Koła naukowe i organizacje studenckie

Zasady dotyczące wymogów  przeprowadzania egzaminów dyplomowych w formie kontaktu bezpośredniego

  • Promotor w porozumieniu  z Kierownikiem  Dziekanatu ustala termin egzaminu dyplomowego oraz na co najmniej 5 dni przed ustalonym terminem podaje liczbę oraz  imiona i nazwiska studentów przystępujących do egzaminu oraz określa  czas przewidziany na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego jednego studenta
  • Kierownik Dziekanatu wskazuje salę, w której odbywać się będzie egzamin dyplomowy
  • Studenci przystępują do egzaminu dyplomowego o godzinie podanej w systemie USOS  Studenci zobowiązani są do przestrzegania ustalonej godziny
  • Kierownik Dziekanatu przekazuje komisji egzaminacyjnej listę studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego ze wskazaniem konkretnej godziny
  • Kierownik Dziekanatu po ustaleniu z promotorem terminu egzaminu dyplomowego przekazuje administratorowi budynku informacje dotyczące terminu, sali i liczby studentów przystępujących do egzaminu dyplomowego
  • Przewodniczący komisji egzaminacyjnej po przeprowadzonym egzaminie każdego studenta i naradzie  ogłasza  wynik egzaminu danemu studentowi

Egzaminy dyplomowe przeprowadzone będą z zachowaniem obowiązujących  wymogów bezpieczeństwa określonych w Zarządzeniu nr 36 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2020 r. (Zarządzenie jest dostępne w zakładce „Pracownik - Zdalne kształcenie” „Student - Zdalne kształcenie”)