II Forum Młodych Badaczy Prawa Handlowego. Prawo handlowe w XXI wieku – teoria i praktyka

Data wydarzenia 13-05-2021
Kategoria wydarzenia Seminarium

Koło Naukowe Prawa Handlowego zaprasza do udziału w „II Forum Młodych Badaczy Prawa Handlowego. Prawo handlowe w XXI wieku – teoria i praktyka”, które odbędzie się 13 maja 2021 r., o godz. 10:00.
Linki do konferencji na platformie Blackboard:

II FMBPH kierowane jest do studentów prawa, administracji, doktorantów, jak również magistrów prawa.

Zakres tematyczny II FMBPH:

 • Kodeks Spółek Handlowych,
 • Kodeks Cywilny,
 • Kodeks Postępowania Cywilnego,
 • Prawo upadłościowe,
 • Prawo restrukturyzacyjne,
 • Prawo przedsiębiorców,
 • Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej,
 • Krajowy Rejestr Sądowy,
 • Prawo wekslowe,
 • Prawo czekowe,
 • Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów,
 • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 • Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi,
 • Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych,
 • Prawo podatkowe,
 • Przedsiębiorca w prawie administracyjnym,
 • Przedsiębiorca w prawie własności intelektualnej,
 • Prawo nowych technologii.

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu na Facebooku oraz do zapoznania się z harmonogramem.