Pracownik przygotowujący tekst do publikacji w wydawnictwie za 100 punktów (książka, która nie jest monografią habilitacyjną ani profesorską) lub w czasopiśmie polskim i zagranicznym za 40 i 70 punktów, a także w czasopiśmie polskim za 100 punktów może otrzymać dofinansowanie kosztów związanych z wydaniem (publikacją) ze środków katedralnych.

Pracownik ubiegający się dofinansowanie wydania monografii lub dofinansowanie publikacji artykułu za 40 i 70 punktów w czasopiśmie polskim i zagranicznym oraz 100 punktów w czasopiśmie polskim ze środków katedralnych powinien złożyć podanie adresowane do Kierownika Katedry:

 • podanie powinno być zaopiniowane przez Kierownika Zakładu lub Pracowni, jeśli pracownik znajduje się w strukturze Zakładu lub Pracowni,
 • podanie dotyczące dofinansowania wydania monografii powinno zawierać tytuł monografii, objętość monografii i planowany termin publikacji oraz szacowane koszty, w tym koszty uzgodnione z wydawnictwem, a także uzasadnienie dla wydania monografii (postępowanie awansowe, ocena pracownicza, ewaluacja, czy inne) oraz zgodę wydawnictwa na jej opublikowanie,
 • podanie dotyczące dofinansowania publikacji artykułu powinno zawierać tytuł artykułu, nazwę czasopisma, informację o możliwości publikacji oraz szacowane koszty publikacji (tłumaczenie, korekta-proofreading, opłata publikacyjna), a także uzasadnienie konieczności publikacji (postępowanie awansowe, ocena pracownicza, ewaluacja, czy inne),
 • kierownik Katedry pisemnie opiniuje podanie i podaje kwotę dofinansowania biorąc pod uwagę środki katedralne przyznane na dany rok,
 • podanie, z pisemną decyzją Kierownika Katedry, należy złożyć w Sekretariacie Dziekana, u dr Mileny Sokołowskiej-Walewskiej,
 • w celu realizacji płatności za tłumaczenie należy dostarczyć do Sekretariatu stosowny dokument księgowy (faktura/rachunek),
 • od decyzji odmownej Kierownika Katedry przysługuje pracownikowi prawo odwołania do Dziekana. W tym celu należy złożyć podanie z decyzją odmowną oraz osobne podanie o rozpatrzenie odwołania adresowane do Dziekana. Odwołanie takie należy złożyć w terminie 7 dni od otrzymania decyzji odmownej Kierownika Katedry.

Podejmując decyzję o dofinansowaniu publikacji monografii za 100 pkt oraz artykułu w czasopiśmie polskim i zagranicznym za 40 i 70 pkt oraz czasopiśmie polskim za 100 pkt Kierownik Katedry bierze pod uwagę następujące kryteria:

 • zgodność tematu publikacji z badaniami prowadzonymi przez pracownika,
 • uzasadnienie konieczności publikacji (postępowanie awansowe, ocena pracownicza, ewaluacja, czy inne),
 • dotychczasowe osiągnięcia naukowe pracownika.

Kierownik Katedry przygotowujący do publikacji monografię w wydawnictwie za 100 punktów lub artykuł w czasopiśmie polskim lub zagranicznym za 40 i 70 punktów oraz w czasopiśmie polskim za 100 punktów składa do Dziekana informację zawierającą wysokość dofinansowania, z uwzględnieniem zasad podziału środków na Katedry zgodnie z uchwałą Rady Wydziału z dnia 11 grudnia 2020 roku.

 • informacja powinna zostać złożona w Sekretariacie Dziekana (u dr Mileny Sokołowskiej-Walewskiej),
 • w celu realizacji płatności za tłumaczenie należy dostarczyć do Sekretariatu stosowny dokument księgowy (faktura/rachunek).

W sprawie tłumaczenia tekstów można konsultować się z Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, dr hab Izabelą Kraśnicką, prof. UwB (krasnicka@uwb.edu.pl), która może pomóc w znalezieniu tłumacza.

UWAGA: Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 grudnia 2016 r. [dostępne tutaj] dotyczy także umów zawieranych w celu tłumaczenia tekstów i należy je uwzględniać przy sporządzaniu umowy o tłumaczeniu. Jeśli tłumaczenie ma być pokryte ze środków wydziałowych (w tym także będących w dyspozycji Katedr) umowa z tłumaczem musi być zawarta w odpowiedni sposób, tj. między tłumaczem a Uniwersytetem a nie tłumaczem i autorem.

Najlepszym rozwiązaniem jest wystawienie przez tłumacza faktury na Uniwersytet w Białymstoku.