Zasady reagowania na konflikty, dyskryminację i przemoc oraz zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa:

  1. W razie zaistnienia konfliktu miedzy studentami lub studentkami a kadrą prowadzącą lub obsługującą kształcenie, jak również dyskryminacji, przemocy i innych sytuacji konfliktowych, student osobiście lub za pośrednictwem starosty roku lub Rady Samorządu Studenckiego może poinformować opiekuna roku. Opiekun roku podejmuje próbę rozwiązania sytuacji konfliktowej w drodze rozmowy ze stronami sporu, a także z ewentualnym świadkami sytuacji konfliktowych. W drodze działań naprawczych zapewnia się odpowiednią ochronę przed konfliktem w przyszłości.
  2. Jeżeli działania wskazane w pkt. 1 nie przynoszą rozwiązania problemu, opiekun roku powiadamia o zaistniałej sytuacji Prodziekana Wydziału Prawa do spraw Dydaktyki.
  3. Jeżeli sytuacja konfliktowa występuje na linii student-opiekun roku, student osobiście lub za pośrednictwem starosty roku lub Rady Samorządu Studenckiego może powiadomić o tym Prodziekana Wydziału Prawa do spraw Dydaktyki.
  4. Sytuacje konfliktowe, w których stronami są prowadzący lub obsługujący kształcenie, mogą być zgłaszane osobiście lub pisemnie bezpośredniemu przełożonemu lub Dziekanowi Wydziału. Podejmowana jest próba rozwiązania sytuacji konfliktowej w drodze polubownej. W ramach działań naprawczych zapewnia się odpowiednią ochronę przed konfliktem w przyszłości.
  5. W przypadku ujawnienia sytuacji noszącej znamiona mobbingu stosuje się procedur określoną w Zarządzeniu nr 4 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z 9 kwietnia 2014 r w sprawie wewnętrznej polityki antymobbingowej.
  6. Studenci mogę informować o sytuacjach konfliktowych na Wydziale Praw Uniwersytetu w Białymstoku w ankiecie oceny w zakresie wypełniania przez osoby prowadzące zajęcia obowiązków związanych z kształceniem a także w ankiecie ewaluacyjnej. Proceduję rozwiązywania sytuacji konfliktowej ujawnionej w drodze ankiet uruchamia Dziekan Wydziału.
  7. W celu realizacji polityki bezpieczeństwa przez Wydział organizowane są szkolenia BHP.
  8. Do obowiązku osób prowadzących zajęcia należy reagowanie na przejawy przemoc i agresji poprzez nakłanianie do zaprzestania podejmowanych działań oraz zgłaszanie Dziekanowi Wydziału lub rektorowi zauważonych, niepokojących zachowań zagrażających lub naruszających bezpieczeństwo, zdrowie lub życie.
  9. Studenci mają możliwość skorzystania z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji z psychologiem oraz wzięcia udziału w szkoleniach organizowanych przez Akademicką Poradnię Psychologiczną.
  10. Na stronie internetowej Wydziału oraz w gablotach w budynku udostępnia się odpowiednie informacje dotyczące sposobów pomocy ofiarom konfliktów, dyskryminacji i przemocy oraz zagrożenia lub naruszenia bezpieczeństwa (m.in. adresy białostockich centrów pomocy, telefony zaufania). Ponadto działania informacyjne polegają również na przekazaniu informacji na spotkaniu inauguracyjnym studentów i roku kierunków prowadzonych na Wydziale oraz spotkaniach opiekunów roku z poszczególnymi rocznikami studentów.

 

 

Długa izolacja i brak bezpośrednich kontaktów z innymi osobami może potęgować poczucie osamotnienia i przyczyniać się do pogłębiania stanów depresyjnych. W razie pogorszenia stanu psychicznego pomocy można szukać w specjalistycznych poradniach oraz skorzystać z dedykowanych infolinii. Dokładne informacje na ten temat można znaleźć na oficjalnej stronie poświęconej koronawirusowi pod następującym adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/gdzie-znajdziesz-pomoc-w-przypadku-pogorszenia-stanu-psychicznego