Kierownik Zakładu Prawa Ochrony Środowiska i Nauki Administracji Publicznej:
imię i nazwisko e-mail  konsultacje
dr hab. Ewa Czech, prof. UwB e.czech@uwb.edu.pl USOSweb

 

 

Dydaktyka:

– Prawo ochrony środowiska

– Organizacja ochrony środowiska

– Administracja

– Prawo administracyjne

– Nauka administracji

– Organizacja ochrony środowiska

– Pomoc społeczna

– Polish administrative proceedings

– Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne

– Służby graniczne

– Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska

– Współczesne modele administracji publicznej

– Stanowienie prawa miejscowego

– Prawo w samorządzie terytorialnym

– Polish Environmental Law

– Straże

– Samorząd terytorialny

– Nadzór i kontrola administracji

 

Przedmiot badań naukowych:

– Prawo ochrony środowiska

– Organizacja ochrony środowiska

– Prawo leśne

– Prawo administracyjne

– Postępowanie administracyjne prawnoporównawcze

– Prawne aspekty gospodarki odpadami (ze szczególnym uwzględnieniem odpadów komunalnych, czystość i porządek w gminie)

– Gospodarka komunalna

– Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

– Prawo samorządu terytorialnego

– Administracja skarbowa

– Procedury kontrolne

– Procedury administracyjne

– Procedury podatkowe

 

Projekty badawcze:

Od 2016  - Dr Anna De Ambrosis Vigna, project  „Introducing modules on law and rights in programmes of teacher training and educational sciences: a contribution to building rights–based education systems in countries in transition (ELA)”, Erasmus + Mundus Curriculum Development

 

2015 –  2016 – dr Artur K. Modrzejewski, projekt „Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego jako podmiot realizujący usługi publiczne” realizowany w ramach Badań Młodych Naukowców
2014 – 2016 – dr hab. Ewa Katarzyna Czech, prof. UwB, projekt „Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach” w ramach mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

2014 – 2015 – dr hab. Ewa Katarzyna Czech, prof. UwB , kierownik: prof. dr hab. Janusz Niczyporuk, projekt „Woluntarystyczny model środowiskowej opieki psychiatrycznej zmniejszającej wykluczenie i marginalizację w środowiskach wiejskich” dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „Innowacje społeczne”

2014 – dr hab. Ewa Katarzyna Czech, prof. UwB, kierownik: prof. dr hab. Janusz Niczyporuk, Mikroprojekt pt. „Transgraniczne E-Centrum Współpracy Kulturalnej Lublin-Łuck”, Łuck (Ukraina)


2013 – 2014 – dr Artur K. Modrzejewski, projekt „Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie jako instrument kształtowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach województwa podlaskiego” realizowany w ramach Badań Młodych Naukowców


2011 – 2014 – dr Krzysztof Teszner, projekt „Stosowanie instytucji rozprawy przez organy administracji publicznej w postępowaniu podatkowym”

2011 – 2013 – dr Artur K. Modrzejewski, projekt „Partycypacja polityczna cudzoziemców, jako instrument integracji na przykładzie Polski, Wielkiej Brytanii i Niemiec” realizowany w ramach Badań Młodych Naukowców

2007 – 2009 – dr hab. Ewa Katarzyna Czech, prof. UwB , kierownik: prof. dr hab. Joanicjusz Kazarko, projekt badawczy „Foresight technologiczny. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii.”