Koła naukowe i organizacje studenckie

Decyzja nr 13/2021
Dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 8 czerwca 2021 r.

 

w sprawie ustanowienia nagrody „Aktywny Student”

 

Na podstawie § 57 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu w Białymstoku i § 38 pkt 2
Regulaminu Studiów Uniwersytetu w Białymstoku Dziekan Wydziału Prawa zarządza, co
następuje:

 

§ 1

1. Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku ustanawia nagrodę „Aktywny Student” adresowaną do studentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

 

2. O przyznanie nagrody mogą ubiegać się studenci, którzy w trakcie danego roku akademickiego wykazali się udokumentowanymi wybitnymi osiągnięciami w działalności naukowej, organizacyjnej i sportowej.

 

3. O przyznaniu nagrody decyduje Kapituła nagrody „Aktywny Student”. Regulamin Kapituły nagrody „Aktywny Student” stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

 

4. Wysokość nagrody ustalana jest przez Dziekana Wydziału Prawa. Od roku akademickiego 2020/2021 wysokość nagrody wynosi 6.000 zł.

 

5. Termin składania wniosków zostaje ustalony do dnia 15 września każdego roku.

 

6. Termin ogłoszenia wyników zostaje ustalony do dnia 10 października każdego roku.

 

§ 2

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Prof. dr hab. Mariusz Popławski
Dziekan Wydziału Prawa
Uniwersytetu w Białymstoku

 


Załącznik
do Decyzji nr 13/2021
Dziekana Wydziału Prawa UwB
z dnia 8 czerwca 2021 r.

 

Regulamin Kapituły nagrody „Aktywny Student”

 

 

1. W skład Kapituły przyznającej nagrodę „Aktywny Student” wchodzą następujące osoby: Dziekan Wydziału Prawa, prodziekani Wydziału Prawa, przedstawiciel studentów studiów stacjonarnych i przedstawiciel studentów studiów niestacjonarnych.
2. Przedstawicieli studentów wskazuje Rada Samorządu Studenckiego Wydziału Prawa UwB w terminie do dnia 15 września każdego roku spośród studentów Wydziału Prawa UwB, którzy w danym roku akademickim nie złożyli wniosku o przyznanie nagrody.
3. Posiedzenia Kapituły zwołuje Dziekan.
4. Każda z osób wchodzących w skład Kapituły ma prawo jednego głosu, z tym, że w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Dziekana. Szczegółowy tryb rozpatrywania wniosków podlega decyzji Kapituły.
5. Nagroda przyznawana jest osobie, która w trakcie danego roku akademickiego wykazała się szczególną aktywnością organizacyjno-naukową w ramach funkcjonowania Wydziału Prawa. Kryterium pomocniczym jest średnia ocen ze studiów uzyskana przez studenta w danym roku akademickim.
6. Dziekan Wydziału Prawa zastrzega sobie prawo nieprzyznania nagrody w danym roku akademickim lub dokonania jej podziału.
7. Uzasadnione wnioski o przyznanie nagrody może składać student w terminie do dnia 15 września każdego roku w sekretariacie Dziekana Wydziału Prawa UwB.
8. Ogłoszenie wyników następuje do dnia 10 października każdego roku.