry są akceptowane do finansowania przez Dziekana.

6. Zaakceptowane dokumenty są wysyłane przez Sekretariat Dziekana do Działu Współpracy Międzynarodowej UwB.

7. Po powrocie pracownik wypełnia formularz rozliczenia kosztów podróży zagranicznej [dostępny tutaj] i dostarcza do Działu Współpracy Międzynarodowej UwB (ul. Świerkowa 20B).

8. Dane dotyczące wyjazdu wpisywane są do tabeli wyjazdów zagranicznych prowadzonych w celach statystycznych i informacyjnych (tabela jest prowadzona i uzupełniona przez Sekretariat).

9. Pracownikowi, któremu Kierownik Katedry odmówił dofinansowania wyjazdu, przysługuje prawo odwołania się od decyzji Kierownika Katedry do Dziekana. W tym celu należy złożyć podanie z decyzją odmowną oraz osobne podanie o rozpatrzenie odwołania adresowane do Dziekana. Odwołanie takie należy złożyć w terminie 7 dni od otrzymania decyzji odmownej Kierownika Katedry

Wszelkie pytania należy kierować do Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju – dr hab. Izabeli Kraśnickiej, prof. UwB (krasnicka@uwb.edu.pl)

Kryteria brane pod uwagę przez Kierowników Katedr przy podejmowaniu decyzji o dofinansowaniu i jego wysokości:
– czy wyjazd jest zgodny z zakresem badań/działalności prowadzonej przez pracownika,
– czy wyjazd na konferencję zawiera element udziału czynnego (wystąpienie, moderowanie itp.) – jeśli nie, to dlaczego udział jest istotny,
– czy wyjazd na szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych pracownika,
– czy wyjazd na staż/kwerendę jest uzasadniony w kontekście prowadzonych badań,
– czy wyjazd jest elementem koniecznym w ścieżce awansu zawodowego - na poziomie uzyskania kolejnych stopni/tytułu i na poziomie awansu uniwersyteckiego, to jest zatrudnienia na stanowisku profesora uczelni, adiunkta,
– czy wyjazd wiąże się z możliwością publikacji wysoko punktowanej,
– czy wyjazd ma na celu nawiązanie nowych kontaktów, z których może skorzystać Wydział,
– częstotliwość wyjazdów pracownika w kontekście wymogów oceny okresowej pracownika.

II. Procedura dotycząca wniosków kierowników katedr wyjeżdżających za granicę w ramach środków katedralnych:

 1. Kierownik wypełnia wniosek o skierowanie za granicę [dostępny tutaj]
  – we wniosku muszą być podane konkretne, szczegółowe informacje wymagane w każdym punkcie
  – szczególnie wymagane jest czytelne podanie tytułu konferencji (bez skrótów) oraz tytułu wystąpienia w języku wystąpienia z tłumaczeniem na j. polski
  – w podaniu powinny być też wskazane dokładne informacje na temat terminów płatności oraz numeru konta i szczegółów wymaganego przelewu,
  – wysokość diet można skalkulować na podstawie załącznika do rozporządzenia [dostępne tutaj] lub w porozumieniu z Działem Współpracy Międzynarodowej UwB (nr telefonu 85 745 7089)
  – wysokość kosztów podróży należy skalkulować w porozumieniu z biurem podróży Biacomex (nr telefonu 85 744 16 58), przez które muszą być zakupione wszystkie bilety lotnicze [uwb.edu.pl/nowosci/aktualnosci/wazne-zmiany-w-procesie-zakupu-biletow-lotniczych-i-posrednictwa-wizowego/f07a6598].
 2. Kierownik Katedry wypełnia podanie o udzielenie płatnego urlopu na okres nieprzekraczający jednego miesiąca [dostępne tutaj]lub na okres powyżej jednego miesiąca [dostępne tutaj]
 3. Wypełniony wniosek o skierowanie za granicę oraz podanie o urlop Kierownik Katedry składa do Sekretariatu Dziekana (do mgr Karoliny Kobeszko, pok. 116). Wniosek należy złożyć na minimum 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem [na minimum 14 dni przed wyjazdem wniosek i podanie muszą trafić do Działu Współpracy Międzynarodowej - na podstawie Uchwały senatu nr 1670 z dn. 28.01.2015 w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu w Białymstoku i wykonawców projektów niebędących pracownikami Uniwersytetu w Białymstoku w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych].
 4. Wniosek podpisany przez Dziekana oraz podanie o urlop są wysyłane przez Sekretariat Dziekana do Działu Współpracy Międzynarodowej UwB.
 5. Po powrocie Kierownik Katedry wypełnia formularz rozliczenia kosztów podróży zagranicznej [dostępny tutaj] i dostarcza do Działu Współpracy Międzynarodowej UwB (ul. Świerkowa 20B).
 6. Dane dotyczące wyjazdu wpisywane są do tabeli wyjazdów zagranicznych prowadzonych w celach statystycznych i informacyjnych (tabela jest prowadzona i uzupełniona przez Sekretariat).

Wszelkie pytania należy kierować do Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju – dr hab. Izabeli Kraśnickiej, prof. UwB (krasnicka@uwb.edu.pl).

III. Procedura dotycząca wniosków pracowników katedr/zakładów/pracowni oraz kierowników katedr wyjeżdżających za granicę w ramach grantów/projektów, bez wykorzystania środków katedralnych:

 1. Pracownik/Kierownik Katedry wypełnia wniosek o skierowanie za granicę [dostępny tutaj]. Pracownik indywidualnie ustala szczegóły wyjazdu z Kierownikiem Katedry/Zakładu/Pracowni, na wniosku pracownika podpisuje się Kierownik Katedry.
  – we wniosku należy wskazać źródło finansowania
  – we wniosku muszą być podane konkretne, szczegółowe informacje wymagane w każdym punkcie,
  – szczególnie wymagane jest czytelne podanie tytułu konferencji (bez skrótów) oraz tytułu wystąpienia w języku wystąpienia z tłumaczeniem na j. polski,
  – w podaniu powinny być też wskazane dokładne informacje na temat terminów płatności oraz numeru konta i szczegółów wymaganego przelewu,
  – wysokość diet można skalkulować na podstawie załącznika do rozporządzenia [dostępne tutaj] lub w porozumieniu z Działem Współpracy Międzynarodowej UwB (nr telefonu 85 745 7089),
  – wysokość kosztów podróży należy skalkulować w porozumieniu z biurem podróży Biacomex (nr telefonu 85 744 16 58), przez które muszą być zakupione wszystkie bilety lotnicze [edu.pl/nowosci/aktualnosci/wazne-zmiany-w-procesie-zakupu-biletow-lotniczych-i-posrednictwa-wizowego/f07a6598].
 2. Pracownik/Kierownik Katedry wypełnia podanie o udzielenie płatnego urlopu na okres nieprzekraczający jednego miesiąca [dostępne tutaj]lub na okres powyżej jednego miesiąca [dostępne tutaj]
 3. Wniosek wraz z podaniem o urlop należy złożyć do Sekretariatu Dziekana (do mgr Karoliny Kobeszko, pok. 116) na minimum 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem [na minimum 14 dni przed wyjazdem wniosek musi trafić do Działu Współpracy Międzynarodowej - na podstawie Uchwały senatu nr 1670 z dn. 28.01.2015 w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu w Białymstoku i wykonawców projektów niebędących pracownikami Uniwersytetu w Białymstoku w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych].
 4. Podpisany przez Dziekana wniosek oraz podanie o urlop przesyłane są przez Sekretariat do Działu Współpracy Międzynarodowej UwB .
 5. Po powrocie Pracownik/Kierownik Katedry wypełnia formularz rozliczenia kosztów podróży zagranicznej [dostępny tutaj] i dostarcza do Działu Współpracy Międzynarodowej UwB (ul. Świerkowa 20B).
 6. Dane dotyczące wyjazdu wpisywane są do tabeli wyjazdów zagranicznych prowadzonych w celach statystycznych i informacyjnych (tabela jest prowadzona i uzupełniana przez Sekretariat).
 7. Po powrocie Pracownik/Kierownik Katedry wypełnia formularz rozliczenia kosztów podróży zagranicznej [dostępny tutaj] i dostarcza do Działu Współpracy Międzynarodowej UwB (ul. Świerkowa 20B).
 8. Dane dotyczące wyjazdu wpisywane są do tabeli wyjazdów zagranicznych prowadzonych w celach statystycznych i informacyjnych (tabela jest prowadzona i uzupełniona przez Sekretariat).

Wszelkie pytania należy kierować do Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju – dr hab. Izabeli Kraśnickiej, prof. UwB (krasnicka@uwb.edu.pl).

 

IV. Procedura dotycząca wniosków pracowników katedr/zakładów/pracowni oraz kierowników katedr wyjeżdżających za granicę w ramach programu Erasmus:

 1. Pracownik/Kierownik Katedry wypełnia odpowiednią dokumentację wymaganą w programie Erasmus (w podziale, w zależności od kraju, do którego odbywa się wyjazd oraz w zależności od tego czy jest to wyjazd na wykłady czy wyjazd na szkolenie), dostępną na stronie: https://uwb.edu.pl/erasmus-1454

   Osobą podpisującą dokumenty jest dr Magdalena Perkowska - Koordynator programu Erasmus na Wydziale Prawa (m.perkowska@uwb.edu.pl)

 2. Pracownik/Kierownik Katedry wypełnia wniosek o skierowanie za granicę [dostępny tutaj], (w przypadku wniosku pracownika konieczny jest podpis na wniosku Kierownika Katedry). We wniosku muszą być podane konkretne, szczegółowe informacje wymagane w każdym punkcie, z podanym źródłem finansowania w ramach programu Erasmus.
 3. Pracownik wypełnia podanie o udzielenie płatnego urlopu na okres nieprzekraczający jednego miesiąca [dostępne tutaj]lub na okres powyżej jednego miesiąca [dostępne tutaj]
 4. Całą dokumentację należy złożyć do Sekretariatu Dziekana (do mgr Karoliny Kobeszko, pok. 116) na minimum 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem [na minimum 14 dni przed wyjazdem wniosek musi trafić do Działu Współpracy Międzynarodowej - na podstawie Uchwały senatu nr 1670 z dn. 28.01.2015 w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu w Białymstoku i wykonawców projektów niebędących pracownikami Uniwersytetu w Białymstoku w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych].
 5. Podpisana przez Dziekana dokumentacja przesyłana jest przez Sekretariat do Działu Współpracy Międzynarodowej UwB.
 6. Dane dotyczące wyjazdu wpisywane są do tabeli wyjazdów zagranicznych prowadzonych w celach statystycznych i informacyjnych (tabela jest prowadzona i uzupełniana przez Sekretariat).

Wszelkie pytania należy kierować do Koordynatora Programu Erasmus dr Magdalena Perkowska (m.perkowska@uwb.edu.pl)

V. Procedura dotycząca wniosków pracowników katedr/zakładów/pracowni oraz kierowników katedr wyjeżdżających za granicę w ramach programów/projektów spoza UwB, finansowanych ze środków zewnętrznych

 1. Pracownik/Kierownik Katedry wypełnia wniosek o skierowanie za granicę [dostępny tutaj], (w przypadku wniosku pracownika konieczny jest podpis Kierownika Katedry). We wniosku muszą być podane podstawowe informacje o planowanym wyjeździe wraz ze wskazaniem programu/projektu, z którego planowany jest wyjazd.
 2. Pracownik wypełnia podanie o udzielenie płatnego urlopu na okres nieprzekraczający jednego miesiąca [dostępne tutaj] lub na okres powyżej jednego miesiąca [dostępne tutaj]
 3. Wniosek o skierowanie za granicę wraz z podaniem o urlop należy złożyć do Sekretariatu Dziekana (do mgr Karoliny Kobeszko, pok. 116) na minimum 3 tygodnie przed planowanym wyjazdem [na minimum 14 dni przed wyjazdem wniosek musi trafić do Działu Współpracy Międzynarodowej - na podstawie Uchwały senatu nr 1670 z dn. 28.01.2015 w sprawie warunków i trybu kierowania za granicę pracowników, doktorantów, studentów Uniwersytetu w Białymstoku i wykonawców projektów niebędących pracownikami Uniwersytetu w Białymstoku w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych].
 4. Podpisany przez Dziekana wniosek i podanie przesyłane są przez Sekretariat do Działu Współpracy Międzynarodowej UwB.
 5. Dane dotyczące wyjazdu wpisywane są do tabeli wyjazdów zagranicznych prowadzonych w celach statystycznych i informacyjnych (tabela jest prowadzona i uzupełniana przez Sekretariat).

 

Wszelkie pytania należy kierować do Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju – dr hab. Izabeli Kraśnickiej, prof. UwB (krasnicka@uwb.edu.pl).