Kierownik Zakładu Postępowania Administracyjnego:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
prof. zw. dr hab. Dariusz Kijowski kijowski@uwb.edu.pl USOSweb

 

 

Przedmiot badań naukowych:

– Prawo administracyjne
– Postępowanie administracyjne
– Postępowanie sądowoadministracyjne
– Prawo zamówień publicznych
– Partnerstwo publiczno-prywatne
– Koncesje na roboty budowlane lub usługi
– Zarządzanie strategiczne
– Kontrola, nadzór i koordynacja w administracji publicznej
– Przymus administracyjny
– Prawne formy działania administracji
– Informacja publiczna
– E-administracja
– Nauka administracji publicznej
– Ochrona informacji niejawnych
– Ochrona danych osobowych
– Informatyzacja postępowania administracyjnego, podatkowego oraz sądowoadministracyjnego
– Podatek akcyzowy
– Sądownictwo podatkowe
– Przedawnienie w prawie administracyjnym
– Zbiorowe zaopatrzenie w wodę – modele zarządzania
– Prawo oświatowe
– Prawo szkolnictwa wyższego i nauki

 

Dydaktyka:

– Prawo administracyjne
– Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne
– Najwyższa Izba Kontroli
– Społeczna kontrola administracji publicznej
– Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
– Polish Administrative Law
– Egzekucja administracyjna
– Postępowanie egzekucyjne w administracji
– Odpowiedzialność w administracji publicznej
– Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi
– Wykładnia prawa administracyjnego
– Specjalistyczne warsztaty językowe

– Formy działania administracji publicznej

– Prawo telekomunikacyjne i teleinformatyczne

– Dostęp do informacji publicznej

– Inspekcje

– Straże

– Proces decyzyjny w administracji samorządowej

– Regulacje antykorupcyjne

– Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

– Służba celna

– Proces decyzyjny w administracji samorządowej

– Stanowienie prawa miejscowego,

– Służby zagraniczne

– Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

– Derecho administrativo europeo

– Gobierno local, administración local - potestad de los entes locales en Europa

– El funcionamiento del sistema de protección ambiental de la Union Europea: principios, instituciones, instrumentos

– Służby granicze

– System prawny pomocy społecznej

– Zagospodarowanie przestrzenne

 

Projekty badawcze:

2018 – 2020 – kierownik: prof. Estanislao Arana García, wykonianie: dr. Mirosław Wincenciak, projekt realizaowanym przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Grenadzie przy współpracy Ministerstwa Gospodarki Hiszpanii, „Los servicios urbanos del agua en Espańa y Europa: retorno a la gestión directa o colaboración público-privada pero con un efectivo gobierno y control publico del servicio” (Zaopatrzenie w wodę w Hiszpanii i w Europie: powrót do bezpośredniego zarządzania czy kooperacja podmiotów prywatnych i publicznych)  

2018 –  mgr Łukasz Kierznowski, projekt „Administracyjnoprawne aspekty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego”

2017 – 2018 –  mgr Łukasz Kierznowski, projekt „Prawa jednostki w sferze oświaty i szkolnictwa wyższego w kontekście reform edukacyjnych”

2016 – 2021 – prof. zw. dr hab. Dariusz Kijowski, projekt badawczy w ramach Badań Statutowych Katedry „Jakość prawa administracyjnego wobec aktualnych wyzwań stojących przed administracją publiczną"

2016 – 2018 –  kierownik: dr U. Zawadzka-Pąk, wykonawcy: dr Dominik J.  Kościuk, dr Justyna Kulikowska-Kulesza, projektu naukowo-badawczego w ramach projektu SONATA „Budżetowanie partycypacyjne - sukces czy kryzys demokracji lokalnej? Studium prawnoporównawcze”


2011 – 2015 –  prof. zw. dr hab. Dariusz Kijowski, projekt badawczy w ramach Badań Statutowych Katedry „Efektywna i racjonalna administracja publiczna – sprawne państwo.”

2011 – 2012 – dr Dominik J. Kościuk, projekt „Wdrożenie i użycie elektronicznego zasobu danych oraz wykorzystanie danych w formie elektronicznej w pracy administracji lokalnej na przykładzie urzędów miasta Białystok” realizowany w ramach Badań Młodych Naukowców

2010 – 2013 – dr Piotr Pietrasz, projekt własny „Czynniki zmniejszające znaczenie władczych form działania administracji skarbowej w realizacji zobowiązań podatkowych”

 

Konferencje cykliczne:
2008 – 2018 – Konferencje poświęcone wybranym problemom prawa zamówień publicznych organizowane przez poszczególne Wydziały Prawa wspólnie z UZP