Zasady dotyczące wymogów  przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie kontaktu bezpośredniego

  • Promotor w porozumieniu  z Kierownikiem  Dziekanatu ustala termin egzaminu dyplomowego oraz na co najmniej 5 dni przed ustalonym terminem podaje liczbę oraz  imiona i nazwiska studentów przystępujących do egzaminu oraz określa  czas przewidziany na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego jednego studenta
  • Kierownik Dziekanatu wskazuje salę, w której odbywać się będzie egzamin dyplomowy
  • Studenci przystępują do egzaminu dyplomowego o godzinie podanej w systemie USOS  Studenci zobowiązani są do przestrzegania ustalonej godziny
  • Kierownik Dziekanatu przekazuje komisji egzaminacyjnej listę studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego ze wskazaniem konkretnej godziny
  • Kierownik Dziekanatu po ustaleniu z promotorem terminu egzaminu dyplomowego przekazuje administratorowi budynku informacje dotyczące terminu, sali i liczby studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego
  • Przewodniczący komisji egzaminacyjnej po przeprowadzonym egzaminie każdego studenta i naradzie  ogłasza  wynik egzaminu danemu studentowi

Egzaminy dyplomowe przeprowadzone będą z zachowaniem obowiązujących  wymogów bezpieczeństwa.

 

Zasady przeprowadzenia rejestracji przebiegu egzaminu  dyplomowego w formie zdalnej

  1. na platformie blackbord.uwb.edu.pl (Blackboard Collaborate Ultra) w kursie grupy seminaryjnej zakłada sesję do przeprowadzenia egzaminu dyplomowego w formie zdalnej zgodnie z instrukcją (Załącznik nr 2)
  2. po zakończeniu egzaminu dyplomowego odpowiada za zabezpieczenie nagrania przed zniszczeniem lub udostępnieniem innym osobom oraz przekazuje informację dotyczącą zakończenia rejestracji tego egzaminu drogą e-mailową na adres : b.gawron@uwb.edu.pl
  3. usuwa nagranie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia oceny zgodnie z instrukcją  (Załącznik nr 2) i niezwłocznie zawiadamia o tym dziekana wydziału