Pracownik planujący złożenie projektu, zgodnie z wymaganiami zasad ewaluacji oraz oceny pracowniczej, może ubiegać się o dofinansowanie tłumaczenia lub korekty tłumaczenia (proof-reading’u) tekstu wniosku na j. angielski ze środków katedralnych.

Pracownik ubiegający się o dofinansowanie tłumaczenia tekstu wniosku na j. angielski ze środków katedralnych powinien złożyć podanie adresowane do Kierownika Katedry

 • podanie powinno być zaopiniowane przez Kierownika Zakładu lub Pracowni jeśli pracownik znajduje się w strukturze Zakładu lub Pracowni,
 • podanie powinno zawierać temat wniosku i rodzaj konkursu, w którym zostanie złożony, a także termin złożenia i uzasadnienie dla konieczności złożenia wniosku,
 • w podaniu określony zostaje szacowany koszt tłumaczenia oraz wskazanie tłumacza, z którym zawarta zostanie umowa,
 • kierownik Katedry pisemnie opiniuje podanie i podaje kwotę dofinansowania biorąc pod uwagę środki katedralne przyznane na dany rok,
 • podanie, z pisemną decyzją Kierownika Katedry, należy złożyć w Sekretariacie u dr Mileny Sokołowskiej-Walewskiej,
 • w celu realizacji płatności za tłumaczenie należy dostarczyć do Sekretariatu stosowny dokument księgowy (faktura/rachunek),
 • podanie należy złożyć z uwzględnieniem terminów koniecznych na dokonanie tłumaczenia i terminów koniecznych do zachowania w celu prawidłowego złożenia wniosku,
 • od decyzji odmownej Kierownika Katedry przysługuje pracownikowi prawo odwołania do Dziekana. W tym celu należy złożyć podanie z decyzją odmowną oraz osobne podanie o rozpatrzenie odwołania adresowane do Dziekana. Odwołanie takie należy złożyć w terminie 7 dni od otrzymania decyzji odmownej Kierownika Katedry.

Podejmując decyzję o dofinansowaniu tłumaczenia wniosku projektowego Kierownik Katedry bierze pod uwagę następujące kryteria:

 • specyfika konkursu, w którym pracownik ubiega się o projekt (krajowy, zagraniczny, uznawany w ewaluacji, ocenie pracownika),
 • zgodność tematu projektu z badaniami prowadzonymi przez pracownika,
 • uzasadnienie konieczności złożenia projektu (postępowanie awansowe, ocena pracownicza, ewaluacja, czy inne),
 • dotychczasowe osiągnięcia naukowe pracownika.

Kierownik Katedry przygotowujący wniosek do tłumaczenia składa do Dziekana informację zawierającą wysokość dofinansowania, z uwzględnieniem zasad podziału środków na Katedry:

 • informacja powinna zostać złożona w Sekretariacie Dziekana (u dr Mileny Sokołowskiej-Walewskiej),
 • w celu realizacji płatności za tłumaczenie należy dostarczyć do Sekretariatu stosowny dokument księgowy (faktura/rachunek).

W sprawie tłumaczenia wniosków można konsultować się z Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju, dr hab. Izabelą Kraśnicką, prof. UwB (krasnicka@uwb.edu.pl), która może pomóc w znalezieniu tłumacza.

UWAGA: Zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 29 grudnia 2016 [dostępne tutaj] dotyczy także umów zawieranych w celu tłumaczenia wniosków i należy je uwzględniać przy sporządzaniu umowy o tłumaczeniu. Jeśli tłumaczenie ma być pokryte ze środków katedralnych umowa z tłumaczem musi być zawarta w odpowiedni sposób, tj. między tłumaczem a Uniwersytetem a nie tłumaczem i autorem.

Najlepszym rozwiązaniem jest wystawienie przez tłumacza faktury na Uniwersytet w Białymstoku.