Reprezentacja Wydziału Prawa UwB w ODIHR Disability Rights Moot Court

Na przełomie marca i kwietnia bieżącego roku reprezentacja Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku złożona ze studentów III roku prawa - Joanny Teszner oraz Krzysztofa Karpowicz, pod opieką mentorską dr Anny Drabarz z Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego, wzięła udział w eliminacjach do pierwszej edycji ODIHR Disability Rights Moot Court.
 
Konkurs organizowany jest przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE oraz Centre for Disability Law and Policy na National University of Ireland Galway i dotyczy zagadnień związanych z Konwencją o Prawach Osób z Niepełnosprawnościami (CRPD).

Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy na temat międzynarodowego prawa praw człowieka jako narzędzia służącego wspieraniu praw osób z niepełnosprawnościami we wszystkich państwach należących do OBWE. Ma także pokazać korzyści płynące z włączenia osób z niepełnosprawnościami do sektora wymiaru sprawiedliwości.